Nové video pro respondenty v českém znakovém jazyce

Informace podané ve formě srozumitelné pro neslyšící respondenty usnadňují jejich zapojení do integrovaných šetření v domácnostech.

Jedním z nejnáročnějších úkolů tazatelů Českého statistického úřadu je získat si důvěru domácnosti, vysvětlit význam spolupráce a užitek, který data zís­kaná během šetření přinášejí pro praktický život. Domácnosti jsou pro účast v šetřeních vybírány náhodně z databáze adres, a pokud náhodný výběr ukáže na byt, kde žijí lidé se sluchovým postižením, mají tazatelé úkol o to těžší. Mnozí neslyšící užívající znakový jazyk totiž dobře neovládají psanou češtinu (ta je pro ně v podstatě cizím jazykem), takže příliš nepomůže ani informační dopis, který jim tazatelé před návštěvou doručí do schránky. Domácnosti neslyšících osob se z tohoto důvodu získávají pro šetření jen velmi nesnadno.

Při přípravě Výběrového šetření o osobách se zdravotním postižením na tento problém poukázali sami zástupci Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR a požádali ČSÚ o zpřístupnění infor­mací o šetření v domácnostech takovou formou, aby se do něj mohli zapojit i lidé využívající český znakový jazyk.

Na základě této výzvy vzniklo ve spolupráci s Bc. Mgr. Alexandrem Zvonkem, Ph.D. a Středis­kem Teiresiás pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity video v českém zna­kovém jazyce. V něm neslyšící dostanou důležité informace o šetření v domácnostech prováděných ČSÚ. Seznámí se s postupem, jak poznat tazatele a jak se s ním domluvit na termínu a čase návštěvy, a připraví se na vyplnění dotazníku. Video také ob­sahuje kontakty na bezplatné sociální služby, které jim mohou v kontaktu s tazatelem pomoci, napří­klad simultánní tlumočení telefonického rozhovoru.

Video je veřejně dostupné na YouTube kanálu ČSÚ a odkaz na něj ve formě QR kódu získají respondenti Výběrového šetření pracovních sil rovněž v informačním dopise od tazatelů. Díky zlepšení informovanosti domácností osob využívajících český znakový jazyk mohou tazatelé tyto domác­nosti snadněji přesvědčit k účasti v šetření a získat od nich cenná data, která pomáhají lépe nastavo­vat služby pro hendikepované spoluobčany. Lidé se sluchovým postižením rozhodně nemají být z takovýchto aktivit vyčleněni.

Video si můžete pustit zde.