Rok 2021 se vyznačoval rekordní konečnou spotřebou paliv a energií

Hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů vzrostla v roce 2021 meziročně o více jak 6 procent, o téměř 7 procent pak narostla konečná spotřeba. Čistý dovoz se meziročně navýšil o více jak 9 procent.

V roce 2021 dosáhla hrubá spotřeba primárních energetických zdrojů 1 785,4 PJ a meziročně se zvýšila o 6,1 %, tj. o 101,9 PJ. Podíl čistého dovozu (saldo dovozu a vývozu) vzrostl z 38,8 % v roce 2020 na 40,1 % v roce 2021. Konečná spotřeba dosáhla v roce 2021 nejvyšší úrovně od roku 2010 a její hodnota 1 064,1 PJ byla o 6,9 % vyšší než v roce 2020.

Podíl tuhých paliv na hrubé spotřebě primárních energetických zdrojů v roce 2021 činil 30,3 %, podíl ropy a ropných výrobků 22,1 %, podíl zemního plynu 18,3 %, podíl obnovitelných zdrojů 12,9 % a podíl elektrické, tepelné a jaderné energie 15,7 %. Ve srovnání s rokem 2020 se zvýšil nejvíce podíl ropy a ropných produktů, a to o 0,8 %, zatímco podíl elektrické, tepelné a jaderné energie poklesl o 0,8 % a podíl tuhých paliv o 0,3 %.

Čistý dovoz dosáhl celkově 716,1 PJ a meziročně narostl o 9,4 %. Ve struktuře čistého dovozu měl nejvyšší podíl dovoz ropy a ropných produktů (53,7 %) a dovoz zemního plynu (42,0 %). Podíl čistého dovozu tuhých paliv dosáhl 10,6 %, zatímco u obnovitelných zdrojů a elektřiny převládal vývoz.

Nejvyšší podíl na konečné spotřebě měla v roce 2021 elektrická a tepelné energie, a to 28,8 %, ropa a ropné produkty zaujímaly 27,1 % a zemní plyn 21,6 %. Obnovitelné zdroje se na konečné spotřebě podílely 14,4 % a tuhá paliva 5,6 %. Proti roku 2020 došlo k navýšení podílu spotřeby ropy a ropných produktů a obnovitelných zdrojů.

Časová řada Energetická bilance ČR poskytuje podrobná data o domácích zdrojích, zahraničním obchodě a zásobách paliv a energie, data o transformaci, spotřebě v energetickém sektoru a konečné spotřebě celkem v agregacích podle NACE. Celkem je bilancováno 59 druhů paliv a energie v časové řadě od roku 2010 do roku 2021. Jedná se o přepracovanou energetickou bilanci Eurostatu. Zdrojem dat jsou mezinárodní dotazníky Eurostatu, IEA a OSN, které sestavuje ČSÚ na základě vlastních dat, dat ERÚ a MPO.

Detailní informace o energetické bilanci Česka přináší aktualizované časové řady dostupné na webu ČSÚ.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika