Jste geek, nebo vám doba digitální nic neříká? Otestujte se!

V roce 2021 uvedla čtvrtina (26 %) obyvatel EU ve věku 16–74 let, že jejich celkové digitální dovednosti jsou lepší než jen základní.

Celkový ukazatel digitálních dovedností je složený ukazatel, založený na pěti typech dovedností: dovednosti v oblasti informační a datové gramotnosti, v oblasti komunikace a spolupráce, v oblasti tvorby digitálního obsahu, v oblasti bezpečnosti a dovednosti v oblasti řešení problémů.

V roce 2021 měly více než tři čtvrtiny (77 %) obyvatel EU ve věku 16–74 let vyšší než základní digitální dovednosti v oblasti komunikace a spolupráce. Vyšší podíl byl zaznamenán u osob žijících ve velkoměstech (82 %), zatímco u osob žijících ve venkovských oblastech byl podíl nižší (71 %). Tento vzorec se opakoval u všech pěti oblastí zahrnutých do souhrnného ukazatele, přičemž největší digitální propast byla zaznamenána u dovedností tvorby obsahu, u níž byl rozdíl v podílu lidí s vyšší než základní dovedností mezi lidmi žijícími ve velkoměstech a na venkově 16 procentních bodů.

Evropský rok dovedností

Cílem Evropského roku dovedností, který začal 9. května, je řešit nedostatek konkrétních dovedností, zkušeností a znalostí osob v Evropské unii jejich rekvalifikací, a to zejména v oborech orientovaných na digitální a ekologické technologie. Různé projekty se zaměří na podporu investic do odborné přípravy a zvyšování kvalifikace, což umožní lidem zůstat na svých pracovních místech nebo si najít nová.

Velkým tématem je snaha o to, aby dovednosti odpovídaly potřebám zaměstnavatelů, tedy sladění aspirací a dovedností lidí s příležitostmi na trhu práce, zejména v souvislosti s přechodem na ekologické a digitální technologie a s hospodářským oživením.

Otestujte si své digitální dovednosti

Eurostat připravil pro širokou veřejnost test, který se věnuje všem pěti výše uvedeným oblastem digitálních dovedností. Absolvovat ho a zjistit více o svém digitálním profilu můžete na odkazu uvedeném pod článkem.

V oblasti Informační a datová gramotnost je zjišťován soubor dovedností potřebných k vyhledávání, přístupu a navigaci mezi různými typy digitálního obsahu (soubory, webové stránky atd.). Patří sem také schopnost porovnat různé zdroje informací a pochopit, které z nich jsou spolehlivé.

Do oblasti Komunikace a spolupráce patří schopnost používat digitální technologie pro interakci, komunikaci a spolupráci s ostatními lidmi, schopnost zapojit se do společnosti prostřednictvím využívání veřejných a soukromých digitálních služeb. V neposlední řadě je součástí této oblasti kompetencí také schopnost spravovat svou identitu a pověst na internetu.

Tvorba digitálního obsahu ověřuje znalosti potřebné k vytváření a úpravě různých typů digitálního obsahu, včetně textových a multimediálních souborů. Patří sem i dovednosti potřebné ke zlepšování a vzájemné integraci různých druhů informací a obsahu. Součástí této oblasti kompetencí jsou rovněž schopnosti porozumět tomu, jak fungují autorská práva a licence.

V oblasti Bezpečnost je pozornost věnována dovednostem potřebným k ochraně zařízení, obsahu, osobních údajů a soukromí a schopnosti rozumět rizikům a hrozbám digitálního prostředí. Součástí této oblasti kompetencí je také povědomí o dopadu používání digitálních technologií na životní prostředí.

Poslední testovanou oblastí je Řešení problémů. Ověřují se zde schopnosti nalézat vhodné technologické řešení problémů a také dovednosti potřebné k využívání digitálních nástrojů pro inovaci procesů a produktů.

Více se dočtete zde.