Nejsme jenom v Praze

ČSÚ působí i regionálně. V každém ze čtrnácti krajů se nachází krajská správa, jejíž pracovníci plní úkoly, které by se z pražského ústředí zajišťovaly jen s obtížemi.

Ve všech krajských správách ČSÚ je možné najít oddělení terénních zjišťování a oddělení informačních služeb, polovina z nich má navíc i specializované útvary statistického zpracování s celostátní působností. V době voleb se také převážná většina regionálních pracovníků zapojuje do zpracování volebních výsledků.

Terénní zjišťování s jedinečným rozsahem

Tazatelky a tazatelé úřadu zabezpečují sběr dat hlavně při šetřeních v domácnostech. V průběhu celého roku navštěvují náhodně vybrané domácnosti po celé zemi, mluví s jejich členy, vyplňují s nimi dotazníky a získávají od nich důležité informace. Šetření v domácnostech díky svému rozsahu umožňují získat velmi kvalitní a cenná data o životní situaci občanů, která jinými způsoby není možné pořídit. Jejich výsledky jsou využívány zejména jako důležitý podklad pro tvorbu státních politik a sociálních programů, pro správu měst a obcí, ale i pro soukromé subjekty, které zvažují například výstavbu bytů, umístění provozovny, rozšíření výroby nebo třeba instalaci komunikační sítě.

V roce 2022 proběhlo v soukromých domácnostech sedm různých dotazníkových šetření, která jsou rozdělena do dvou různých větví. První zahrnuje33 900 domácností navštěvovaných každé čtvrtletí, přičemž 6 780 z nich je vždy vybráno pro dotazníková šetření nově. Informace z každé domácnosti se sbírají pět čtvrtletí v řadě po sobě. V loňském roce se tak v rámci této větve podařilo např. vyplnit dotazníky týkající se účasti dospělých na vzdělávání (Adult Education Survey) za 10 235 osob ve věku 18 až 69 let. Druhá větev dotazníků je postavena na ročním opakování po dobu čtyř let a zahrnuje zhruba 11 300 bytů. Osoby žijící ve 4 750 z nich se tazatelky a tazatelé pokoušejí každoročně zastihnout přesvědčit ke spolupráci poprvé.

Téměř půl milionu statistických výkazů

Specializované útvary na sedmi krajských správách se zabývají zpracováním statistických výkazů. Například v Českých Budějovicích se věnují zpracování dat ze zemědělství, v Ústí nad Labem z peněžnictví a pojišťovnictví nebo v Brně ze stavebnictví. Statistické výkazy jsou zdrojem dat pro statistiky, pro jejich sestavení nelze využít již existující administrativní data. Jejich seznam každoročně stanoví vyhláška o Programu statistických zjišťování. Např. v roce 2022 ČSÚ zajišťoval 88 různých statistických zjišťování s roční, pololetní, měsíční či jinou periodicitou, která se týkala podnikatelů, státní správy, neziskových organizací i dalších subjektů.

Jednotlivé subjekty, tzv. zpravodajské jednotky, je třeba o jejich povinnostech nejprve informovat. V roce 2022 tak bylo rozesláno 146 125 oznámení o zpravodajské povinnosti a 14 691 dodatků. Z toho bylo 131 698 rozesláno do datových schránek a 29 118 listinnou formou. Všechny vyplněné formuláře pak pracovníci krajských správ přebírají, kontrolují a zpracovávají. Loni to bylo celkem 496 604 jednotlivých výkazů, z nichž 60,9 % bylo doručeno elektronickou formou, tj. pomocí vyplnitelného formuláře PDF nebo přes vlastní online aplikaci ČSÚ Dante web.

Regionální pracoviště ČSÚ

Informace pro veřejnost a spolupráce s odborníky

Řada statistických informací je k dispozici na webu ČSÚ. Pokud však zájemce o data potřebuje pomoci s vysvětlením dat nebo potřebuje nasměrovat ohledně vyhledání specifických dat, může se v každém kraji obrátit na pracovníky informačních služeb. V roce 2022 bylo krajskými správami vyřízeno přes 4 tisíce dotazů, což je 43,8 % z celkového počtu zakázek informačních služeb ČSÚ.

Pracovníci informačních služeb na krajských správách i sami aktivně informace a informační materiály o svém regionu připravují a zveřejňují. V loňském roce uskutečnili 25 různých prezentací pro téměř 700 účastníků. Ve spolupráci s ústředím rovněž vydávají jednotné publikace ve variantě pro každý kraj – např. čtvrtletní krajské bulletiny nebo krajské ročenky. Připravují také datové podklady na míru třeba pro jednání zastupitelstev krajů, krajské, městské a obecní úřady nebo i další regionální veřejné instituce a spolky. Některé z krajských správ jsou zapojeny i do přeshraničních projektů příslušných Euroregionů. A zapomenout nesmíme ani na spolupráci s vysokými školami, která loni probíhala na základě 11 uzavřených dohod.

Volby

Důležitou součástí úkolů vykonávaných krajskými správami je účast na zpracování výsledků voleb. V roce 2022 se jednalo zejména o volby do zastupitelstev obcí. Spolu s nimi se ve dnech 23. a 24. září 2022 konaly také volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR, jejichž druhé kolo proběhlo o týden později. Vysokou zátěž představovalo převést ve spolupráci s více než 600 registračními úřady z kopií kandidátních listin do elektronické podoby údaje za více než 195 tisíc kandidátů volebních stran. Před volbami pracovníci krajských správ rovněž provedli školení okrskových volebních komisí a testy systému zpracování. Ve dnech voleb se samotnému přebírání výsledků hlasování od zhruba 15 tisíc okrskových volebních komisí věnovalo 2,6 tisíce pracovníků. Z toho bylo přes 700 stálých zaměstnanců ČSÚ, více než 700 zaměstnanců krajských nebo obecních úřadů a téměř 1 200 dalších externích spolupracovníků. Využíváno bylo přes 1,5 tisíce počítačů. Pro převzetí výsledků hlasování od volebních komisí připravil ČSÚ celkem 506 pracovišť u pověřených obecních úřadů, tzv. přebíracích míst, kde zajišťoval i metodickou podporu v regionech.

Článek si můžete přečíst v dubnovém vydání Statistika&My.