Jak spolu obchodujeme

Z V4 nejvíce dovážíme z Polska a většina vývozu míří na Slovensko.

V roce 2022 vývoz z Česka do zemí V4 tvořil 20,2 % celkového vývozu a zboží ze zemí V4 představovalo 16,3 % z celkového dovozu. Celkový obrat se zeměmi V4 tak činil 18,2 % z celkového obratu zahraničního obchodu Česka. Bilance se státy V4 byla v roce 2022 kladná v úrovni 135,6 mld. Kč, a to i přesto, že celková bilance zahraničního obchodu Česka měla zápornou hodnotu –204,8 mld. Kč.

Dlouhodobě kladná bilance

Bilance zahraničního obchodu Česka se zbožím (do roku 2014 v metodice pohybu zboží přes hranice) byla se státy V4 vždy kladná, a to hlavně zásluhou přebytku salda se Slovenskem. Bilance s Polskem byla do roku 2011 víceméně vyrovnaná a od roku 2012 je v záporu, přičemž deficit se každým rokem zvětšoval. Bilance s Maďarskem je dlouhodobě v mírném přebytku.

V roce 2022 bylo naším největším obchodním partnerem ze států V4 na straně vývozu Slovensko, které se v celkovém žebříčku zemí, do nichž vyvážíme, nachází na druhém místě po Německu. Třetí pozici zaujímá Polsko, Maďarsko je deváté. O dekádu dříve, v roce 2012 byl žebříček států podle vývozu stejný s výjimkou Maďarska, které bylo až jedenáctým největším cílem českého exportu. V roce 2002 patřilo druhé místo stále Slovensku, ovšem Polsko bylo až páté, před ním se nacházely Rakousko a Spojené království. Maďarsko stálo na desáté příčce.

Ve směru dovozu bylo v roce 2022 zboží původem z Polska na třetím místě, zboží původem ze Slovenska na pátém a zboží z Maďarska na jedenáctém. Před deseti lety v roce 2012 zaujímaly dovozy z Polska také třetí pozici, ze Slovenska čtvrtou a z Maďarska desátou. Ještě o deset let dříve, v roce 2002, si dovoz zboží ze Slovenska držel třetí pořadí, z Polska osmé a z Maďarska čtrnácté.

Země V4 jsou tedy v zahraničním obchodu pro Českou republiku významnými partnery, intenzivní obchodní výměna probíhá hlavně se Slovenskem a s Polskem.

Bilance zahraničního obchodu se zbožím Česka se zeměmi V4 (mld. Kč)

Nejvíce vyvážíme autodíly

Více než polovina vývozů z Česka do zemí V4 v roce 2022 směřovala na Slovensko (50,4 %). Do Polska putovala více než třetina (34,7 %) a na Maďarsko zbylo 14,9 %. Téměř čtvrtina (23,6 %) celkového českého vývozu je tvořena skupinou CPA29 (motorová vozidla kromě motocyklů, přívěsy a návěsy), ale do zemí V4 směřuje jen 14,6 % vývozu CPA29. Přesto tato skupina zaujímá největší podíl na vývozu jak do zemí V4 (17,2 %), tak i mimo ně (25,3%).

Zajímavé je, že do zemí V4 se vyváží více díly do automobilů než hotové automobily. Loni tvořila 58,4 % hodnoty celkového vývozu zboží v rámci skupiny CPA29 z Česka hotová auta a 41,6 % části a součásti automobilů. Z vývozu do zemí V4 však tvoří části a součásti 60,3 %.

Další dvě nejvíce zastoupené komoditní skupiny na vývozu do zemí V4 jsou CPA20 – chemické látky a chemické přípravky vč. subdodavatelských prací a CPA24 – základní kovy vč. subdodavatelských prací.

Ve skupině CPA20 se v roce 2022 nejvíce vyvážely komodity jako polypropylen, parfémy a toaletní vody, anilin a jeho soli nebo ethylbenzen. U anilinu a jeho solí a taktéž ethylbenzenu představoval vývoz do zemí V4 celkově 99 % celkového vývozu z Česka.

Vývoz základních kovů do zemí V4 v roce 2022 loni tvořily hlavně komodity jako tyče a pruty válcované za tepla, ploché válcované výrobky ze železa, slitiny hliníku a dráty ze železa. Na území států V4 směřovalo 67,6 % slitin hliníku, naproti tomu 99,9 % hořčíku bylo určeno mimo uvedené uskupení.

Další významně zastoupené komodity vyvážené do zemí V4 jsou například CPA27 – elektrická zařízení vč. subdodavatelských prací nebo CPA10 – potravinářské výrobky vč. souvisejících služeb a prací.

V případě CPA27 zaujímají největší objem hodnoty vývozu do V4 izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče, elektrické transformátory nebo statické měniče a elektrické akumulátory. Převážně do zemí V4 se vyvážejí chladničky, mrazničky a jiná chladicí nebo mrazicí zařízení, kterých do V4 směřuje 82,0 % z celkového vývozu z Česka. (1,1 z 1,4 mld. Kč). Vysavačů je pro V4 určeno 67,0 % (1,0 z 1,6 mld. Kč). Nejvíce zboží v komoditní skupině CPA27 skončilo na Slovensku (40,6 %), dále pak v Polsku (37,0 %).

V komoditní skupině CPA10 tvořila hodnota vývozu do V4 loni 63 mld. Kč, přičemž celkový vývoz z Česka dosáhl úrovně 148 mld. Kč. Nejvíce se vyvážely přípravky používané k výživě zvířat, dále pak zboží pekařské, pečivo oplatky, rýžový papír, ale také čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao. Oproti ostatním zemím míří do V4 významně více vepřového masa chlazeného (86,2 % z celkového vývozu) a uzenek, salámů a podobných výrobků (85,7 %).

Do zemí V4 je určena až polovina zboží z CPA19. Jde třeba o minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, ropné oleje a lehké oleje. Komodity z CPA19 putují hlavně na Slovensko (63,6 % z vývozu do V4). Do Polska směřovalo 25,6 % a do Maďarska 10,8 %.

TOP 10 komoditních skupin CP2 vyvážených z Česka do zemí V4 v roce 2022 (mld. Kč)

Hlavními příjemci byly v roce 2022 země V4 pro zboží v komoditní skupině CPA5 – černé a hnědé uhlí a lignit. Putovalo do nich téměř 86 % z celkového vývozu, nejvíce do Polska a to 45 %. Dále pak na Slovensko 38 % a zbylých 17 % do Maďarska. Největší zastoupení na vývozu do zemí V4 má uhlí živičné, směřuje sem 91,8 % z jeho celkového vývozu z Česka.

V komoditní skupině CPA11 – nápoje, vč. Subdodavatelských prací v roce 2022 mírně převažoval vývoz mimo země V4 (53,4 %). Do zemí V4 se od nás vyvezlo nejvíce piva ze sladu. Jeho hodnota byla 2,6 mld. Kč, což odpovídá 33,6 % celkového vývozu této komodity. Nejvíce piva (53,5 % z celkového vývozu do V4) cestovalo na Slovensko, do Polska to bylo 30,0 % a zbylých 16,5 % mířilo do Maďarska. V případě nealkoholických nápojů byly země V4 cílem 71,7 % celkového vývozu z Česka. Téměř 60 % všech nápojů směřovalo na Slovensko, 24,4 % do Polska a zbytek do Maďarska.

Whisky, vodka a rum mířily z největší části na Slovensko (přes 90 % exportu do zemí V4), naproti tomu slad nepražený putoval hlavně do Polska (97 % vývozu do V4).

TOP 10 komoditních skupin CP2 dovážených do Česka ze zemí V4 v roce 2022 (mld. Kč)

Významnou část dovozů tvoří motory

V roce 2022 byl dovoz do Česka ze zemí V4 tvořen hlavně zbožím z Polska (54,3%), následovalo zboží ze Slovenska (29,7%) a na zboží maďarského původu zbývalo 16,0 %.

I na dovozu se nejvíce podílela komoditní skupina CPA29, i když její význam je ve srovnání s vývozem menší. Z celkového dovozu ze všech zemí tvořila 12,6 % a na dovozu všech komodit z V4 se CPA29 podílela 19,1 %. Ze zemí V4 přišlo do Česka 24,7 % hodnoty veškerého dovezeného zboží komoditní skupiny CPA29. V dovozech ze zemí mimo V4 se však v roce 2022 skupina CPA29 umístila na druhém místě za CPA26 (počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení).

V rámci CPA29 se nejvíce dovážely části a součásti motorových vozidel, které tvořily 43,6 % importů této skupiny z V4. Více než polovina z nich přišla z Polska. Druhou nejvíce dováženou komoditou byly motory pístové vznětové s vnitřním spalováním (18,1 % dovozu CPA29 z V4). V případě těchto motorů byly země V4 naprosto dominantním obchodním partnerem, neboť z nich pocházelo 93,3 % jejich veškerých dovozů. Komodity zařazené do CPA29 se dovážely převážně z Polska (51 %), následovalo Slovensko (33 %), zbývajících 16 % tvořily dovozy z Maďarska.

Zboží z komoditní skupiny CPA24 – základní kovy včetně subdodavatelských prací tvořilo po CPA29 největší část dovozů z V4. Jednalo se zejména o výrobky ze železa a oceli nad 600 mm, ať už válcované, nebo plátované, a také měděné dráty. Z Polska bylo 60 % dovozů CPA24, na Slovensko připadalo 35 %, hodnota dovozu z Maďarska nebyla z hlediska celku významná.

Na celkovém dovozu zboží ze skupiny CPA10 se země V4 podílely 32 %. Mezi nimi bylo hlavním dodavatelem Polsko, odkud se dovezlo zboží v hodnotě 38,4 mld. Kč, což tvořilo 58 % celkového dovozu této skupiny z V4. Nejvíce se ze zemí V4 dováží drůbeží maso a droby, dále pak pekařské výrobky a pečivo, sýry či tvaroh.

Dovozy ze zemí V4 v komoditní skupině CPA11 tvoří hlavně voda včetně minerální, dále nealkoholické nápoje a víno z čerstvých hroznů nebo vinný mošt. Pivo tvořilo jen 6,2 % z dovozu komodit ze skupiny CPA11 ze zemí V4.

Vybrané nejvíce obchodované komodity se zeměmi V4 v roce 2022 (mil. Kč)

Článek si můžete přečíst v říjnovém čísle časopisu Statistika&My.