Postřehy z cesty po Balkáně

Během prvního říjnového týdne navštívil předseda ČSÚ Marek Rojíček a místopředseda úřadu Jaroslav Sixta statistické úřady tří balkánských zemí.

Jednání započalo v Severní Makedonii, kde se spolu­práce rozvíjí již od roku 2006. Během sedmnácti let se ČSÚ postupně podílel na reformě makedonských národních účtů, registrů, podnikové statistiky a řady dalších domén. Vytvořila se také solidní pracovní a někde i přátelská pouta, která dávají základ pokra­čování spolupráce i do budoucnosti.

Makedonci míří do EU

V současné době se Severní Makedonie intenzivně při­pravuje na vstup do EU, což obnáší mimo jiné i projed­návání kapitoly 18 společného práva EU (tzv. acquis) zaměřené právě na statistiku. Před kolegy ze Skopje stojí řada složitých výzev, a žádají proto ČSÚ o technickou asistenci. Státní statistický úřad Severní Makedonie čelí rovněž velkému personálnímu tlaku, kdy vlivem nedostatečného finančního ohodnocení a přirozeného stárnutí zkušených expertů nedochází k dostatečné per­sonální obměně a předávání zkušeností. Z toho plynou i konsekvence pro další spolupráci: je třeba cílit na prio­rity, zastupitelnost a udržitelnost předávaných postupů.

Pro experty ČSÚ se jedná o poměrně náročnou výzvu, neboť postupy běžné v EU je nutné přizpůso­bovat místním podmínkám. Velice slušná odborná úroveň makedonských kolegů také zaručuje inten­zivní jednání, které dovede vyčerpat i zkušené lektory. Kromě konstruktivní spolupráce, kterou si makedon­ští kolegové velmi chválí, nabídla návštěva Skopje zajímavou zkušenost okořeněnou místní kulturou, na kterou jsou obyvatelé Severní Makedonie hrdí. Partnerství s tamějším úřadem je pro řadu z čes­kých expertů již skoro tradicí a rádi v něm budou pokračovat.

Kosovo a Albánie na začátku

Další návštěva probíhala v Kosovu a Albánii. Oproti Severní Makedonii jsou zde zkušenosti ČSÚ se spolu­prací výrazně menší, i když v minulosti jsme v Česku přijali řadu studijních návštěv a někteří experti ČSÚ již konzultace v obou zemích poskytovali. Člověka neznalého místních poměrů překvapí úroveň kosov­ské Prištiny, moderního rozvíjejícího se města, kde se platí eurem a kde se snadno domluvíte anglicky. Statistický úřad v Prištině pracuje v poměrně složitých podmínkách, ale přesto se intenzivně snaží o moder­nizaci a momentálně i přes nepříznivou politickou situaci připravuje sčítání obyvatelstva. Kosovští ko­legové mají především velký zájem o modernizaci statistiky v oblasti národních účtů.

Statistický úřad v albánské Tiraně je moderní úřad specificky zakotvený v místním politickém systému vyznačující se vysokou mírou nezávislosti, neboť je podřízen přímo parlamentu, a to i rozpočtově. Al­bánští statistici chtějí spolupracovat především v ob­lastech národních účtů, satelitního účtu cestovního ruchu, statistických registrů a zemědělské statis­tiky. V současné době probíhá příprava memoranda o porozumění, které by dalo základ další spolupráci. V každém případě stojí Albánie za návštěvu. Země se stále ještě zbavuje svého komunistického uzavření a nabízí řadu přírodních krás a kulturních zajímavostí.

Přínos pro Česko i ČSÚ

Zapojování našich expertů do projektů technické asistence vyplývá přímo ze strategie ČSÚ. Jedná se pro nás o velmi přínosné aktivity. V prvé řadě díky nim získáváme excelentní odborníky, kteří jsou schopni nejen něco tvořit a počítat, ale rovněž to někomu dal­šímu vysvětlit. Kromě toho se také během lektorské činnosti sami něco dalšího naučí. Tito zocelení experti pak zlepšují provádění oficiálních statistik v České republice, a zároveň jsou schopni hájit národní zájmy na evropském kolbišti, což není vůbec snadné. V ne­poslední řadě zvyšují reputaci ČSÚ a České republiky v zemích, kde samotné technické asistence probíhají.

Článek si můžete přečíst v posledním loňském vydání časopisu Statistika&My.