Tazatelé ČSÚ zjišťují situaci mladých lidí na trhu práce

Spolu se začátkem nového roku 2024 začal i další cyklus každoročního Výběrového šetření pracovních sil. Tazatelé Českého statistického úřadu při něm v náhodně vybraných domácnostech zjišťují důležité údaje o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a pracovní mobilitě. Letos bude součástí zjišťování i modul otázek zaměřený na mladé lidi a uplatnění jejich dosažených dovedností na trhu práce.

Zařazování tematických modulů Eurostatu je pravidelnou součástí Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které v Česku probíhá nepřetržitě již od roku 1993. Tématy modulu 2024 jsou „mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání“. Jeho výsledky poskytnou mezinárodně srovnatelné údaje o tom, jak se mladým lidem ve věku 15 až 34 let daří na trhu práce a jak jim při tom vzdělání pomáhá.

„Očekáváme, že se dozvíme informace, zda úroveň dosaženého vzdělání i veškeré získané dovednosti odpovídají požadavkům vykonávaného zaměstnání a případně, jaké byly hlavní důvody pro nedokončení studia, jako například příliš vysoké náklady, upřednostnění práce, obtížnost studijního programu či nedostatek motivace. Stejné otázky kladou statistici obyvatelům i v ostatních zemích EU, což dovoluje výsledky jednoduše porovnat,“ vysvětluje Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

VŠPS pravidelně zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví a věku, kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o délce odpracované doby, rozsahu podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Stejně tak jsou zjišťovány informace o nezaměstnanosti a způsobech hledání práce. VŠPS je také zdrojem dat o vzdělanostní struktuře obyvatel Česka v desetiletém období mezi konáním jednotlivých sčítání lidu.

VŠPS probíhá tazatelsky vždy po celý rok, a to v náhodně vybraných domácnostech ve všech krajích Česka. „Každé čtvrtletí je vybráno téměř 34 tisíc bytů. Míra response se pohybuje kolem 70 %, takže reálně je vyšetřeno více než 23 tisíc domácností. Většinu z nich tazatelé navštíví osobně, přibližně 30 % jich je dotazováno telefonicky,“ doplňuje Marta Petráňová, vedoucí oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Získané informace jsou ojedinělé, a nelze je proto získat jinou cestou než dotazováním v domácnostech. V průběhu celého zpracování jsou odpovědi respondentů anonymizovány a dále zveřejňovány jen v souhrnných statistických ukazatelích. Vybrané domácnosti si totožnost konkrétního tazatele ČSÚ mohou ověřit přímo na webových stránkách úřadu. Více informací k VŠPS rovněž naleznete na webu ČSÚ.