Pomáháme statistikům z jiných zemí

Experti ČSÚ se podílejí na rozvoji statistik v třetích zemích a na jejich harmonizaci s požadavky OSN a EU.

Na základě zkušeností z transformace statistiky a ochoty sdílet získané poznatky z tohoto procesu se krátce po vstupu do EU stal ČSÚ vyhledávaným partnerem pro poskytování tzv. technické asistence, tedy odborné pomoci jiným zemím. Cílem je napo­moci k rozvoji a harmonizaci statistik a standardů uplatňovaných zejména OSN a EU, a tím přispět k produkci mezinárodně srovnatelných statistic­kých výstupů.

Často se k tomu vhodně využívá kombinace zna­lostí „starých“ členských zemí z realizace těchto ak­tivit se zkušenostmi „nových“ členských zemí, které absolvovaly přechod k novým standardům „na vlastní kůži“, a jejich poznatky jsou proto pro země v období transformace nesmírně cenné.

Již od samého začátku interní politika ČSÚ de­klarovala, že „poskytování asistenční pomoci do za­hraničí považuje Český statistický úřad za důležitý příspěvek k rozvoji statistiky v mezinárodním měřítku i možnost posilování prestiže ČSÚ v mezinárodní statistické komunitě.“ Závazek „aktivně přistupovat k realizaci rozvojové pomoci, zejména ve vztahu k ze­mím Balkánu a zemím postsovětského prostoru“ platí dodnes (viz Strategický plán ČSÚ pro roky 2022–26).

ČSÚ provádí asistenci zejména na základě přímých dohod se statistickými úřady – příjemci pomoci, nebo formou zapojení do projektů vedených zahraničními partnery s financováním převážně z EU, Světové banky, případně z dalších zahraničních zdrojů.


Albánští statistici si přijeli rozšiřovat odborné znalosti do Prahy.

Dlouhodobá spolupráce i ad hoc aktivity

V roce 2005 jsme začínali konzultacemi pro Turecký statistický úřad a následovala účast v projektech v Bulharsku (realizace v letech 2005–07) a Makedo­nii (2006–08) pod vedením statistického úřadu Ně­mecka. Severní Makedonie ostatně patří mezi hlavní příjemce naší pomoci dodnes – v následujících le­tech jsme se zapojili do dalších víceletých projektů (2010–12, 2012–14), a zároveň v rámci dlouhodobě se rozvíjející bilaterální spolupráce realizujeme ad hoc aktivity pod evropskými nástroji IPA a TAIEX. Tato větší znalost prostředí, stavu statistik a organi­zace práce umožňuje kontinuitu pomoci, dosažení lepších výsledků a efektivnější využití prostředků. V neposlední řadě významně přispívá i k prohlu­bování profesních vztahů mezi oběma úřady. Ex­perti ČSÚ sdíleli a sdílejí s Makedonci své znalosti a zkušenosti zejména z makroekonomických statistik (národní účty, vládní finanční statistika, zahraniční obchod se službami), ale obdobně i dle makedon­ských potřeb z metodologie, užití administrativních dat a spolupráce s jinými institucemi nebo z pro­dukčních a sociálních statistik.

Dlouhodobá spolupráce probíhá se Statistickým úřadem Severní Makedonie. Loni v této zemi působili např. čeští experti na statistiky obchodu a služeb.

Další větší projekty s naší účastí byly realizovány pro Turecko (2006–09), Tádžikistán (2007–11), Egypt (2008–10), Ázerbájdžán (2009–11, 2015–18), Kazachstán (2012–17) a Gruzii (2019–21). Často se zaměřovaly na širokou problematiku národních účtů, ale rovněž na registry, metadata a klasifikace, statistiku cestovního ruchu atd. V roce 2010 vybraní zkušení experti z ČSÚ prováděli hodnocení národních statistických systémů Ázerbájdžánu, Makedonie a Chorvatska a v roce 2011 Srbska, s cílem pomoci s nastavením následného směřování a rozvoje. Krátkodobé aktivity technické asistence jsme během uplynulých 20 let zajišťovali i pro následující země: Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rusko, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Arménie, Malta, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko, Albánie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Kosovo, Srbsko. V rámci našeho působení reagujeme na poptávku a potřeby přijímajících zemí, přičemž dlouhodobě aktivně podporujeme především ty, v nichž můžeme navázat na námi doposud poskytnutou asistenci. Ve- dle harmonizace statistiky na mezinárodní úrovni a praktické pomoci jiným statistickým úřadům s na- stavením a rozvojem sběru, zpracování i diseminace statistických dat mají naši experti rovněž příležitost diskutovat o aktuálních otázkách s jinými odborníky, rozvíjet své znalosti a schopnosti a předávat je dalším generacím statistiků.

V současné době se pomoc ČSÚ formou technických asistencí zaměřuje především na státy západního Balkánu, které se připravují na vstup do EU.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Statistika&My.