Drobečková navigace

Analýzy

Podíl vysokoškoláků v populaci roste

V rozmezí let 2010 až 2018 přibylo v České republice téměř 500 tisíc vysokoškolsky vzdělaných osob. Rychleji přibývaly vysokoškolsky vzdělané ženy. Rostoucí trend byl zaznamenán i u počtu středoškoláků s maturitou.

Studentů na vysokých školách v České republice ubývá

Počty nově studujících a absolventů nerostou, ale klesají. Výraznější pokles byl přitom zaznamenán v případě soukromých vysokých škol. Rozdíly mezi pohlavími nejsou významné.

České vysokoškolačky vystudují, ale nepracují

Míra zaměstnanosti vysokoškolaček v Česku je výrazně nižší než v evropských zemích. Zaměstnanost mužů absolventů vysokých škol je přitom u nás nadprůměrná.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Mzdy učitelů v mateřských školách v roce 2018

V roce 2018 pobírali učitelé v mateřských školách v průměru 29 693 Kč měsíčně. Jejich mzdy rostou, nicméně stále nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním.

Nejrychleji rostou výdaje na vzdělání

Celkové výdaje vládních institucí dosáhly v roce 2018 výše 2 166 mld. Kč, což odpovídalo
40,7 % hrubého domácího produktu.

Češi si na zdravotní péči připlácejí v průměru více než 5 tisíc ročně

Náklady na zdravotní péči každoročně stoupají a veřejné zdravotní pojištění nestačí tento nárůst pokrývat. Proto se zvyšují i přímé platby občanů za zdravotní péči.

Změny ve statistice národních účtů v roce 2020

První odhady HDP by měly být publikovány již 30 dnů po skončení čtvrtletí, a to poprvé na konci července tohoto roku. Jde o další výsledek aktivní účasti ČSÚ na rozvoji statistiky národních účtů v rámci národních i mezinárodních aktivit.

Mzdy v loňském roce mírně zpomalovaly, trh práce se stále udržoval vysoko

Zaměstnanost v Česku se loni udržovala na rekordně vysokých hodnotách, i když na konci roku již drobně poklesla. Růst průměrné mzdy ve 4. čtvrtletí o 6,7 % byl poněkud slabší než dříve, kvůli rostoucí inflaci byl reálný mzdový nárůst jen 3,6 %.

Průmysl tenkrát a dnes

ilustrativní fotka

Významná výročí vzniku naší republiky a založení moderní statistické služby přinášejí zajímavá srovnání průmyslu v počátcích Československa a dnes. Historické prameny z archivů ukazují, jak si vedlo bývalé Československo v porovnání se současným Českem a jak se měnilo v čase vymezení jednotlivých odvětví.

Průmysl v roce 2019 a výhled do budoucnosti

ilustrativní fotka

Průmyslová produkce po pěti letech svého růstu v roce 2019 mírně klesla. S ohledem na celosvětovou ekonomickou situaci to není špatný výsledek, ale z hlediska očekávání budoucího vývoje panuje u průmyslových podniků určitá míra nejistoty.

Český průmysl v souvislostech

ilustrační foto

Strukturální změny v průmyslových odvětvích z posledních dekád se nejvíce projevují ve vysoké míře závislosti na poptávce ze zahraničí, zejména ze zemí Evropské unie. Zároveň se průmysl jako energeticky náročný sektor stává postupně ekologičtějším a efektivnějším, a to zejména díky vysokým investicím do výzkumu a vývoje.

Rostoucí propast mezi metropolí a regiony

ilustrativní fotka

Podle nejnovějších údajů rostl HDP v roce 2018 ve všech krajích s výjimkou Karlovarského. Praha zůstává mezi nejbohatšími regiony Evropy.

Internet usnadňuje Čechům cestování

ilustrativní fotka internet

Stránky věnované cestování patří na světovém internetu k nejnavštěvovanějším. Internet totiž poskytuje nejlepší zdroje informací a slouží zároveň jako nejrychlejší způsob vyřízení cestovních náležitostí. Češi nakupují stále častěji jízdenky, letenky i ubytování on-line.

Ubytování přes Airbnb láká turisty

ilustrativní obrázek

V dubnu loňského roku podepsal ČSÚ spolu s Airbnb memorandum o spolupráci a výměně anonymních agregovaných dat. Vzájemná spolupráce umožní lépe reflektovat fenomén sdílené ekonomiky ve statistických výstupech. ČSÚ data využije ve statistice cestovního ruchu, zahraničního obchodu či národním účetnictví.

Mladí přestávají pít, kouřit a fetovat, ale jsou víc na internetu

Ilustrační foto

Aktuální výsledky studií zaměřených na užívání návykových látek mezi školní mládeží v ČR ukazují výrazný pokles kouření cigaret i konzumace alkoholu ve školní populaci, a to včetně pravidelného a rizikového užívání, a také pokles míry zkušeností s nelegálními drogami. Je pravděpodobné, že vliv na míru zkušeností s návykovými látkami mají mimo jiné změny v trávení volného času mládeže, ke kterým dochází v posledních letech, a to zejména v souvislosti s rozvojem internetu, hraním digitálních her a trávením času na sociálních sítích.

Máme nejvyšší zaměstnanost v průmyslu v EU

ilustrativní fotka

Evropský trh práce je velmi různorodý a každá země má svá specifika. Česko vyniká nejen vysokou ekonomickou aktivitou a nízkou nezaměstnaností. Má např. také neobyčejně vysoký podíl lidí pracujících na vlastní účet.

V Česku se rekordně investovalo do výzkumu a vývoje

ilustrativní fotka

V roce 2018 prolomily celkové výdaje na výzkum a vývoj v České republice poprvé hranici sto miliard korun. Za posledních pět let vzrostly o třetinu, 25 miliard, a to především díky růstu objemu prostředků investovaných do této činnosti ve firmách pod zahraniční kontrolou.

Mezi specialisty ve vědě a technice je pouze čtvrtina žen

Kdo jsou specialisté ve vědě a technice? Roste jejich počet v průběhu let? Jaké mají vzdělání a v jakých oblastech ekonomiky jich nalezneme nejvíce? Jak jsou tyto vysoce kvalifikované osoby odměňovány? Co ještě o lidských zdrojích ve vědě a technice vypovídá statistika?

Kolik bylo v roce 2018 výzkumníků na vysokých školách a v Akademii věd?

ilustrativní fotka

Od roku 2010 vzrostl počet výzkumníků na vysokých školách i v Akademii věd o 30 %. Česko má spolu s Německem a Rakouskem nejnižší zastoupení žen ve veřejném výzkumu ze zemí EU. Mezi výzkumníky na vysokých školách a v AV ČR byly v roce 2018 necelé 4 tisíce cizinců, z nichž více než třetinu tvořili občané Slovenska.

Rebranding statistiky zahraničního obchodu

ilustrativní fotka

S příchodem roku 2020 mění Český statistický úřad doposud používanou terminologii i způsob prezentování údajů ve statistice zahraničního obchodu se zbožím České republiky. Tímto krokem vychází vstříc uživatelům, aby se lépe orientovali ve statistických údajích a správně je interpretovali.

Nadnárodní podniky jsou v české ekonomice nepostradatelnými hráči

ilustrativní fotka

Česká republika patří k zemím, kde podniky pod zahraniční kontrolou hrají vůbec nejvýznamnější roli. Potvrzují to hodnoty klíčových ukazatelů, které sleduje statistika vnitřních zahraničních afilací (IFATS).

Pětina českých firem se v roce 2018 setkala s bezpečnostním incidentem

ilustrativní fotka

S tím, jak se ve firemním prostředí mohutně rozšiřují informační a komunikační technologie, vzrůstá i riziko jejich napadení a zneužití získaných informací. Již více než 80 procent tuzemských firem se proto útokům brání například aktualizacemi programového vybavení, používáním silného hesla do počítače a sítě nebo zálohováním firemních dat na samostatné nebo externí úložiště.

Informační a komunikační činnosti vzdorují zpomalení ekonomiky

ilustrativní foto

Množící se zprávy o zpomalování některých evropských ekonomik v posledních čtvrtletích zvyšovaly neklid mezi podnikateli i spotřebiteli. Hlavní ekonomické ukazatele však domácí zpomalení potvrdily až ve 3. čtvrtletí 2019.

Cizinci u nás berou spíše vyšší mzdy

ilustrativní fotka

Český trh práce nasává velké množství cizinců ze států východní Evropy, nejen pro nekvalifikované práce, ale také pro některé vysoce kvalifikované. Lidé z balkánských členských států EU postupně nahrazují občany třetích zemí, neboť nemají pro vstup na trh práce takové administrativní překážky.

Kolik je v Česku dětí se zdravotním postižením

ilustrativní fotka

V Česku bylo v roce 2018 odhadem celkem 117 tis. dětí do 15 let věku se zdravotním postižením, což představovalo 7 % všech dětí. Podíl chlapců se zdravotním postižením byl oproti dívkám dvojnásobný: 9,2 % všech chlapců oproti 4,6 % všech dívek. Nejčastějším postižením u školáků byly závažné vývojové poruchy učení, které byly diagnostikovány u 5,8 % všech žáků do 15 let.

Lidé se zdravotním postižením jsou často senioři

ilustrativní fotka

V českých domácnostech v roce 2018 žilo 1,152 mil. osob se zdravotním postižením starších 15 let. Představovaly tak 13 % ze všech obyvatel ve věku nad 15 let žijících v soukromých domácnostech. Více než polovina z nich byli senioři ve věku nad 65 let a častěji se jednalo o ženy. Svá omezení v běžných činnostech vyplývající ze zhoršeného zdravotního stavu vnímalo 39 % z nich jako vážná.

Co říkají data za příspěvky na péči o osobách se zdravotním postižením

ilustrativní fotka

Příspěvek na péči pobíralo v září 2018 celkem 357,2 tis. osob, což představovalo 3,4 % všech obyvatel ČR od 1 roku věku. Šest z deseti příjemců tohoto příspěvku byly ženy. Nárůst podílu osob s příspěvkem na péči byl patrný zejména v seniorském věku, přičemž ve věku 90 let a více již téměř polovina mužů a sedm z deseti žen byli jeho příjemci. Necelá pětina příjemců příspěvku na péči využívala služeb ústavní sociální péče.

Ženy a muži v krajích České republiky

ilustrativní fotka

Ve všech krajích celkově žije více žen než mužů. Rodí se sice více chlapců, ale více žen se dožívá vyššího věku. Podíl vysokoškolsky vzdělaných žen rostl rychleji, od roku 2018 převažují ženy nad muži. Muži více pracují v zemědělství, průmyslu a stavebnictví, ženy převládají ve službách. Muži dlouhodobě pobírají vyšší mzdy než ženy, což se promítá i do výše starobních důchodů.

Hospodářská zvířata na cestách

ilustrativní fotka

V roce 2018 se obchodovalo s 3,5krát větším množstvím prasat než před 20 lety. Měřeno vzdáleností mezi hlavními městy, průměrná délka cesty, po kterou se převážel hovězí dobytek, byla 747 km. Nejvzdálenější zemí, kam byly převezeny ovce kamionem, byla Arménie.

Pomoc rodiny je rozhodující

ilustrativní fotka

Kolik lidí se zdravotním postižením využívá pomoc druhé osoby? Kdo nejčastěji tuto pomoc poskytuje a jak často? Je tato pomoc dostatečná?