Drobečková navigace

Komentáře

Zdánlivé slovíčkaření – odhad, predikce, měření

K mylné interpretaci statistických ukazatelů nebo nepochopení jejich významu dochází mnohdy pouze vinou nevyjasněné terminologie. Znáte to, jeden mluví o voze a druhý o koze… A přitom by úplně stačilo nejprve si vyjasnit pojmy. Vezměme například „odhad“, „predikci“ a „měření“. Někdy se zaměňuje „odhad“ a „měření“, jindy zase „odhad“ a „predikce“. Není se co divit, že pak dochází ke zmatkům.

Procento a procentní bod

Procento-a-procentní-bod_náhled

V analýzách a komentářích se tu a tam objevuje pojem „procentní bod“. Mnozí z nás se s tímto termínem ve škole nikdy nesetkali, a tak jej často mylně pokládáme za „procento“ v domnění, že se jedná o jeho synonymum. Procentní body (obvykle vyjadřované zkratkou p. b.) jsou však něco docela jiného než procenta (vyjadřovaná znakem %).

Meziroční a meziměsíční srovnání

Meziroční-a-meziměsíční-srovnání_náhled

Každý měsíc zprávy hlásí, že průmysl vzrostl nebo stavebnictví pokleslo o tolik a tolik procent. Buď se radujeme, nebo ne. Ale kdo z nás v tu chvíli dává pozor, zda se jedná o meziroční, nebo meziměsíční srovnání?

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Klíče k porovnání – meziroční, mezičtvrtletní a bazické indexy

Indexy jsou základ! To vám potvrdí každý správný statistik. Indexy jsou zkrátka všude. Jsou klíčovým statistickým nástrojem pro jakékoliv porovnávání v čase či prostoru.

Nominální, nebo reálný růst?

To, zda ukazatel roste nebo klesá, se dá zjistit velmi snadno. Někdy však jeho růst nemusí znamenat, že něčeho bylo opravdu více. Zní to zvláštně, že? Ale je to tak.

Jak (ne)zkazit sloupcový graf

Nejjednodušším způsobem, jak prezentovat data, je graf. Dobrý obrázek dokáže vyjádřit více než obsáhlý popis. To platí jak o fotografii z válečné zóny, tak o grafu, který znázorňuje složité (ale i zcela jednoduché) statistické ukazatele.

Co jsou příspěvky k růstu

O příspěvcích k růstu slýcháváme obvykle v souvislosti s růstem hrubého domácího produktu či s jinými makroekonomickými ukazateli. Jedná se však o univerzální analytický nástroj, který lze použít v mnoha situacích a lze jej snadno interpretovat. Umožňuje totiž stanovit vliv jednotlivých částí na vývoj celku.

Trable s koláči

Trable-s-koláči_náhled

Výsečové neboli koláčové grafy jsou jedním z nejlepších způsobů, jak znázornit strukturu celku. „Koláče“ se používají jako dobrá pomůcka k vysvětlení polovin, třetin, čtvrtin…, podílů…, procent.

Nespojujme nespojitelné

Nespojujme-nespojitelné_náhled

Liniové grafy (jinak také spojnicové nebo čárové) jsou jedním z nejlepších způsobů zobrazení vývoje zkoumaného ukazatele v čase. Jejich využití je širší (nejen v časových řadách), ale v běžné hospodářské či sociální statistice se setkáváme s chybami hlavně u nich.

Ostře sledovaná mzda – průměr a medián

Ostře-sledovaná-mzda_náhled

Průměrná mzda je jedním z nejsledovanějších statistických ukazatelů. Zároveň však patří mezi ty nejčastěji nepochopené. Na druhé straně zde máme medián mezd. Je mu věnována menší pozornost, a přitom je tento odstrkovaný bratříček právě tím, co si mnozí (mylně) představují pod pojmem průměr. O čem oba ukazatele vypovídají a jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozvětvená rodina kvantilů

Rozvětvená-rodina-kvantilů_náhled

Vedle notoricky známých statistických pojmů „průměr“ a „medián“ existují i jiné, méně známé ukazatele, jako například kvartily, decily a percentily. Tyto pojmy tu a tam slýcháme v souvislosti se mzdovou statistikou, ale vzhledem k tomu, že se jedná o obecný statistický nástroj, můžeme je potkat i na zcela jiných a někdy překvapivých místech.

Rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient

Rozptyl,-směrodatná-odchylka_náhled

O tom, že průměrná mzda neznamená, že polovina lidí bere podprůměrnou mzdu a polovina nadprůměrnou, již víme. Stejně tak i to, že vedle průměru existují další ukazatele, které nabízejí jiné, doplňující informace, například medián. A jsou tu i další, jež si zaslouží pozornost: rozptyl, směrodatná odchylka a variační koeficient.

Naděje dožití a průměrný věk

Demografické statistiky nabízejí velké množství různých ukazatelů. Některé jsou snadno pochopitelné, jiné si uživatelé často pletou. Jedním z takových příkladů záměny je střední délka
života a průměrný věk. Každý ukazatel vypovídá o něčem docela jiném. V podstatě mají společné jen jedno – za každým jsou schováni lidé a jejich příběhy.

Meziroční, nebo průměrná roční míra inflace?

Meziroční,-nebo-průměrna_náhled

Rostou ceny, anebo naopak klesají? A o kolik? Otázky, na které nemusí být snadné odpovědět. Každý z nás si však může udělat vlastní průzkum cen. Stačí sepsat nákupní seznam, vyrazit do obchodu a jednou za čas si to zopakovat. Ostatně, stejným způsobem postupují i statistici. Problém je ale v tom, že co člověk, to jiný seznam, a tedy jiný výsledek.

Zaostřeno na zahraniční obchod

Zaostřeno-na-zahraniční-obchod_náhled

Česká republika je závislá na zahraničním obchodě se zbožím. Jak se zahraniční obchod měří nebo, chcete-li, odhaduje? Není to tak snadné, jak se může zdát. A uživatelé by si těchto těžkostí měli být vědomi, aby dokázali statistické ukazatele správně interpretovat.

Dvě tváře nezaměstnanosti

Dvě-tváře-nezaměstnanosti_náhled

Pokud chceme v České republice zkoumat situaci na trhu práce, nabízejí se nám dva základní ukazatele. Jsou jimi míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob. Oba ukazatele sledují tentýž jev, a přesto je každý jiný a poskytuje jiné výsledky. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jak se vede naší ekonomice?

Jak-se-vede-naší-ekonomice_náhled

Když vyděláváme více a více, můžeme nabýt dojmu, že šlape celá ekonomika. To je však názor založený pouze na naší (omezené) zkušenosti z jedné oblasti ekonomického života. Všude jinde se lidé mohou utápět v problémech a ekonomika jako celek se propadá. Pokud zobecníme pouze svou vlastní (subjektivní) zkušenost, vystavujeme se riziku, že naše závěry budou špatné. Potřebujeme mnohem širší (objektivnější) pohled.

Jak se dobrat počtu zaměstnanců?

Když hovoříme o počtu zaměstnanců, obvykle je sledován evidenční počet. Ten ale může být vyjádřený buď ve fyzických osobách, anebo v přepočtených osobách na plnou pracovní dobu (často pod zkratkou FTE). Jaký je mezi ukazateli rozdíl?

O čem nevypovídají…

O-čem-nevypovídaji_náhled

O tom, že bychom neměli bezmyšlenkovitě a nekriticky přijímat všechny číselné údaje, které se na nás valí, jsme se již zmínili. Stejně jako o tom, že se musíme vždy ptát, kde se údaj vzal, kdo je jeho autorem, kdo s ním pracuje a hlavně – zda dává smysl. A co je ještě důležitější? Zda je používán k tomu, k čemu byl určen.

Sezónnost a sezónní očištění

Sezónnost-a-sezónní-očištění_náhled

Lidé se v průběhu roku chovají různě. V létě je teplo, v zimě je zima. A to, co ovlivňuje lidské životy, se odráží ve statistických ukazatelích. Vezměme například stavebnictví: v lednu se příliš nestaví, v červenci ano. Proto je stavební produkce v lednu vždy menší než v červenci. A je to tak každý rok. Tomu se říká sezónnost.

Očištění od kalendářních vlivů

Očištění-od-kalendářních-vlivů_náhled

Mnoho ukazatelů ekonomické statistiky bývá očištěno od kalendářních vlivů a sezónnosti, případně od nestejného počtu pracovních dnů a sezónnosti. O sezónním očištění již víme z předchozí kapitoly. Co však znamená očištění od kalendářních vlivů?

Kouzlo parity kupní síly

Kouzlo-parity-kupní-síly_náhled

Hrubý domácí produkt (HDP)na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS – z anglického Purchasing Power Standard) je jedním ze základních ukazatelů ekonomické úrovně při mezinárodních srovnáních. Ve vztahu k průměru EU je klíčovým kritériem pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Proč se používá standard kupní síly? Co znamená a proč nestačí vyjadřovat HDP v korunách nebo v eurech?

Makroekonomická dvojčata

Makroekonomická-dvojčata_náhled

Hrubý domácí produkt (HDP) je jedním z nejsledovanějších makroekonomických ukazatelů. Vedle něj je často zmiňována hrubá přidaná hodnota (HPH). Jaký je mezi nimi rozdíl a co mají společného?

Co je akrualizace?

Co-je-akrualizace_náhled

V prvních dnech nového roku je vydána zpráva o pokladním plnění státního rozpočtu. O několik měsíců později jsou zveřejněny úplně jiné údaje. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Konsolidovaný a nekonsolidovaný dluh

Konsolidovaný-a-nekonsolidovaný-dluh_náhled

Dluh vládních institucí je jedním z nejsledovanějších ukazatelů statistiky vládních účtů. Většinou bývá jeho název doprovázen přívlastkem „konsolidovaný“. Co to znamená? Jak se odhaduje a jaký je rozdíl oproti „nekonsolidovanému“ dluhu?

Řetězení a zřetězené (srovnatelné) ceny

Řetězení-a-zřetězené_náhled

Pojmy „řetězení“ a „zřetězené ceny referenčního roku“ jsou rozšířením problematiky odhadu reálného růstu, kterému jsme se věnovali na stranách 40–41. Téma je určené spíše pokročilejším uživatelům statistických dat.

Neaditivnost zřetězených cen

Při vysvětlování termínu neaditivnost časových řad navážeme na předchozí kapitolu. Opět se jedná o pokročilé téma, proto neváhejte listovat tam a zpět, pomůže to!

Stálé ceny, stejné váhy

Toto je poslední část příběhu o hruškách a pastelkách, kterému jsme věnovali předchozí dvě kapitoly. Představíme si koncept (skutečně) stálých cen, který se pro odhad reálného růstu používal dříve, než většina makroekonomických statistik přešla na koncept zřetězených (srovnatelných) cen. Je jednodušší a intuitivně snadno pochopitelný.

Historie statistiky stávek

V roce 1918 proběhlo jen v důlních závodech na území Čech a Moravy téměř 150 stávek. V dalším roce jich bylo o zhruba polovinu méně. Doba jejich trvání obvykle nepřesáhla pět dní.

Využívají se dostatečně k rozhodování statistická data?

ilustrativní fotka

Abychom mohli na základě statistických dat činit rozhodnutí, musíme nejdříve ze všeho znát, o čem jednotlivé ukazatele vypovídají. Jinak člověk sklouzává k intuitivnímu rychlému rozhodování.