Organizační statistika

Počet ekonomických subjektů v Česku se od roku 1993 zdvojnásobil.

Koncem roku 2020 bylo v Registru ekonomických subjektů (RES) evidováno 2,9 milionu právnických a fyzických osob a organizačních složek státu. Ekonomicky aktivních byla přibližně polovina z nich. Nejvíce jich sídlilo v Praze, ve Středočeském a Jihomoravském kraji, nejméně v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina.

Počet soukromých podnikatelů se od roku 1993 zvýšil z 1,1 milionu na dva miliony a počet obchodních společností se zvýšil téměř devítinásobně. V roce 1993 jich bylo přes 60 tisíc, koncem roku 2020 již 527 tisíc, z toho akciové společnosti vzrostly z původních 5 tisíc na současných 27 tisíc. Výrazně poklesl jen počet státních podniků, a to z 2 920 v roce 1993 na 132 v roce 2020.

Všechny údaje se vztahují k 31. 12. daného roku.

bit.ly/vdb-organizacni-statistika

Ekonomické subjekty a jejich struktura

Mezi roky 2015 a 2020 vzrostl v Česku celkový počet ekonomických subjektů o 164 tisíc. Koncem roku 2020 jich RES evidoval 2,93 milionu z toho 2,65 milionu nemělo nebo neuvedlo žádné zaměstnance, 2 320 firem naopak zaměstnávalo 250 a více lidí. Největší podíl z registrovaných ekonomických subjektů tvoří soukromí podnikatelé. K 31. 12. 2020 jich bylo 68,6 %.

Registrované ekonomické subjekty

Celkem 46 % všech ekonomických subjektů nevyvíjelo v roce 2020 žádnou činnost. Počet nově vzniklých subjektů fyzických osob v roce 2020 dosáhl 62 tisíc, u právnických osob to bylo 32 tisíc. Současně zaniklo 43 tisíc fyzických a 18 tisíc právnických osob.

Odvětví činnosti ekonomických subjektů

Více než pětina všech evidovaných ekonomických subjektů v Česku měla v roce 2020 jako hlavní předmět činnosti velkoobchod a maloobchod. Naproti tomu necelých 79 tisíc ekonomických subjektů patřilo do skupiny Kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech