Zaměstnanost, nezaměstnanost

Koronavirus způsobil zlom v dosavadních trendech na trhu práce.

Rok 2020 znamenal vážný otřes pro český trh práce. Na meziročním úbytku počtu pracovníků se po celý rok podílely hlavně ženy, u nichž se projevila citelná ztráta míst v odvětvích vázaných na cestovní ruch. Nezaměstnanost se zvýšila i u mladších věkových skupin. Po celý rok klesal také počet podnikatelů, mezi nimi šlo převážně o podnikatele se zaměstnanci.

Z dlouhodobé perspektivy byl ve statistice zaměstnanosti a nezaměstnanosti v mnoha oblastech výjimečný rok 2019. Tehdy došlo k bezprecedentnímu poklesu nezaměstnanosti na straně jedné a zrcadlově k nárůstu počtu volných pracovních míst na straně druhé. Počet zaměstnaných vystoupal na historicky rekordní úroveň, když překročil hranici 5,3 milionu osob.

bit.ly/vdb-zamestnanost-nezamestnanost

Ekonomické postavení

V roce 2020 bylo v Česku zaměstnáno 5,2 milionu osob, z toho 2,9 milionu mužů a 2,3 milionu žen. Nezaměstnaných bylo 137 tisíc osob. Ekonomicky neaktivních bylo 3,6 milionu osob, z toho 1,4 milionu mužů a 2,2 milionu žen.

Vzdělání, věk a pohlaví

Od vzniku samostatné České republiky klesla zaměstnanost osob bez vzdělání nebo se základním vzděláním. Naopak více jak 2,5násobně vzrostla zaměstnanost osob s vysokoškolským vzděláním.

Odvětvová struktura

Hlavním zaměstnavatelem mužů i žen byl v roce 2020 zpracovatelský průmysl. V tomto odvětví v Česku pracovalo téměř 927 tisíc mužů a přes 472 tisíc žen. Na druhém místě to bylo v případě mužů stavebnictví (360 tisíc), u žen zdravotní a sociální péče (325 tisíc).

Vývoj zaměstnanosti podle odvětví

Strukturální změnu, kterou naše národní hospodářství prošlo od sametové revoluce, dokládá růst počtu osob zaměstnaných ve službách. Mezi lety 1993 a 2020 vzrostla zaměstnanost nejvíce v odvětvích Profesní, vědecké a technické činnosti a Zdravotní a sociální péče.

Nezaměstnanost

Mezi lety 1993 a 2020 poklesl podíl nezaměstnaných bez vzdělání nebo se základním vzděláním z 29 na 20 %, v případě osob se středním vzděláním bez maturity a s maturitou zůstal nezměněn na 66 %. Podíl nezaměstnaných vysokoškoláků vzrostl z 5 na 14 %.

Česko v číslech