Životní prostředí

Kvalita životního prostředí v Česku se stále zlepšuje.

V roce 1993 se v Česku vyrobilo 1,1 miliardy metrů krychlových pitné vody. Od té doby její produkce klesala a v roce 2020 dosáhla jen 589 milionů metrů krychlových. Vodou z veřejných vodovodů nebylo v roce 2020 zásobeno 5,4 % obyvatel, v roce 1993 to bylo 15,3 %. Počet obyvatel napojených na vodovod vzrostl v roce 2020 meziročně o 36 tisíc na 10,1 milionu. Podíl čištěných odpadních vod představoval 97,5 %, meziročně vzrostlo množství čištěné vody o 8,9 %.

V Česku bylo v roce 2020 celkem 2 669 zvláště chráněných území o celkové rozloze 1,3 milionu hektarů, z toho 4 národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí, 110 národních přírodních rezervací a 125 národních přírodních památek. Milovníci přírody mohli navštívit i 41 ptačích oblastí a 1 113 evropsky významných lokalit.

bit.ly/vdb-zivotni-prostredi

Zvláště chráněná území

Celková rozloha národních parků narostla mezi lety 1993 až 2020 o 8 tisíc hektarů, takže zvláště chráněná území zaujímala v roce 2020 celkem 119 tisíc hektarů. Rozloha chráněných krajinných oblastí se zvýšila o 96 tisíc hektarů a dosáhla tak 1 138 tisíc hektarů.

Vyrobená pitná voda

Podíl obyvatel napojených v roce 2020 na kanalizaci dosáhl 86 %, v roce 1993 to bylo 73 %. Celkově to v roce 2020 představovalo 9,2 milionu osob, z toho 97 % bylo napojeno na čistírnu odpadních vod.

Odpady

Z celkového množství vyprodukovaného komunálního odpadu v Česku v roce 2020 o objemu 5,4 milionu tun tvořily 63 % směsné odpady, 15 % odpady živočišného a rostlinného původu a 15 % nekovový odpad. Kovový odpad zaujímal necelých 6 procent.

Předchozí článek
Další článek

Česko v číslech