03 Novověk

1787 | Počátky statistiky v českých zemích

Na vzniku organizované statistické služby se podílel Josef Antonín rytíř Riegger.
Na vzniku organizované statistické služby se podílel Josef Antonín rytíř Riegger.

Prvním významným statistikem v českých zemích byl Josef Antonín rytíř Riegger (1742–1795). V roce 1787 začal vydávat „Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen“. Vydání dvanácti objemných svazků v Praze a Lipsku trvalo celkem sedm let až do roku 1794. Úvodní sešit obsahuje podrobný návrh statistiky Čech, kterou člení do tří základních částí na fyzické vlastnosti (země, obyvatelstvo), politické poměry a mravní stav. Kromě číselných údajů obsahují knihy i výklady a textové popisy, tabulky, výkazy z katastrálních map či některá statistická data o různých oborech hospodářské činnosti (hornictví, obchodu a řemeslech, lnářství, prádelnách, manufakturách, sklizni obilí, počtu ovocných stromů, výrobě piva, vína a kořalky, dovozu soli, cenách obilí a různých potravin). Dále byly v Materialien uvedeny statistické údaje o chudobincích, špitálech, nadacích, počtu gymnaziálních a univerzitních studentů, různých daních a důchodech, a dokonce i konfiskacích po Bílé hoře a mnohé další materiály, které již neměly statistickou povahu.

V Materialien byly uvedeny i statistické údaje o konfiskacích po Bílé hoře.
V Materialien byly uvedeny i statistické údaje o konfiskacích po Bílé hoře.

Příspěvky v Rieggrových sbornících nebyly podepsány, je však zřejmé, že autorem většiny z nich byl sám Riegger. V roce své smrti vydal Riegger nedokončený pokus o systematický statistický popis Čech v intencích soudobé univerzitní statistiky – „Skizze einer statistischen Landeskunde Böhmens“. V této práci se aplikace elementárních metod politické aritmetiky dále zdokonalila, a to zejména v kapitole o obyvatelstvu.

1788 statistické formuláře

České gubernium vydává 30. září 1788 formuláře pro tabulku populační a zemědělskou a formulář pro sčítání průmyslových velkozávodů. Tyto formuláře, k nimž dal pravděpodobně podnět rytíř Riegger, představují počátek nové epochy ve statistickém zjišťování.

Víte, že …
statistické publikace vydávané v 18. století měly podobu textových komentářů a jednoduchých tabulek? Grafická znázornění se objevila později.

Příběh statistiky