03 Novověk

1788 | Vznik c. k. Vlastenecko-hospodářské společnosti pro Království české

Orba Josefa II. na poli u Slavíkovic.
Orba Josefa II. na poli u Slavíkovic.

Ze Zemědělské společnosti, která byla založena roku 1769, vznikla o devět let později c. k. Vlastenecko-hospodářská společnost pro Království české. V roce 1797 vydává tajemník Společnosti František Fuss, jinak úředník úřadu podkomořího v Praze, rozsáhlou „Skizze einer ökonomisch-statistischen Landeskunde des Königreichs Böhmen“. Toto dílo je první soustavnou prací o zemědělské statistice Čech. Tvoří jej 11 tabulek, které podle krajů poskytují údaje o základech zemědělské výroby, půdě, obyvatelstvu, o výsledcích rostlinné výroby i o stavu různých druhů dobytka. Nechybí ani textové zpracování hlavních poznatků, které obsahuje i vzájemné srovnání krajů.

V letech 1828–1847 vydávala c. k. Vlastenecko-hospodářská společnost „Neue Schriften der kais. königl. patriotisch-ökonomischen Gesellschaft im Königreiche Böhmen“, kde uveřejňovala například meteorologické zprávy, ale i četné tabulky o výnosu sklizně. Další soustavnou prací o zemědělské statistice v Čechách byla „Statistik der landwirtschaftlichen Industrie Böhmens“ někdejšího profesora statistiky a guberniálního rady Georga Norberta Schnabela, která byla cenným pramenem pro mnohé pozdější práce. Kromě toho byl Schnabel také autorem „Tafeln zur Statistik von Böhmen“, které se věnovaly mj. i topografii, obyvatelstvu nebo průmyslu.

Víte, že …
osvícenská doba Josefa II. si žádala množství různých správních a hospodářsko-statistických výkazů, které obvykle měly podobu tabulek? Statistická zjišťování se realizovala většinou na základě požadavků ústředních úřadů monarchie. Jednalo se především o výkazy o rozdělení větších selských usedlostí, převodech rustikálních pozemků do vlastnictví poddaných, tržních cenách obilí, pěstování včel, pěstování jetelového a řepného semínka, stavu silnic, nových učitelích, stavu normálních škol, soudnictví, vystěhovalectví a přistěhovalectví, přírůstku nebo úbytku tolerovaných nekatolíků aj.

Příběh statistiky