Vydání 06/2015

Čím více lidé s vodou šetří, tím je voda dražší

ilustrativní fotka

Statistika vodního hospodářství v oboru vodovodů a kanalizací má v naší zemi dlouholetou tradici. Některé ukazatele lze vysledovat již od 40. let minulého století.

Evropský statistický systém se mění

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

Novelizací nařízení č. 223/2009, o evropské statistice, dochází k zásadním změnám ve statistickém systému Evropské unie i na úrovni národních systémů. Novela zásadním způsobem posiluje postavení národních statistických úřadů v oblasti využívání administrativních zdrojů dat. Zároveň upevňuje celkovou nezávislost oficiální statistiky.

Největší letiště světa

ilustrativní fotka

Až budete cestovat na prázdninovou dovolenou, pozorně se rozhlédněte kolem sebe. Možná se právě nacházíte na jednom z nejrušnějších letišť světa. Jejich statistiky pravidelně sleduje Mezinárodní rada letišť (ICA). Největším leteckým uzlem zůstala v roce 2014 americká Atlanta, do popředí se ovšem díky rostoucí poptávce tlačí především asijská letiště.

Nepropásněte už žádné informace!

Odebírejte náš newsletter.

Po sjednocení Německa jsme uskutečnili první cenzus

Roderich Egeler

Během svého funkčního období v čele Destatisu realizoval Roderich Egeler několik významných projektů. Odpovídal za Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, reformu obchodních statistik a rozvoj statistiky zahraničního obchodu. Jeho úkolem bylo i zajištění řádných postupů v supervolebním roce 2009.

Vody je dost. Zatím…

Díky příznivým klimatickým podmínkám patří Česko k zemím s udržitelným podílem čerpání vody. Nejvíce povrchové vody odebírá energetický průmysl, podzemní vodu zase odvětví zabývající se shromažďováním, úpravou a rozvodem vody.

Zemědělství je celosvětově největším spotřebitelem vody

Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu tvrdí, že nedostatek pitné vody v nejchudších oblastech světa nesouvisí s malým množstvím srážek, ale se špatným managementem vodních zdrojů. „Nevěnuje se zde pozornost druhé straně problému – čištění odpadních vod,“ říká hydrolog.

Do duševního vlastnictví investujeme méně než Unie

Po dvou letech recese, 2012–2013, se investice v České republice zvýšily. V porovnání s Evropskou unií byl jejich přírůstek téměř dvojnásobný, proti eurozóně dokonce více než čtyřnásobný. Narostly především investice do budov a staveb i do technologií.

Homeworking pokulhává, využívání ICT ne

Necelá třetina podniků umožňuje zaměstnancům práci z domova. Pracovníků, kteří tuto možnost využívají alespoň půl dne v týdnu, však není ani deset procent. Co ještě odhalilo šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru a jak jsou na tom české podniky ve srovnání s ostatními zeměmi EU?

Zájem o dřevěné konstrukce domů stoupá

Rodinné domy jsou stavěny převážně s použitím zděné nosné konstrukce. V roce 2014 byla dokončena desetina rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných staveb klesá.

Již druhý rok v České republice klesá nezaměstnanost

Česká republika má jednu z nejnižších průměrných hodnot mezinárodně srovnatelné míry nezaměstnanosti v Evropské unii. Situace se ovšem liší v jednotlivých regionech. Rozdíly najdeme i v třídění podle pohlaví, a to zejména u socioekonomických tříd.

Nárůst výdajů na zdravotní péči si dal „pohov“

Výdaje českých domácností na zdravotní péči se od roku 2008 pohybují nad hranicí 40 mld. Kč. V roce 2013 dosáhly 42 246 mil. Kč. Stoupající trend z roku 2012, kdy bylo dosaženo jejich maxima, se tak nepotvrdil.

Kvůli povodním se rekordně investovalo

Téměř dvě pětiny veškerých investic na ochranu životního prostředí tvořily za období 2003 až 2013 investice do nakládání s odpadními vodami. V roce 2013 přesáhly v běžných cenách hodnotu 9 mld. Kč a tvořily téměř 35 % veškerých investic.

Polovina obyvatel planety už používá internet

Podle nejnovější prognózy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) bude mít do konce letošního roku přístup k internetu 3,2 mld. obyvatel planety. Před patnácti lety, v roce 2000, bylo na „síti“ sedmkrát méně lidí, tj. 400 mil. z celkového počtu 6,2 mld. osob. Nyní žije na Zemi zhruba o jednu miliardu obyvatel více.

Průmysl v 1. čtvrtletí 2015

V prvních třech měsících letošního roku pokračoval český průmysl v růstu. Nové průmyslové zakázky dávají příznivé vyhlídky i do následujícího období.

Odliv dividend zesílil

Rovných 214 mld. Kč odplynulo z České republiky do zahraničí. Jednalo se o čistý odliv dividend z přímých zahraničních investic.

Silný růst české ekonomiky

Ekonomika v 1. čtvrtletí roku 2015 výrazně posílila a s meziročním tempem růstu HDP ve výši 4,2 % je na špičce EU.

Vodovody a kanalizace v centru pozornosti Vlády ČR

Český statistický úřad má zástupce v nově ustaveném koordinačním subjektu k posílení regulace oboru vodovodů a kanalizací (VAK).

K situaci na finančních trzích

Finanční sektor v Česku je v současnosti považován za stabilní a plně funkční. Většinu sektoru tvoří dcery velkých zahraničních bankovních společností, což spolu s rozsáhlou ekonomickou globalizací vytváří silnou provázanost na finanční trhy ve světě.

Na Světě knihy už potřetí

Již tradičně se Český statistický úřad zúčastnil mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2015. Během 14.–17. května navštívily samostatnou expozici ČSÚ na Výstavišti v pražských Holešovicích téměř čtyři tisíce lidí.

Přehled událostí z ČSÚ

Děti z ústeckého domova na výletě s předsedkyní ČSÚ, Stovka seniorů se sešla v ČSÚ, Novou ředitelkou KS ČSÚ v Liberci se stala Dagmar Dvořáková, Setkání krajských ředitelů v Ústředí, ČSÚ poskytl data Technické univerzitě v Liberci

Výběr statistických zajímavostí ze světa

Estonsko: V muzeu jako doma. Finsko: Spolubydlení je stále rozšířenější. Španělsko: Typická jména– Maria Carmen nebo Antonio Garcia y Garcia. Německo: Nebezpečí na německých silnicích představuje motorkář na Den otců.