Agrocenzus 2020 odstartován

Na posledním zasedání ředitelů zemědělských statistik členských států v Eurosta­tu zaznělo, že je třeba zásadně změnit zemědělskou statistiku.

Na posledním zasedání ředitelů zemědělských statistik členských států v Eurosta­tu zaznělo, že je třeba zásadně změnit zemědělskou statistiku. Ta by se měla stát v budoucnosti integrující složkou, měla by se proto převážně zaměřit na získávání a využívání administrativních údajů či se více orientovat na nové metody statistických zjišťování. Například by mohla využívat letecké a družicové snímání zemského povrchu a následně ho propojovat s pozemním průzkumem. Také v oblasti výstupů je avizován záměr na těsnější spolupráci s institucemi FAO, OECD, a to jak při sdílení, tak při prezentaci dat.
Prvním krokem k naplnění nové strategie bude revize evropské zemědělské statistické legislativy. Připravuje se první zasedání koncepční pracovní skupiny pro partnerství, jejímž hlavním úkolem bude odstartovat tento proces přípravou nového zemědělského cenzu – Agrocenzu 2020.  Zásadní změnou je požadavek na převzetí a propojení objemných administrativních dat do „jádrového“ dotazníku cenzu. Toto zadání se opírá o představu, že drtivá většina zemědělců se účastní některého z častých dotačních titulů a podává o tom informace. Statisticky šetřitelnými údaji by pak zůstaly jen veličiny o počtu, vývoji, struktuře pracovních sil, ukazatele agro-environmentálního významu a doplňkové proměnné. Od Agrocenzu 2020 by se měl odvíjet i zbrusu nový systém produkčních zemědělských statistik, mezilehlých specializovaných cenzů apod. I pro tyto oblasti je však nezbytné vytvořit nové legislativní předpoklady, a to nejen na straně statistiky, ale souběžně i na straně složkových předpisů, např. pro již existující evropský informační zdroj FADN – Farm Accoutency Data Network.
Plány a záměry související s přípravou nové strategie jsou smělé a rozsáhlé, nicméně realitou současnosti zůstává rovněž deklarovaná potřeba a význam stávajících zemědělských statistik. Faktem je, že v současnosti kulminuje příprava a schvalování nového programovacího období v rámci Společné zemědělské statistiky EU (CAP) na období 2015–2020. Eurostatem i národními institucemi jsou již netrpělivě očekávány výsledky pravidelných zemědělských statistických zjišťování.