Statistické ocenění majetku v církevních restitucích

Český statistický úřad pro potřeby statistiky národních účtů České republiky každoročně oceňuje majetek a závazky v národním hospodářství včetně prvního odhadu probíhajících církevních restitucí. Zveřejněná čísla zaregistrovala média, která poukázala na rozdíl mezi oceněním církevního majetku ČSÚ a oceněním uvedeným v zákoně č. 428/2012 Sb. Tento článek je určen pro základní pochopení rozdílnosti výpočtů a orientaci v metodice a přístupu ČSÚ k oceňování majetku.

Ocenění církevního majetku se řídí zákonem č. 428/2012 Sb., ve znění novely zákona č. 177/2013 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Vyrovnání s církvemi bylo v souladu s tímto zákonem provedeno v roce 2012 ve formě finanční kompenzace za zabavený majetek, který nelze vrátit, a fyzického vrácení ostatního majetku, jenž je převáděn na církve od roku 2013. Po uznání závazku státu vůči církvím byla finanční kompenzace ve výši 59 mld. Kč zaúčtována do národních účtů. Do nich jsou v dalších letech zahrnovány pouze úroky až do okamžiku splacení závazku.

Metodika ocenění ČSÚ

Český statistický úřad, v návaznosti na metodiku Eurostatu v oblasti národních účtů (tzv. ESA2010), je povinen každoročně oceňovat veškerý majetek v národním hospodářství. Oceňovány jsou stavy majetku ve formě rozvah k určitému okamžiku i veškeré transakce s majetkem, ke kterým došlo v průběhu daného období. Mezi tyto transakce patří nákupy, prodeje i další, například bezúplatné převody majetku (včetně církevního).
Podle zmíněného evropského standardu jsou všechny transakce v těchto účtech zachyceny v běžných tržních cenách, tj. cenách obvyklých na trhu v daném období. Hodnota majetku vráceného církvím v letech 2013 a 2014 byla tedy podle platné metodiky Eurostatu vyjádřena v tržních cenách. Stejným způsobem bude postupováno i v následujících letech.
Hodnotu všech parcel, které stát dosud církvím vydal, určuje ČSÚ jako součin rozlohy pozemku a průměrné ceny za m2. Průměrné ceny pozemků vycházejí z údajů v daňových přiznáních k dani z nabytí nemovitých věcí. Seznam pozemků a budov poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Výpočet byl proveden pro každý typ pozemku zvlášť.

Církevní restituce – přehled vydaného majetku (v mil. Kč)

Církevní restituce – přehled vydaného majetku (v mil. Kč)

Odhady cen zemědělské půdy a lesních pozemků

Odhad průměrné tržní ceny zemědělské půdy byl 7,50 Kč za metr čtvereční. Jedná se ale o průměr, tržní cena může dosáhnout i 14 Kč za m² v závislosti na kvalitě půdy a poloze pozemku. Přesné ocenění hodnot lesních pozemků je velmi komplikované a závisí na kvalitě samotného lesa. Cena se obvykle pohybuje od 1 Kč do 10 Kč za m² (jde o 10% a 90% kvantil). Nejnižší cena je například u holin (1 Kč za m²), naopak nejvyšší je v případě kvalitního lesa (i 40 Kč za m²). Nejobtížnější situace je u tržních cen nemovitých věcí, protože státní instituce, které majetek vracejí, uvádějí pouze identifikaci nemovitosti. Statistický úřad je poté povinen zjišťovat další podrobnosti. Každá budova je dále oceněna samostatně na základě jejího charakteru, tzn. její velikosti, umístění, amortizace apod. Ceny vycházejí z cenové mapy Asociace realitních kanceláří České republiky.

Hodnota majetku vydaného v letech 2013–2014

Z tabulky je zřejmé, že statistický odhad majetku, který stát v letech 2013 a 2014 vydal, dosahuje hodnoty 7,3 mld. Kč. Jedná se o celkový objem, který zahrnuje majetek vydaný jak sektorem vládních institucí (S.13), tak sektorem nefinančních podniků (S.11).
Hodnota dosud vydaných pozemků je 6,4 mld. Kč, z toho lesní pozemky tvoří 3,4 mld. Kč, zastavěná půda 2,1 mld. Kč a zemědělská půda zhruba 0,6 mld. Kč. Vedle pozemků získaly církve také 340 budov v hodnotě necelých 900 mil. Kč.

Rozdíly v hodnotách ocenění

Rozdíly v hodnotách ocenění, které provádí Český statistický úřad, a ocenění, které je uvedeno v zákoně č. 428/2012 Sb., vyplývají z metodické odlišnosti přístupů. Propočty ČSÚ se týkají hodnoty majetku vráceného v letech 2013 a 2014, zatímco ocenění podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi vypovídá o celkovém objemu restitučních nároků.
Doplňme, že ze strany Českého statistického úřadu jde o první, nikoliv definitivní ocenění majetku a závazků v národním hospodářství, tzn. i vydávaného církevního majetku. Tyto hodnoty ocenění budou dále upřesňovány a doplňovány.

 

Autoři:
Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ, Jaroslav Sixta, vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik, Petr Musil, vedoucí oddělení input-output tabulek