Bez správné interpretace čísel se špatně rozhoduje

  Česká republika je podle statistik nejprůmyslovější zemí Evropy. Firmy však musejí překonávat řadu potíží, včetně nedostatku technicky vzdělaných pracovníků. Loňský rok byl proto vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Zda se díky tomu podařilo zvýšit zájem o technické studijní obory, jsme se ptali generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR a členky České statistické rady Dagmar Kuchtové.

  S rokem 2015 skončil Rok průmyslu a technického vzdělávání. Proč jste se rozhodli jej zorganizovat?

  Pokud se nezmění pohled veřejnosti na technické vzdělávání a nezastaví se dlouhodobý pokles zájmu dětí a mládeže o studium na technických oborech, můžeme se rozloučit s výhodou, jakou je kvalitní vzdělaná pracovní síla v průmyslu a v dalších odvětvích. Potřebujeme změnit vzdělávací systém na všech stupních tak, aby podporoval zájem o polytechnické obory a dokázal na trh práce posílat zaměstnatelné lidi. Do celoroční kampaně se zapojilo na 150 subjektů včetně našich členských svazů a asociací, státních institucí, firem a škol všech stupňů. O to větší byla její váha.

  Které významné akce byly součástí této kampaně?

  Celkem proběhlo přes 400 akcí. Zorganizovali jsme sedm odborných kulatých stolů za účasti ministrů a hejtmanů o směrování technického školství. Největší účast jsme zaznamenali u tří velkých akcí zaměřených na veřejnost: u Dne s průmyslem v Ostravě, kam přišlo přes 12 tisíc návštěvníků, Dnů techniky Kopřivnice s 20 tisíci návštěvníky a Vědeckého jarmarku v Praze, který si nenechalo ujít na 16 tisíc dětí a rodičů. Za úspěšné považujeme dny otevřených dveří ve firmách a na vysokých i středních školách.

  Podařilo se upoutat pozornost nových uchazečů o studium technických oborů?

  U české veřejnosti i odborníků vzbudil Rok průmyslu a technického vzdělávání solidní zájem. Bez přehánění lze říci, že o modernosti průmyslu a o nedostatku pracovníků v technických oborech se v médiích mluvilo mnohem častěji než v minulosti. Teprve počty zájemců o studium technických oborů a zejména úspěšných absolventů, kteří po vystudování najdou uplatnění ve firmách, nám v budoucnosti řeknou, jak se výsledky kampaně zhodnotily. Ale již nyní máme pozitivní signály, že se v řadě odborných škol i na některých oborech na technických vysokých školách zastavil pokles zájmu.

  Ing. Dagmar Kuchtová Ing. Dagmar Kuchtová

  Od 1. října 2014 je generální ředitelkou Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). V SP ČR, který zastřešuje celkem 10,5 tis. firem, tj. více než 800 tis. pracovníků, působí od roku 1994 – nejprve jako zástupkyně ředitelky zahraničního odboru, poté jako ředitelka sekce vnějších a mezinárodních vztahů a také ve funkci zástupkyně generálního ředitele. Zastupuje SP ČR ve Výkonném výboru Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE v Bruselu. Od loňska je členkou České statistické rady.
  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika služeb a cestovního ruchu. V letech 1983 až 1986 působila ve Strojexportu v oddělení dovozu technologií pro těžbu a geologický průzkum podniku zahraničního obchodu. V období 1992 až 1994 pracovala jako office manažer českého zastoupení společnosti Atlas Copco Tools.

  Chystáte i na tento rok programy podporující technické vzdělávání?

  Rozhodně. Je totiž třeba si uvědomit, že jde o běh na dlouhou trať. Bylo by naivní očekávat, že na vyřešení nedostatku kvalifikovaných, a ostatně i nekvalifikovaných, pracovních sil pro český průmysl by mohl stačit pouhý rok. Proto v iniciativách na podporu spolupráce škol a firem hodláme pokračovat i v příštích letech.

  Jakými dalšími způsoby by se měl řešit nedostatek technicky vzdělaných osob na trhu práce?

  Recepty jsou na stole. Jak už jsem řekla, z dlouhodobějšího hlediska je nutné změnit vzdělávací systém a jeho financování ve prospěch nedostatkových oborů. Je to o predikcích trhu práce a o práci s veřejností, s rodiči a žáky. Byli jsme i u vytváření systémů rekvalifikací jako Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací. Podporujeme zvýšení mobility pracovníků v České republice a chceme, aby sem přijeli nedostatkoví pracovníci z takových zemí, jako jsou Ukrajina či Vietnam. Podporujeme i projekt zaměstnávaní vězňů. Poukazujeme na to, že státní a veřejná správa často otálí s opatřeními. Firmy už nemají čas, lidi potřebují dnes.

  V posledním čtvrtletí roku 2014 překonala průmyslová výroba předkrizové maximum z roku 2008 a nadále roste. Jak vidíte loňský rok?

  Podle mého názoru přinesl řadu pozitiv. Dovolím si stručně shrnout hlavní trendy – rostoucí produkce, zakázky, investice, zaměstnanost, optimistická očekávání, stabilnější prostředí… Kromě zlepšení své kondice mnohé firmy prokázaly schopnost získávat zakázky na zahraničních trzích. Svědčí o tom export v objemu téměř čtyř bilionů korun. Vedle toho klesala cena ropy, přetrvávalo prostředí slabého kurzu a ve vyšší míře probíhalo čerpání či dočerpávání strukturálních fondů.

  Kam by vlastně měly tuzemské firmy směřovat, aby neztratily svou konkurenceschopnost se zahraničními subjekty?

  Pokud mluvíme o teritoriálním zaměření, podle našich šetření přetrvává největší zájem o unijní trh. Mezi zeměmi mimo EU dlouhodobě dominuje Rusko následované Brazílií, Indií, Vietnamem, Kazachstánem a Tureckem. Největší exportní a investiční potenciál vidíme v zemích bývalého Sovětského svazu, v oblasti Dálného východu, Latinské Ameriky a Afriky. Aby se firmy udržely a prosazovaly na zahraničních trzích, měly by u nich nabývat na významu inovační a vývojové aktivity. Musí sledovat nové trendy například v oblasti digitalizace. A důležitým prvkem jejich mezinárodní konkurenceschopnosti je také dostupné exportní financování.

  Jak tyto změny probíhající v zahraničním průmyslovém prostoru monitorujete? Využíváte například statistické ukazatele týkající se inovací?

  Ano. Snažíme se opírat o věcné argumenty a k tomu jsou statistické údaje často nezbytné. Bez dat a jejich správné interpretace nelze rozhodovat. Samozřejmě, že je používáme při jednání s vládou, poukazujeme i na množství patentů či vývoj výdajů na podporu aplikovaného výzkumu.
  Očekávají průmyslové podniky růst produkce a hodnoty nových zakázek i v tomto roce?
  Očekávání i přes určité diferenciace zůstávají poměrně optimistická, byť tempa růstu ekonomiky nebudou už tak vysoká jako loni. Klíčový bude vývoj na zahraničních trzích, kde přetrvávají i geopolitická rizika. A bohužel stále častěji budeme narážet na již vzpomínaný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

  Máte pro letošek nějaké vize? Řadíte mezi své priority i úkoly spjaté s Průmyslem 4.0?

  Mezi prioritní témata, která považujeme za nutná k řešení, patří trh práce, povolovací procesy či digitální ekonomika. Rozhodně mezi ně tedy náleží úkoly spjaté s Průmyslem 4.0. Právě podnikatelé iniciovali vypracování české cesty této čtvrté průmyslové revoluce, která výrazně propojuje internet věcí, služeb a lidí a otevírá dveře novým technologiím. Jinak řečeno jde o trend úplného digitálního propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty – od vývoje výrobku až po logistiku. SP ČR se v počátcích zavádění této „kybernetické revoluce“ velmi angažuje. Naši experti v únoru dokončili ve spolupráci s akademiky rozsáhlý materiál, o němž bude jednat ministerstvo průmyslu a poté vláda.

  Svaz průmyslu a dopravy a Český statistický úřad pojí dlouholetá spolupráce spočívající v přípravě statistických zjišťování nebo také v osvětě o možnostech využívání statistických informací v průmyslu a dopravě. V čem spatřujete další horizont partnerství těchto institucí? A rozšiřuje se i díky vašemu působení v České statistické radě?

  Spolupráce s ČSÚ nám usnadňuje šíření informací mezi naše členy či získávání potřebných dat pro naši argumentaci. Velmi si vážíme práce ČSÚ jako nezávislé a vysoce odborné instituce s mezinárodním respektem. Pro mě osobně je působení v České statistické radě příležitostí získávat velmi užitečné informace pro naši práci. Je to možnost společně hledat řešení v otázkách, jako jsou možnosti dalšího využití údajů či snižování administrativní náročnosti u výkazních povinností a v neposlední řadě setkávání se s renomovanými odborníky.