Důvěra v evropskou statistiku je prioritou

Trojice předsednictví členských zemí Evropské unie: Nizozemska, Slovenska a Malty, byla po 18 měsících svého vedení Rady EU od 1. července 2017 vystřídána novým triem zemí: Estonskem, Bulharskem a Rakouskem. Estonsko, které vstoupilo do Evropské unie v roce 2004, se ujímá rotujícího předsednictví v Radě EU poprvé ve své historii.

Zajímavostí je, že oproti původnímu plánu se Estonsko ujímá předsednictví o půl roku dříve namísto Velké Británie, která se rozhodla pro odchod z EU.
Heslo estonského předsednictví zní: Unity through balance. To znamená dosáhnout jednoty prostřednictvím rovnováhy (harmonie) mezi různými názory, tradicemi a účastníky, přírodou a technologií.

Priority Estonska v Radě EU

• Otevřená a inovativní evropská ekonomika.
• Bezpečná a spolehlivá Evropa.
• Digitální Evropa a volný pohyb dat.
• Inkluzivní a udržitelná Evropa.

První priorita Estonska – otevřená a inovativní Evropa – se zaměřuje na čtyři svobody vnitřního trhu, poskytování služeb a co nejsnazší zahájení podnikání. Druhá – bezpečná a spolehlivá Evropa – může být dosažena díky podpoře moderních IT technologií a databází (reforma společného evropského azylového systému, entry-exit systém, Evropský informační systém pro cestovní povolení – ETIAS atd.). Priorita týkající se digitální Evropy a volného pohybu dat se zaměří na přeshraniční elektronický obchod a e-služby, příznivé podmínky pro nové inovativní služby, digitální služby veřejného sektoru a jednotný digitální trh. Poslední priorita – inkluzivní a udržitelná Evropa – se zaměřuje na revizi pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Klade velký důraz na vzdělávání a zaměstnanost mladých lidí a na klimatickou a energetickou politiku.

Program tria červenec 2017 až prosinec 2018

• Unie zaměstnanosti, růstu a konkurenceschopnosti.
• Unie, která dává prostor všem svým občanům a chrání je.
• Budování energetické Unie s politikou v oblasti klimatu zaměřenou do budoucnosti.
• Unie svobody, bezpečnosti a práva.
• Unie jako silný hráč na globálním poli.

V oblasti statistiky se chce estonský statistický úřad zaměřit na aktivity směřující k poskytování relevantní a kvalitní evropské statistiky s přihlédnutím k již známým i novým výzvám (nové způsoby komunikace, tzv. big data, globalizace, snižování finančních a personálních zdrojů atd.). Zároveň si celé nastupující trio předsevzalo věnovat velkou pozornost posílení důvěry v evropskou statistiku, její transparentnosti a implementaci Vize2020.

Šest pracovních zasedání

Estonský statistický úřad, který bude předsedat jednáním Pracovní skupiny Rady pro statistiku stejně jako jeho předchůdci, plánuje šest zasedání, kde by se měl projednávat návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů.
Projednávat se bude také návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o integrované zemědělské statistice a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, o územní typologii (Tercet). Očekává se také začátek projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES)
č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (FRIBS). Během estonského předsednictví by Evropská komise měla představit i nový návrh nařízení k harmonizaci hrubého národního příjmu v tržních cenách, který zruší nařízení č. 1287/2003 (nařízení GNI).

LogoEU2017.EE