Pojišťovny hradí dvě třetiny výdajů na zdravotní péči

V České republice působilo v roce 2017 sedm zdravotních pojišťoven. Za zdraví více než 10,4 mil. klientů zaplatily 252,2 mld. Kč. Nejdražšími klienty byli muži ve věku 65–69 let.

Z celkových výdajů na zdravotní péči v roce 2017 připadlo 121,6 mld. Kč na léčbu mužů a 130,6 mld. Kč na péči o ženy, což souvisí s vyšším počtem žen v populaci zejména ve starších věkových skupinách. Vyšší celkové výdaje na zdravotní péči o muže byly evidovány ve věkových skupinách 0–14 a 50–74 let. V širokém věkovém rozmezí 15–49 let a 75 a více let dominovaly ženy. Nejvíce peněz investovaly zdravotní pojišťovny do péče o skupinu mužů ve věku 65–69 let, a to 15,5 mld. Kč, či žen starých 70–74 let (14 mld. Kč).

Výdaje na léčení žen jsou v průměru o 4 % vyšší

Výdaje na zdravotní péči se zvyšují nejen v souvislosti s věkem, ale liší se i v závislosti na pohlaví. Průměrná částka, kterou zaplatily zdravotní pojišťovny v roce 2017 za péči o jednoho muže, dosáhla výše 23 815 Kč. Za jednu pojištěnou ženu to bylo zhruba o 1 023 Kč více.
V nejmladší věkové skupině dětí do 4 let vykazují zdravotní pojišťovny poměrně vysoké výdaje na jednoho pojištěnce (17 741 Kč), do kterých se promítá nákladnější péče o novorozence včetně hospitalizace v porodnicích, bohatý očkovací kalendář a pravidelné preventivní prohlídky. Na děti a mladé ve věku mezi 5 a 24 lety vynakládají pojišťovny v průměru 10 000 až 12 000 Kč na jednoho pojištěnce.
Výdaje na zdravotní péči na jednu pojištěnou ženu v poměrně široké věkové skupině 25–44 let dosáhly v roce 2017 v průměru 16,7 tis. Kč, a byly tak výrazně vyšší než v případě pojištěnců mužů (11,7 tis. Kč). To samozřejmě souvisí se zvýšenou zdravotní péčí v době těhotenství a mateřství. Od věku 45 let a výše rostou průměrné výdaje na péči o zdraví jak u mužů, tak u žen.

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na 1 pojištěnce v ČR v roce 2017 podle pohlaví a diagnóz (Kč)

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na 1 pojištěnce v ČR v roce 2017 podle pohlaví a diagnóz (Kč)

Žebříčku nejnákladnějších diagnóz vévodí nemoci oběhové soustavy a novotvary

Nemoci srdce a cév jsou skupinou onemocnění, na jejichž léčbu zdravotní pojišťovny dlouhodobě vydávají nejvíce peněz. Celkové částky navíc u všech diagnóz každoročně rostou. A pohled do statistik ukazuje, že nejvíce se zvyšují výdaje na léčení především nemocí pohybového ústrojí.
Na léčbu nemocí oběhové soustavy vydaly zdravotní pojišťovny v roce 2017 téměř 29 mld. Kč. Do uvedené skupiny spadají mimo jiné ischemické choroby srdeční – například infarkt myokardu, angina pectoris aj. – a cévní nemoci mozku (mrtvice), což jsou vysoce nákladná i relativně častá onemocnění.
Kardiovaskulární onemocnění patří k nejčastějším příčinám úmrtí v České republice u obou pohlaví. V roce 2017 byly příčinou 40 % úmrtí mužů a 48 % úmrtí žen, celkem zapříčinily téměř 50 tis. případů úmrtí z celkového počtu 111 443 osob.

Vývoj výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle diagnóz, 2010 a 2017 (mld. Kč)

Vývoj výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle diagnóz, 2010 a 2017 (mld. Kč)

Léčba novotvarů stála zdravotní pojišťovny více než 26 mld. Kč. Oproti roku 2010 se zvýšily výdaje na onkologickou léčbu o více než jednu třetinu. Nárůst výdajů souvisí s možnostmi nových moderních léčebných i diagnostických metod, přístrojů a léčivých prostředků, a bohužel také se zvyšujícím se počtem nových onkologických onemocnění. Nádorová onemocnění jsou stále druhou nejběžnější příčinou úmrtí (25 % zemřelých) po nemocech oběhové soustavy – u mužů šlo zejména o nádory plic, prostaty, tlustého střeva a slinivky břišní, u žen o novotvary plic, prsu, slinivky břišní a tlustého střeva. Třetí nejnákladnější diagnózou byly nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, za jejichž léčbu zaplatily zdravotní pojišťovny 18 mld. Kč. Tato skupina onemocnění obsahuje přibližně dvě stovky diagnóz, ale nejčastěji se jedná o léčení bolestí zad, páteře, artrózy a záněty kloubů. Právě výdaje na léčení nemocí pohybového ústrojí od roku 2010 vzrostly o dvě třetiny, v absolutních číslech o 7,4 mld. Kč. Především s rostoucím počtem seniorů v populaci se zvyšuje výskyt onemocnění pohybového aparátu a pochopitelně i výdaje na jejich léčbu.

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 2017 (mil. Kč)

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v ČR podle věkových skupin a pohlaví v roce 2017 (mil. Kč)

Výdaje na léčení nemocí oběhové soustavy jsou výrazně vyšší u mužů

Pokud se zaměříme na průměrné výdaje zdravotních pojišťoven podle diagnóz přepočtené na jednoho pojištěnce daného pohlaví, pak je zřejmá výrazná převaha výdajů na zdravotní péči o ženy u onemocnění svalového a kosterního aparátu. Průměrné výdaje na jednu ženu převyšují výdaje na muže o 57 %. Také u nemocí močové a pohlavní soustavy a onemocnění nervového systému jsou průměrné výdaje pojišťoven vyšší u žen než u mužů. Naopak zdravotní péče o muže byla dražší při léčení nemocí oběhového systému. Zdravotní pojišťovny zaplatily za jednoho svého pojištěnce částku o třetinu vyšší než za jednu ženu. U novotvarů to bylo více než o jednu desetinu.
Pokud jde o onemocnění trávicího traktu, tak zde jsou výdaje na léčení u obou pohlaví vyrovnané. I v tomto případě odrážejí průměrné náklady jak četnost onemocnění, která může být pro muže a ženy různá, tak i nákladnost léčby. Přitom v jedné skupině diagnóz často najdeme diagnózy typické jak pro muže, tak pro ženy. Svou frekvencí i nákladností léčby se však mohou velmi lišit.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost