České předsednictví se blíží

Od historicky prvního českého předsednictví v Radě EU uběhlo 13,5 roku a opět je řada na nás.

Od 1. července převezme Česká republika již podruhé vedoucí roli v Radě Evropské unie. Během šesti měsíců se bude muset osvědčit jak po reprezentační a politické stránce, tak také po stránce organizační, především při projednávání nejrůznějších právních předpisů. V rámci tohoto procesu bude Česko usilovat o nalezení široké shody mezi členskými státy, prostor pro přímé prosazování národních pozic je pro zemi předsedající Radě EU značně omezený. Očekává se od ní, že bude hrát roli mediátora, který hledá shodu mezi rozdílnými pozicemi ostatních zainteresovaných aktérů.

Předsednická země ale může, díky svému specifickému postavení, plánování a nastavení priorit, ovlivňovat směřování a dokončování legislativních návrhů. V tomto smyslu tak bude Česká republika mít během svého předsednictví do značné míry možnost určovat, jaké legislativní návrhy budou projednávány či jakým tempem a směrem se bude ubírat diskuze.

Do celého procesu se aktivně zapojí rovněž Český statistický úřad, jenž od července do prosince letošního roku bude předsedat Pracovní skupině Rady pro statistiku. Tato skupina je orgánem Rady EU, který projednává legislativní návrhy týkající se statistiky, přičemž úzce spolupracuje s Evropskou komisí a s Evropským parlamentem.

Přípravy na předsednictví

Vzhledem k náročnosti výkonu předsednické funkce se s přípravami začíná relativně brzy. Česká republika se na své nadcházející předsednictví v Radě EU připravuje již od roku 2018, kdy bylo přijato patřičné usnesení vlády. Podobně i ČSÚ započal s plánováním předsednictví již na přelomu let 2018 a 2019. Přípravy probíhají na několika frontách.

V první řadě se zajišťují relevantní školení pro zaměstnance, kteří se budou na českém předsednictví podílet. Tuto agendu má v ČSÚ na starosti oddělení vzdělávání a FKSP. Zaměstnanci ČSÚ se tak například zúčastnili e-learningového kurzu o základech fungování EU a o národním systému koordinace evropských politik, kurzů komunikačních schopností, negociačních dovedností či zvládání stresu a v neposlední řadě speciálních školení pořádaných Generálním sekretariátem Rady.

Z hlediska personálního bylo také třeba sestavit předsednický tým. Jeho součástí jsou zástupci vedení ČSÚ společně se zástupci odboru legislativy a mezinárodní spolupráce, respektive oddělení evropské integrace. Tento užší předsednický tým je doplněn experty na jednotlivá témata týkající se projednávaných návrhů legislativních předpisů. Pro blížící se předsednictví tak v týmu zasednou zástupci sekcí makroekonomických, produkčních a sociálních statistik.

Předsednické cíle

Dalším dílem do mozaiky příprav je vytyčení cílů, kterých chce a může daná členská země během svého předsednictví Radě EU dosáhnout. Pro tento účel si předsedající stát formuluje program, stanovuje sektorové priority a sestavuje agendy, které s největší pravděpodobností budou předmětem jednání.

Šest měsíců je ovšem relativně krátká doba, a proto byla od roku 2009 Lisabonskou smlouvou stanovena praxe, aby členské státy vykonávající předsednictví spolupracovaly v rámci tříčlenných skupin (tzv. trio či trojice). Česká republika je v triu společně s Francií, která předsedá Radě EU v první polovině roku 2022, a se Švédskem, které po nás předsednictví převezme a bude řídit jednání Rady EU do června 2023. Na základě společných priorit vytvořily tyto tři země svůj zastřešující program, z něhož pak vycházejí i předsednické programy národní.

I statistické úřady Francie, Česka a Švédska mají svůj osmnáctiměsíční program. V něm se shodly, že navážou na práci předchozích předsednictví s cílem poskytovat vysoce kvalitní a relevantní evropské statistiky v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009 o evropské statistice a že chtějí během svých předsednictví usilovat zejména o prosazování hodnot oficiálních statistik a pokračovat v modernizaci Evropského statistického systému (ESS) s přihlédnutím k výzvám a inovacím souvisejícím s koronavirovou krizí. Dále zdůraznily potřebu plně využívat příležitostí, které nabízejí nové zdroje dat a technologie, a dohlížet na to, aby nová nařízení týkající se evropských dat zohledňovala specifické potřeby oficiálních statistik.

Český předsednický program

Zatímco České republika usilovně pracuje na programu předsednictví a na svém mottu, jednotlivé rezorty připravují předsednický program ve svých gescích. ČSÚ se ve svém programu zavázal, že bude pokračovat v posilování evropských statistik a ESS tak, aby adekvátně reagovaly na potřeby uživatelů a na výzvy vyplývající z nedávného vývoje. Bude se tak snažit přispět k diskuzi o budoucnosti statistiky a o příležitostech, které nabízejí nové technologie a nové metody zpracování dat. Za tímto účelem ČSÚ ve spolupráci s Eurostatem uspořádá tradiční seminář pro předsedy statistických úřadů na téma budoucnosti statistiky (Future Statistics: The New Era of Data Science in Official Statistics). Akce se bude konat 26. a 27. září v Praze.

České předsednictví naváže na pokrok učiněný předchozími předsednickými zeměmi a bude se snažit dokončit návrhy předpisů, které jsou již v pokročilém stadiu legislativního procesu. Hodláme se také chopit nových návrhů legislativních aktů přijatých během našeho předsednictví Evropskou komisí. Projednávat se pravděpodobně budou nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO), novela nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů v EU (ESA2010), rámcové nařízení o evropské statistice obyvatelstva (ESOP) a novela nařízení o evropských environmentálních hospodářských účtech (EEEA).

Předsednické webové stránky ČSÚ

Díky spolupráci mezi oddělením evropské integrace, oddělením internetu a odborem komunikace vznikly speciální webové stránky zaměřené na předsednictví v Pracovní skupině Rady pro statistiku. Ve druhé polovině roku zde budou publikovány informace o aktivitách během našeho předsednictví, o důležitých termínech plánovaných akcí a jednání i o projednávané legislativě. Můžete se těšit také na novou předsednickou infografiku a zajímavý kvíz. V něm si každý bude moci otestovat své znalosti týkající se předsednictví i vybraných statistik o České republice v mezinárodním srovnání.

Termíny jednání v rámci předsednictví

Kromě již zmíněného semináře se budou konat i další akce spojené s předsednictvím. Na pátek 17. června je naplánována předávací schůzka, během níž česká delegace oficiálně převezme předsednictví v Pracovní skupině Rady pro statistiku od francouzských kolegů. Dále čeká ČSÚ celkem šest zasedání Pracovní skupiny Rady pro statistiku. Zatím není jasné, zda se tato jednání budou konat fyzicky v Bruselu, nebo se opět s ohledem na epidemickou situaci využije virtuální spojení. Předsednictví pak symbolicky zakončíme odevzdáním pomyslné předsednické štafety švédské delegaci v pátek 16. prosince v Praze.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky českého předsednictví v Pracovní skupině Rady pro statistiku – https://eu2022.czso.cz (budou spuštěny od 1. 7. 2022)
Oficiální stránky CZ PRES – https://www.eu2022.cz (budou spuštěny od 1. 7. 2022)

Euroskop o CZ PRES – https://euroskop.cz/evropska-unie/ predsednictvi-2022

Rada Evropské unie – https://www.consilium.europa.eu/cs