ČSÚ úspěšně prošel evropským přezkumem

Český statistický úřad prošel začátkem března pravidelným hodnocením souladu své činnosti s principy Kodexu evropské statistiky, tzv. peer review. Z právě zveřejněných výsledků vyplývá, že ČSÚ je vysoce respektovanou odbornou institucí, která vytváří kvalitní statistické informace, je zaměřená na uživatele a nabízí motivující pracovní prostředí podporující inovace. 

Nařízení o evropské statistice stanoví obecné zásady profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti a důvěrnosti statistické služby. Tyto zásady podrobněji specifikuje Kodex evropské statistiky, který je základním pilířem kvality Evropského statistického systému (ESS), garanta spolehlivosti evropské statistiky. Kodex obsahuje 16 zásad a pro každou z nich existuje soubor ukazatelů, osvědčených postupů a standardů poskytující návod a měřítka pro hodnocení jeho implementace do každodenní praxe.

Na základě rozsáhlého sebehodnotícího dotazníku posuzoval přímo na místě naplňování Kodexu mezinárodní expertní tým. „Během pěti dnů se zahraniční experti sešli k intenzivnímu pracovnímu dialogu s několika desítkami zástupců ČSÚ a státní statistické služby, médií, respondentů a dalších uživatelů dat. Hodnotili, zda je ČSÚ při své činnosti nestranný, objektivní, profesionálně nezávislý, zda své výstupy publikuje dostatečně rychle a v předem oznámených termínech,“ popisuje průběh expertní mise Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ. Misi také zajímalo, jak jsou statistické výstupy dostupné a srozumitelné a zda úřad zachovává ochranu důvěrnosti statistických údajů.

Výstupem hodnocení je nyní schválená a zveřejněná závěrečná zpráva. „Mezinárodní hodnocení popisuje ČSÚ jako vysoce respektovanou, profesionální a důvěryhodnou instituci, která má jasnou strategickou vizi a plán dalšího rozvoje. Ctí rovný přístup k informacím, poskytuje kvalitní a na uživatele zaměřené služby a neustále rozvijí své prezentační nástroje tak, aby každý uživatel sám mohl získat potřebné informace,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Úřad také aktivně využívá inovativní techniky sběru dat a disponuje sofistikovaným informačním systémem produkce statistik a aktivně využívá širokou škálu dostupných zdrojů dat státu. Pro zaměstnance je pak důležité, že ČSÚ úspěšně vytváří kvalitní pracovní prostředí, podporující profesní růst, inovace a slaďování osobního života s prací.

Součástí hodnocení jsou i doporučení k dalšímu zlepšování, konkrétně náměty k pokračování aktivit v zavádění řízení kvality, podpory digitalizace státní správy, spolupráce s odbornou veřejností a uživateli a v oblasti koordinace státní statistické služby. Na doporučení bude ČSÚ reagovat návrhem tzv. zlepšovacích aktivit, jejichž naplňování se bude ze strany Eurostatu každoročně vyhodnocovat.