Loňské úlovky jelení a daňčí zvěře znamenají rekord

Za období 2022/2023 byly v rámci statistiky myslivosti zaznamenány rekordní odstřely zvěře jelení a daňčí. U černé zvěře došlo naopak k výraznému poklesu.

K 1. dubnu 2022 bylo na území České republiky 5 782 honiteb, z toho 200 obor a 286 bažantnic. Z hlediska vlastnického vztahu se většinou jednalo o honitby společenstevní (4 272), podle způsobu užívání zřetelně převládaly honitby pronajaté (5 029). Převážná většina obor byla vlastních (95,2 %) a bažantnic společenstevních (70,0 %). Honební pozemky zaujímaly plochu 6 891 273 ha (87,4 % území ČR), z toho bylo 56,6 % zemědělské půdy, 37,6 % lesní půdy, 1,5 % vodních ploch a 4,3 % ostatních pozemků. Průměrná výměra honitby činila 1 192 ha, obory 247 ha a bažantnice 318 ha. Počet psů s loveckou upotřebitelností se snížil o 314 na 29 907, z toho největší skupiny tvořili ohaři (33,0 %), jezevčíci (20,9 %) a teriéři (19,9 %), nejméně byli zastoupeni severští psi (0,3 %, 99 psů). Ze zařízení pro přikrmování zvěře bylo evidováno nejvíce slanisek (95 699) a krmelců (80 113). Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti meziročně klesl o 304 na 88 489, pokračuje tak jejich úbytek.

Odstřel bažantů (ks)

Odstřel spárkaté zvěře opět s rekordy

V období 2022/2023 (1. 4. 2022 – 31. 3. 2023) bylo odstřeleno 32 884 kusů jelení zvěře (jelen evropský) (o 2 092 ks více oproti předchozímu období), což je nejvyšší zaznamenaná hodnota v historii. Navazuje se tak na úspěšné předchozí lovecké sezony. Všeobecně se loví hlavně mláďata a samice (dohromady 76,8 %), obdobné je to u daňčí a mufloní zvěře.

Nadprůměrný počet 19 720 odstřelených kusů byl evidován také u siky, menšího nepůvodního jelena s hojnějším výskytem především na západě Čech. Jednalo se rovněž o nejvyšší hodnotu v historii.

U daňčí zvěře také pokračuje rostoucí trend a stejně jako v případě jelení zvěře dosáhl odstřel v poslední sezoně rekordní hodnoty 38 653 ks. Oproti předchozímu období 2021/2022 došlo k nárůstu o 16,2 % a počet ulovené daňčí zvěře znatelně převyšoval úlovky zvěře jelení. Zhruba 14 % daňčí zvěře bylo uloveno v oborách (jelení zvěře 6 %).

Odstřel mufloní zvěře ve výši 10 245 ks je druhý nejvyšší v historii, přičemž rekordní bylo myslivecké období 2020/2021 s 10 580 kusy. Historicky nejvyšší počty odstřelených muflonů jsou zaznamenávány v posledních čtyřech letech, kdy pravidelně překračují 10 tisíc. Poměrně vysoký podíl této zvěře se ulovil v oborách (19 %).

V kategorii srnčí zvěře došlo k mírnému navýšení odstřelu na 114 100 ks, což znamená meziroční nárůst o 6 667 ks (+6,2 %). Množství odlovené srnčí zvěře bylo nejvyšší za posledních 12 let. Na rozdíl od jelenů se častěji lovila dospělá zvěř samčí, srnec představoval 45,2 % úlovků. Jen minimum se ulovilo v oborách (0,2 %).

Odstřel černé zvěře ve výši 177 877 ks zaznamenal meziročně výrazný pokles o 53 028 kusů (–23,0 %). V úlovcích převažovala jednoznačně selata (67,4 %). Oproti jelenům a daňkům dochází u černé zvěře v průběhu let k výraznějšímu kolísání v počtech ulovených kusů, kdy se střídají rekordní hodnoty s propady. Velmi dobře je to patrné v posledních sedmi letech. Přesto lze i tyto nižší úlovky označit z dlouhodobého pohledu za vysoké hodnoty.

Odstřel strstnaté zvěře (ks)

Publikaci se základními údaji o honitbách, stavu a lovu zvěře najdete zde.

Článek si můžete přečíst v říjnovém čísle časopisu Statistika&My.