Většinu cizinců v Česku tvořili Ukrajinci

Z Ukrajiny pochází šest z deseti cizinců pobývajících na našem území.

Koncem roku 2022 dosáhl počet cizinců legálně pobývajících na našem území rekordního počtu 1 116 tisíc osob. Jejich podíl na celkové populaci tak vzrostl na 10,3 %. Meziroční přírůstek cizinecké populace činil v roce 2022 celkem 455 tisíc osob a výraznou měrou se na něm podíleli cizinci s některým z typů přechodného pobytu. Šlo přitom převážně o válečné uprchlíky z Ukrajiny, kteří u nás hledali dočasnou ochranu.

Občané Ukrajiny v České republice podle druhu pobytu

Převažují ženy

Občané Ukrajiny k nám začali přicházet již počátkem 90. let minulého století zejména za prací, jejich počty však byly v té době nízké. Postupem času se navýšily až na 636 tisíc registrovaných osob koncem roku 2022. Podíl ukrajinských občanů tak dosáhl téměř šesti desetin z celkového počtu cizinců u nás.

Mezi Ukrajinci v Česku výrazně převažují ženy, jejich podíl dosahuje 58 %. Věková struktura ukrajinské populace u nás je přitom odlišná jak od věkové struktury majoritní populace, tak od celkové věkové struktury cizinců v Česku. Mezi Ukrajinci je rovněž významněji zastoupena dětská složka, jejíž podíl činí 21 %. Naopak podíl osob v důchodovém věku je velmi nízký.

Zejména nekvalifikované práce

Ukrajinští občané tvoří tradičně významnou skupinu na našem trhu práce. Ke konci roku 2022 evidovaly úřady práce na území České republiky celkem 270 tisíc ukrajinských občanů v postavení zaměstnanců. Jejich počet se tak meziročně zvýšil o 38 %. Absolutně nejvyšší zastoupení Ukrajinců bylo koncem roku ve zpracovatelském průmyslu, konkrétně šlo o 75 133 zaměstnanců. Nadprůměrně, ve srovnání s celkovou cizineckou populací, jsou Ukrajinci zaměstnáni zejména v odvětví administrativní a podpůrné činnosti nebo ve stavebnictví. Nejvíce ukrajinských občanů pracuje na pozici pomocných a nekvalifikovaných pracovníků. Ve srovnání se všemi cizinci jsou však nadprůměrně zaměstnáváni i jako obsluha strojů a zařízení nebo montéři. Počet občanů Ukrajiny s platným živnostenským oprávněním ke konci roku 2022 činil 31 tisíc a meziročně vzrostl o 5,3 tisíce osob. Na rozdíl od ukrajinských občanů-zaměstnanců mají mezi ukrajinskými držiteli živnostenského oprávnění v Česku převahu muži.

Občané Ukrajiny registrovaní Úřadem práce (tis.)

Podrobnější informace najdete v publikaci Život cizinců v ČR.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.