Ceny průmyslových výrobců v EU loni klesly

Vývoj cen v zemích EU byl loni značně rozmanitý, všude ale došlo ke zmírnění růstu.

Ceny průmyslových výrobců v posledních třech letech jasně odrážely sérii geopolitických udá­lostí, které ovlivnily dostupnost zboží i surovin a narušily glo­bální obchod a výrobu. V roce 2021 ceny průmyslových výrobců v EU prudce vzrostly (o 12,4 %) v souvislosti se zastavením a ná­sledným prudkým rozjezdem globální výroby, což vedlo k roz­kolísání rovnováhy v dodavatel­ských řetězcích. Výrazně tehdy také zdražila elektřina. V roce 2022 vypukla válka na Ukrajině a ke zmíněným faktorům přidala riziko nedostatku ropy a zem­ního plynu a další prudké zdra­žení elektřiny na evropském trhu. To vedlo k nárůstu cen průmys­lových výrobců v EU o 34,3 %.

V loňském roce ceny prů­myslových výrobců v EU klesly o 2,1 %. Na poklesu se projevil propad cen těžby a dobývání (–10,0 %) a cen elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu (–15,1 %) a také výrazné zpoma­lení růstu cen zboží a služeb zpra­covatelského průmyslu (ze 17,6 % na 1,9 %). Ve všech zemích EU dynamika cen průmyslových vý­robců oslabila a ve 14 státech do­šlo k poklesu cen. Dvouciferný přírůstek vykázaly ceny průmy­slových výrobců v Maďarsku (21,5 %), Lucembursku (17,2 %) a na Slovensku (16,8 %). V Ma­ďarsku i na Slovensku loni pokra­čoval prudký růst cen elektřiny a těžby a dobývání. V Lucembur­sku loni narůstaly ceny elektřiny nejvíce v EU. Česko v evropském srovnání figuruje s 5,1 % na sed­mém místě žebříčku. Velmi hlu­boký propad cen průmyslových výrobců zaznamenaly Irsko (–25,6 %) a Bulharsko (–12,5 %). U obou se takto projevil prudký pokles cen elektřiny.

Dynamika cenového vývoje průmyslových výrobců v růz­ných zemích měla loni značný rozptyl. Ovšem podobně jako v jiných cenových oblastech do­minovaly mezi zeměmi s vyšším růstem ty ze střední a východní Evropy, které vstoupily do EU po roce 2000 – mezi deseti ze­měmi s nejvyšším přírůstkem bylo osm novějších členů. Na­proti tomu pokles cen zazna­menaly loni z této skupiny jen Bulharsko a Estonsko. Popsaný vývoj se kryl především s dy­namikou cen elektřiny, které v mnoha zemích východní a střední Evropy stále rostly dvouciferným tempem.

Meziroční změna cen průmyslových výrobců v roce 2023 (%)

Článek vyšel v dubnovém vydání časopisu Statistika&My.