Dovoz masa vytlačoval tuzemské producenty

Deficit obchodu s potravinami a živými zvířaty býval v letech 1999–2001 vždy menší než 20 mld. Kč, ale v letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč. K prohlubování tohoto deficitu vedly zejména silné dovozy zeleniny a ovoce, masa a masných výrobků.

Zahraniční obchod České republiky, v pojetí přeshraniční statistiky a běžných cenách, s potravinami a živými zvířaty (zahrnuje i produkty, ze kterých jsou finální potraviny produkovány) za posledních 14 let (1999–2012) ani jednou nepřinesl české ekonomice přebytek. Nejenže dovoz potravin a živých zvířat každoročně překonával hodnotu vývozu, rozdíl mezi nimi se dlouhodobě prohluboval.

Jestliže v roce 1999 byly z České republiky vyvezeny potraviny a živá zvířata za 26,3 mld. Kč, dovoz činil téměř dvakrát tolik – 45,9 mld. Kč. Čistý dovoz potravin a živých zvířat tvořil v roce 1999 celkem 19,7 mld. Kč. Za období 1999–2001 činil čistý dovoz, resp. deficit obchodu, vždy méně než 20 mld. Kč. V dalších letech naopak tuto úroveň vždy překonával.

Nejhlubšího deficitu dosáhl zahraniční obchod s potravinami a živými zvířaty v roce 2010 (36,3 mld. Kč). V letech 2009–2012 překonával dovoz hodnotu vývozu v průměru o 32,5 mld. Kč.

Navyšující se dovoz ovlivnil výsledek

Na negativním výsledku zahraničního obchodu s potravinami a živými zvířaty a jeho postupném prohlubování se nejvýrazněji podílel navyšující se dovoz zeleniny a ovoce. Na prohlubování negativního salda obchodu s potravinami a živými zvířaty však měly silný vliv i rostoucí dovozy masa a masných výrobků.

V roce 1999 do České republiky směřovala zelenina a ovoce v hodnotě 14,9 mld. Kč. Z republiky bylo exportováno zboží v hodnotě 3,7 mld. Kč. Do roku 2012 dovoz narostl o 14,4 mld. Kč, tj. na téměř dvojnásobek. Vývoz zeleniny a ovoce sice vzrostl na více než dvojnásobnou hodnotu, absolutně se však jednalo o navýšení jen o 5,3 mld. Kč. Tento trend měl své opodstatnění – zejména podnebí. Klima v České republice neumožňuje pěstovat určité  plodiny, a pokud ano, tak s vyššími náklady.

Nerovnoměrný nárůst dovozu v relaci k vývozům následně vedl k prohloubení deficitu. Jestliže v letech 1999–2001 překonával dovoz zeleniny a ovoce její vývoz v průměru o 11,5 mld. Kč, v letech 2010–2012 již o 20,9 mld. Kč.

Německo – země původu zeleniny a ovoce?

Každoročně nejvyšší hodnota dovozu zeleniny a ovoce pocházela ze Španělska. Silné dovozy vykazovala i Itálie – tedy země s výrazně příznivějšími klimatickými podmínkami než jsou v České republice. Na druhou stranu vysoká hodnota dovozu zeleniny a ovoce pocházela i z Německa, Polska či Nizozemska. Silné dovozy z těchto zemí svědčí i o vlivu jiných faktorů, než je jen podnebí.

Například u Německa je třeba zmínit, že část dovážené zeleniny a ovoce z této země původně nepochází. Jelikož je však po dovozu do Německa procleno, je bráno jako země původu. Dovoz zeleniny a ovoce z Nizozemska má svůj původ pravděpodobně ve vysoké efektivitě pěstování plodin, která plyne z intenzivního zemědělství s širokým využitím techniky a vede k nižším nákladům produkce.

Obchod s masem a masnými výrobky

Na prohlubujícím se deficitu obchodu s potravinami a živými zvířaty se velmi výrazně podílel i navyšující se dovoz masa a masných výrobků. Zatímco u zeleniny a ovoce docházelo k růstu dovozu a následně k prohlubování deficitu kontinuálně po celých 14 let, u masa a masných výrobků nikoliv.

Do roku 2003 se hodnota dovozu masa a masných výrobků navýšila z 2,2 mld. Kč (v roce 1999) na čtyři miliardy Kč. Průměrné roční navýšení dovozu v tomto období odpovídalo 15,7 %. Do roku 2012 však dovoz narostl na 25,8 mld. Kč a v průměru se tak navyšoval o 23 % za rok. Jestliže se tak deficit obchodu s masem a masnými výrobky za období 1999–2003 prohloubil z 0,9 mld. Kč na 2,3 mld. Kč, v roce 2012 dosáhl prozatím rekordních 16 mld. Kč. Na zlomu v obchodě s masem a masnými výrobky se v roce 2004 výrazně podílel vstup České republiky do Evropské unie. Z toho následně plynul markantní růst cenově příznivějších dovozů.

Rostoucí dovoz masa a masných výrobků ze zahraničí však negativně působil na domácí producenty. Zahraniční produkty vytěsňovaly domácí výrobky. Domácí zpracovatelé masa tak snižovali poptávku po živých zvířatech k porážce a zpracování. Oslabující poptávka zpracovatelů masa následně negativně ovlivňovala živočišnou produkci v České republice. Alespoň částečnou kompenzací prvovýrobcům byla rostoucí poptávka po živých zvířatech ze zahraničí. Jestliže vývoz živých zvířat v roce 2003 překonával jejich dovoz jen o jednu mi­liardu Kč, v roce 2012 již o 4,5 mld. Kč. Na postupném zlepšování přebytku obchodu s živými zvířaty se zřejmě podílely i vyšší ceny, které byli ochotni zahraniční zpracovatelé tuzemským prvovýrobcům nabídnout.

 Zahraniční obchod se zeleninou a ovocem, masem a masnými výrobky (v mld. Kč, běžné ceny)

Zahraniční obchod se zeleninou a ovocem, masem a masnými výrobky (v mld. Kč, běžné ceny)