Statistici se zaměří na zdraví obyvatel

Od poloviny června 2014 až do konce ledna 2015 tazatelé ČSÚ osloví zhruba deset tisíc obyvatel České republiky ve věku 15 a více let, zda se chtějí zúčastnit Evropského výběrového šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS).

Výběrová šetření o zdravotním stavu obyvatel mají v České republice dlouholetou tradici, provádí se již od roku 1993. Dosud se jich uskutečnilo pět – poslední v roce 2008. Všechna šetření realizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ve spolupráci se zahraničními i národními partnery. Letos bude jedním z hlavních partnerů i ČSÚ se svojí profesionální tazatelskou sítí.
Hlavní význam šetření spočívá v tom, že umožňuje informace navzájem provázat a sledovat např. zdraví podle socio-ekonomických charakteristik, využívání zdravotní péče s ohledem na zdravotní stav pacienta, zdraví ve vztahu k charakteristikám životního stylu.

Shodné otázky

Podobná národní dotazníková šetření o zdraví (Health Interview Survey – HIS) byla prováděna ve většině zemí Evropské unie. Jelikož se však od sebe lišila v celé řadě aspektů, s potřebou harmonizace vzniklo Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu s jednotnými dotazovacími nástroji a postupy. Výsledky je tudíž možné mezinárodně srovnávat.

Čeká nás druhá vlna šetření

V letech 2007–2010 se uskutečnila první vlna šetření EHIS. Zúčastnilo se jí celkem 17 evropských zemí včetně ČR (v roce 2008). Druhá vlna tohoto šetření v roce 2014 je již ošetřena legislativním rámcem – Implementačním nařízením č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jak se data využívají

Získaná data se využívají jednak pro výzkumné účely, dále pak pro formování politik v oblasti zdraví a k monitorování národních i mezinárodních programů podpory veřejného zdraví.
Data jsou významným zdrojem podkladů pro projekt Monitorování zdravotnických ukazatelů v evropském společenství European Community Health Indicators Monitoring – ECHIM (více ZDE).
Údaje jsou dále využívány jako jeden ze zdrojů k výpočtu délky života ve zdraví v rámci projektu EHLEIS (více ZDE) a také ke sledování nerovností Výborem pro sociální ochranu (SPC) s ohledem na sociální začleňování, zdravotní a dlouhodobou péči a důchody.
Výsledky prováděných šetření byly obvykle prezentovány formou podrobné publikace vydané Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. V rámci šetření EHIS se data předávají také Eurostatu,
který je uveřejňuje ve své databázi (více ZDE).

Šetření s okamžitým benefitem pro respondenta

Respondenti EHIS, kteří letos dosáhnou 25 až 64 let, dostanou možnost zúčastnit se i průzkumu zdravotního stavu (European Health Examination Survey – EHES). Jeho cílem je zjistit zdravotní stav a zdravotní rizika u evropské dospělé populace.
Zdravotník, např. lékař nebo zdravotní sestra, vyšetří respondenta – změří jeho výšku, hmotnost, obvod pasu, krevní tlak, odebere a zajistí analýzu krve (zjišťuje se celkový a HDL cholesterol a glykovaný hemoglobin pro stanovení dlouhodobé hladiny glukózy). Výsledky vyšetření mu pak sdělí a společně s ním probere možnosti, jak zlepšit jeho zdravotní stav. Šetření EHES zajišťuje Státní zdravotní ústav. Více ZDE.