Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký

V posledních letech se hodně mluví o kvalitě života, zvláště pak v období stáří. Jak jsou na tom muži a ženy, kteří po desetiletích ekonomické aktivity opouštějí trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, stále přetrvává.

Starobní důchody vyplácené sólo pobírají častěji ženy než muži a pobírají je déle. Výše důchodů žen je ale v průměru nižší než výše důchodů mužů. Důvody, proč tomu tak je, jsou očividné. Ženy odcházejí do důchodu o něco dříve. Tím, že řada z nich opouští trh práce z důvodu mateřské a rodičovské dovolené, snižuje své šance na vybudování kariéry, která by jim na stáří zajistila vyšší penzi. Přehlížet nelze ani problémy tzv. sendvičové generace žen. Tedy těch, které se ještě před dovršením padesáti let starají o své staré a nemocné rodiče a zároveň se snaží pomoci svým dětem jak finančně, tak, pokud si založily rodinu, i s hlídáním vnoučat. Tyto ženy se ne vlastní vinou dostávají do nezáviděníhodné situace. Visí totiž nad nimi Damoklův meč v podobě propuštění a obtížného shánění rovnocenné práce.

Muži a ženy pobírající důchod podle typu důchodu k 31. 12. 2013 (v %)

Muži a ženy pobírající důchod podle typu důchodu k 31. 12. 2013 (v %)

Muži: vyšší podíl starobních důchodů

K 31. 12. 2013 pobíralo starobní důchod asi 1 729 tis. osob (z toho 53,8 % žen). Podíl žen ve věku 55–59 let byl přitom enormní, z 56 460 lidí, kteří ho čerpali, jej dostávalo 90,1 %. Ženy mezi příjemci starobních důchodů převažují až do 64 let věku. Od 65. roku je trend přesně opačný.
Vyšší podíl starobních důchodů na všech formách jednotlivých penzí zaznamenali muži. Starobní důchod pro ně znamenal téměř 70 % všech forem důchodu (oproti 54 % v případě žen). Ženy pobírají poměrně často vdovské důchody v souběhu, což se projevuje zejména ve věkové skupině 80 a více let.
Pro muže je starobní důchod jednoznačně nejčastější formou důchodu. Muži vykazují ve všech pětiletých věkových kategoriích (s výjimkou věku 55–59 a 90 a více let) vyšší než padesátiprocentní podíl starobních důchodů na všech vyplacených důchodech. Nejvyššího podílu dosáhli ve věku 60–74 let, kdy jeho hodnota dosahovala přes 90 %.
Oproti tomu ženy od 75. roku života pobírají z více než padesáti procent jinou formu důchodu než důchod starobní. Jedná se především o vdovský důchod v souběhu. Projevuje se tu tak demografický fakt, že ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži a že jsou častěji ovdovělé. Na jeden vdovecký důchod v souběhu (ve věku 55 a více let) připadá přibližně šest vdovských.

Důchody do 11 tis. Kč pobírají častěji ženy

Podíváme-li se na průměrnou měsíční výši starobních důchodů, zjistíme, že důchody do 10 999 Kč pobírají častěji ženy. Muži zase převažují mezi příjemci důchodů vyšších než 11 000 Kč. Podíl žen mezi pobírateli průměrného měsíčního důchodu do 11 999 Kč činil 75 %.
Zaměříme-li se na průměrné měsíční důchody ve výši 12 000 a více Kč, je zřejmé, že poměr obou pohlaví se otáčí. V případě takto vysokých důchodů představuje podíl žen již jen 30 %. Vůbec nejvyšší podíl žen (více než 88 %) byl zjištěn u příjemců starobních důchodů v průměrné výši od 7 600 do 8 999 Kč. Nejnižší podíly žen potom vykazovali senioři se starobním důchodem v průměrné výši od 14 tis. do 15 999 korun.
Důchody byly sice několikrát valorizovány, zároveň je ale třeba přihlédnout k vývoji míry inflace a vývoji cen různých komodit (především nákladů na bydlení, energií, potravin a léků).
Z tohoto hlediska je také zapotřebí přistupovat k faktu, že ještě v letech 2000–2002 nepobíraly ženy starobní důchod sólo vyšší než 9 999 Kč. Oproti tomu v roce 2013 dostávalo 45,7 % žen pobírajících starobní důchod sólo částku ve výši 10 000 Kč a více. Trend, kdy mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají muži, však zůstává.
U osob ve věku 55 a více let pobírajících starobní důchod sólo, zjišťujeme dva základní trendy. Předně, jak již bylo uvedeno výše, u mužů je tento typ důchodu výrazněji zastoupen než u žen (v roce 2013 se jednalo o rozdíl 20 procentních bodů). Za druhé pak došlo od roku 2000 u obou pohlaví k nárůstu podílu starobních důchodů sólo ze všech forem důchodů (u žen z 52 na 60 % a u mužů ze 75 na 80 %).