Přehled událostí z ČSÚ

Ve dnech 28.–30. května navštívila delegace zástupců ČSÚ v čele s předsedkyní Ivou Ritschelovou Centrální statistický úřad Polska.

Hlavním tématem byla výměna zkušeností s přípravou revize národních účtů a reformou statistických informačních systémů, ke kterým v obou zemích v současnosti dochází. Čeští statistici měli možnost navštívit statistickou knihovnu a reprodukční středisko. Oproti ČSÚ má polský statistický úřad podstatně silnější zastoupení v jednotlivých regionech nejen při sběru a zpracování dat, ale i v metodické oblasti a přípravě výstupů.

Společná cesta ČSÚ a ČNB

Za účasti předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla se 2. června v ČSÚ v Praze na Skalce setkali zástupci obou institucí. Hovořili o vzájemné spolupráci a koordinaci aktivit v oblasti makroekonomických statistik, dále o přípravě revize národních účtů a platební bilance, kvůli níž začal pracovat společný řídící výbor a tematické pracovní skupiny. Obě instituce se dohodly na společném postupu při komunikaci výsledků revize vůči uživatelské veřejnosti. Přítomní hovořili také o přípravě statistických zjišťování na další roky, o změnách ve statistice vládních účtů, o možnostech budoucího využívání cenových údajů z obchodních řetězců a o společných zájmech v oblasti mezinárodních aktivit.

O platební bilanci a zahraničním obchodě

V dubnu se v Lucemburku uskutečnilo jednání pracovní skupiny k platební bilanci. Věnováno bylo připravované metodické revizi platební bilance, kterou v České republice připravuje ČSÚ spolu s Českou národní bankou. Obě instituce v této souvislosti úzce spolupracují na metodickém i praktickém řešení změn, které se významně promítnou do zachycení vztahu české ekonomiky se zahraničím.
Pracovní skupina se rovněž zabývala vlivem jednotného trhu na odhad zahraničního obchodu členských států EU. V České republice je tento problém částečně řešen tzv. národním pojetím zahraničního obchodu. ČSÚ se dlouhodobě snaží na tuto problematiku na evropské úrovni upozorňovat a aktivně působit při formulaci metodických doporučení, které tyto globalizační jevy řeší.

Jak na ukazatele makroekonomické nerovnováhy

Dne 28. května se v Bruselu konalo zasedání pracovní skupiny pro statistiku Evropské rady, kterého se za Českou republiku zúčastnil místopředseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Hlavním bodem jednání byl návrh nařízení Evropského parlamentu k zajištění kvality ukazatelů makroekonomické nerovnováhy. Řecké předsednictví předložilo kompromisní návrh, avšak některé země uplatnily výhradu přezkumu. Projednávání nařízení bude pravděpodobně pokračovat i na příštím zasedání, které je plánováno na 19. června 2014.

Prohloubení statistické integrace

V první polovině května se předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová zúčastnila pravidelného zasedání Výboru pro Evropský statistický systém. Výbor vyjádřil kladné stanovisko k návrhům předpisů Evropské komise na úseku statistiky národních účtů, statistiky vzdělávání a klasifikace produktů. Přijal Vizi Evropského statistického systému do roku 2020, která si klade za cíl prohloubení spolupráce a integrace systému v zájmu dalšího zvyšování jeho efektivity a kvality statistik. Výbor se za účasti generálního ředitele příslušného ředitelství Evropské komise  Jerzyho Bogdana Plewy zabýval přípravou ročního programu na rok 2015 a problematikou zemědělské statistiky.

Jednání Výboru Eurostatu

Jaroslav Sixta, vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ, se v květnu podílel na jednání Výboru Eurostatu, kde se zejména jednalo o revizi národních účtů. Účastníci hovořili o transmisním programu a o otázkách publikace údajů. Velmi inspirativní byla prezentace zástupců statistického úřadu Nizozemska, kteří mluvili o svých zkušenostech s komunikační strategií. Důležitým bodem jednání byly také informace o dotazníku k hrubému národnímu důchodu, který slouží jako základ pro odvod příspěvků členských zemí do EU.

Setkání se studenty, které zajímá cestovní ruch

Začátkem května navštívili studenti Hotelové školy v Plzni Krajskou správu ČSÚ. Její ředitel Miloslav Chlad je nejprve seznámil s historií a činností úřadu, úlohou statistiky ve společnosti a informačními potřebami jednotlivých skupin uživatelů dat. Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu pak předal informace o systému statistiky cestovního ruchu v České republice včetně aktuálních dat z oboru, kterému se většina studentů bude profesně věnovat. Oba lektoři se snažili posluchače přesvědčit, že „statistika nebolí a pro běžný život je nepostradatelná“.

Technickou asistenci má ČSÚ stále na programu

Odbory ročních a čtvrtletních národních účtů se pravidelně zapojují do programů Technické asistence, v jejichž rámci poskytují zkušenosti z problematiky sestavování národních účtů. Těžištěm těchto aktivit v roce 2013 byla podpora makedonské statistiky. Celkem se uskutečnilo patnáct samostatných misí, které byly zaměřeny na různá témata z oblasti národního účetnictví. Tyto aktivity pokračovaly i letos. Dosud se konaly tři mise a závěrečné setkání zástupců zúčastněných zemí je plánováno na období před prázdninami.
Kromě těchto aktivit se pracovníci z odborů ročních a čtvrtletních národních účtů podíleli na přípravě dalších akcí. V roce 2013 a letos směřovaly dvě mise do Tureckého statistického úřadu. V rámci Technické asistence se konala řada studijních návštěv expertů ze zemí přijímajících podporu ČSÚ – konkrétně šest z Turecka a jedna z Kazachstánu. Odborníci z ČSÚ předpokládají, že pomoc zemím s nedostatečně rozvinutými národními účty bude i nadále pokračovat.

Statistici vyjíždějí do školních lavic

Na jaře navštívili KS ČSÚ v Ústí nad Labem studenti prvních ročníků Střední školy sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborné školy v Dubí. Studenti se seznámili s činností, významem a posláním úřadu. Pracovníci ČSÚ jim vysvětlili, jaká data se na krajské správě zjišťují a zpracovávají a také jak se prezentují a zveřejňují na www.czso.cz. Prezentace ČSÚ se setkávají mezi studenty s velkým zájmem. Není výjimkou, že pracovnice oddělení informačních služeb za studenty do škol i vyjíždějí, naposledy do Litoměřic, kde navštívily Gymnázium Josefa Jungmanna, a do Slaného, kde působí Obchodní akademie.

Zájem o regionální údaje

Před koncem letního semestru uspořádala KS ČSÚ v Českých Budějovicích přednášku pro studenty Jihočeské univerzity. Na první květnové úterý připravili zástupci krajské správy pro zhruba dvacítku studentů Zemědělské fakulty prezentaci o úkolech statistického úřadu. V rámci předmětu Regionální management se hovořilo o statistice se studenty nejen o tom, jak ČSÚ data získává, ale také jak a komu je poskytuje. Jako praktická ukázka posloužily aktuální výsledky v oblasti nezaměstnanosti či vybrané kapitoly z regionálních analýz – např. základní tendence demografického a sociálního vývoje Jihočeského kraje. Na setkání se diskutovalo o vypovídacích schopnostech statistických dat regionálního charakteru a efektivnosti jejich sběru.

Konference demografů v duchu jubilea

Ve dnech 21.–22. května 2014 se v prostorách Akademie věd ČR v Praze uskutečnila XLIV. konference České demografické společnosti na téma sčítání lidu. Účastníci akce si připomenuli 50. výročí založení České demografické společnosti a zúčastnili se vernisáže výstavy Lidé v proměnách času
(více ZDE). Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ, shrnul ve svém vystoupení zkušenosti z minulého cenzu a nastínil, jak by mohlo vypadat sčítání v roce 2021. Roman Kurkin z oddělení demografické statistiky se zase věnoval kohortní plodnosti z výsledků sčítání 2011. S příspěvkem o domácnostech a vlivu stárnutí populace na strukturu hospodařících domácností vystoupila Pavlína Habartová z oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání. Odborný pracovník oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí Ondřej Nývlt prezentoval výsledky analýzy rodinných soužití s dětmi v České republice.

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát

ČSÚ a Vysoká škola ekonomická v Praze vyhlásily již třetí ročník národního kola mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát. Zúčastnit se jí mohou studenti základních a středních škol, kteří splní podmínky uvedené ZDE. Vyhlášení vítězů se uskuteční na 60. světovém kongresu ISI v Riu de Janeiru koncem července 2015.