Fakta o obchodě Česka se zahraničím

VYDÁNÍ: 09/2014
sdílejte na Facebooku sdílejte na Twitteru pošlete e-mailem sdílejte

Polovinu našeho exportu a více než dvě pětiny dovozu realizuje Česká republika se sousedními státy. Ze zemí mimo Evropskou unii vyváží nejvíce do Ruska a největší část dovozu pochází z Číny.

Zákaz dovozu potravin ze zemí, které začátkem letošního srpna přijaly sankce proti Rusku, se ve statistikách Českého statistického úřadu zatím neprojevil. Očekává se, že uvedený jev se promítne v datech nejdříve koncem roku 2014. Předkládaná data se týkají hlavně období 2005 až 2013.

Sousední státy hrají důležitou roli

Německo, Slovensko, Polsko a Rakousko patří v rámci celkového zahraničního obchodu České republiky k nejdůležitějším partnerům. Významně ovlivňují dynamiku celkového vývozu, dovozu a bilanci zahraničního obchodu. V roce 2013 činil jejich podíl na celkovém obratu zahraničního obchodu České republiky 46,5 % (z toho na celkovém vývozu 50,7 % a na celkovém dovozu 41,9 %).
Z celkového obratu zahraničního obchodu České republiky se státy Evropské unie připadlo na sousední státy 63,2 % (z toho na vývozu do států Evropské unie 62,5 % a na dovozu ze států EU 64,3 %).
Dominantním partnerem celkového zahraničního obchodu České republiky (a tím pochopitelně i zahraničního obchodu se sousedními státy) je Německo. Na celkovém obratu zahraničního obchodu se v roce 2013 podílelo 28,6 % a na celkovém obratu zahraničního obchodu se sousedními státy 61,5 %.
Obchod se zeměmi mimo Evropskou unii je z pohledu České republiky obecně charakteristický vyšším dovozem než vývozem. V loňském roce dosáhl dovoz výše 968,4 mld. Kč (ze zemí EU 1 840,9 mld. Kč).

Zahraniční obchod České republiky se sousedními státy v roce 2013

Zahraniční obchod České republiky se sousedními státy v roce 2013

Hlavní ukazatelé

Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do zemí mimo EU.
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států Evropské unie a dovozu ze zemí mimo Unii.
Bilance zahraničního obchodu představuje rozdíl mezi hodnotou vývozu a dovozu.
Obrat zahraničního obchodu je součet hodnoty vývozu a dovozu.
Více ZDE

Do Ruska vyvážíme, z Číny dovážíme

Největší tempa růstu v období 2005 až 2013 zaznamenal obchod s Čínou, obchod s Ruskem a Ukrajinou se v průběhu let také zvýšil. Jestliže ještě v roce 2005 tvořil celkový podíl těchto tří zemí na zahraničním obchodě České republiky 7,4 %, v loňském roce už to bylo 11,1 %, přičemž podíly jednotlivých zemí se lišily (u Číny dosáhl 5,7 %, Ruska 4,5 % a Ukrajiny 0,8 %). Nejrychleji se zvětšoval čínský podíl na obratu zahraničního obchodu, který vzrostl o 2,9 p. b.
Nejvýznamnějším exportním odbytištěm je Rusko. V roce 2013 odebralo zboží v hodnotě 116,2 mld. Kč, což bylo 3,7 % z celkového vývozu (v roce 2005 to bylo 1,8 %).  Z dalších zemí, kam Česká republika vyváží, lze jmenovat Spojené státy a Švýcarsko.
Čína má pro Česko důležitý význam z hlediska dovozu. Zatímco v roce 2005 se z Číny dovezlo zboží v hodnotě zhruba 94 mld. Kč, v roce 2013 to už bylo za více než 303 mld. Kč (nárůst o 222 %). Dalšími významnými dovozními destinacemi jsou Rusko, Spojené státy, Korejská republika a Japonsko.
Více ZDE.

Poměr států EU a mimo EU na celkovém vývozu a dovozu ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Poměr států EU a mimo EU na celkovém vývozu a dovozu ČR, 2005–2013 (v mld. Kč)

Česko v rámci EU

Pokud jde o postavení České republiky v rámci obchodu jednotlivých států Evropské unie, naše země se v posledních dvou letech podílí na jeho celkovém vývozu 2,7 % a na celkovém dovozu 2,4 %. Tento podíl přitom trvale roste (v roce 2005 činil 2,0 % a 1,9 %).
Česká republika se řadí mezi jedenáct států EU, které měly v roce 2013 kladnou obchodní bilanci. Nejvyšší přebytek obchodní bilance v rámci obchodu států EU zaznamenalo Německo, které se na vývozu a dovozu celé EU podílí více než jednou pětinou, následované Nizozemskem, Irskem a Itálií.
Na celkovém zahraničním obchodě nově přijatých členských států EU má Česká republika zhruba pětinový podíl, u vývozu 21,0 % a u dovozu 18,5 %.  Z těchto států dosahuje Česká republika dlouhodobě nejvyšší přebytek obchodní bilance, přibližně dvojnásobný než Maďarsko. Kladné saldo dále vykazují už jenom Slovensko a Slovinsko. Ke státům s největší zápornou bilancí patří Chorvatsko a Rumunsko.
Více ZDE.

Podíly vybraných států na celkovém vývozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém vývozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém dovozu ČR, 2013 (v %)

Podíly vybraných států na celkovém dovozu ČR, 2013 (v %)

 

Autor: , oddělení statistiky zahraničního obchodu

5 Pings/Trackbacks pro "Fakta o obchodě Česka se zahraničím"

Související články

 

Obchod se zbožím a službami v EU28

ilustrační fotografie

U některých zemí EU dosahuje podíl bilance obchodu se zbožím a službami na hrubém domácím produktu i desítek procent. Většina zemí dosáhla obchodního přebytku.

Zahraniční obchod se Spojeným královstvím

Ilustrační foto

Spojené království patří dlouhodobě mezi významné obchodní partnery České republiky. V období mezi roky 2005 až 2016 se co do velikosti obratu umisťovalo v první desítce států, s nimiž nejvíce obchodujeme. Od vstupu ČR do Evropské unie vzájemný obchod, s výjimkou několika let, neustále roste.

Brexitem se Unie oslabí

ilustrativní foto

Zatímco czexitem by Unie asi příliš nestrádala, odchod Velké Británie ji poznamená. Přijde o téměř 13 % obyvatel, a to z velké části velmi vzdělaných a ekonomicky velmi aktivních, a 17,6 % HDP. Jen pro srovnání: Czexitem by byla ochuzena o 2 % obyvatel a 1,1 % HDP. S Velkou Británií ztratí EU silnou ekonomiku s minimální mírou nezaměstnanosti, která dodává Evropské unii váhu i ve světě.

Obchod České republiky se Spojenými státy

ilustrativní obrázek

V roce 2015 zaujímaly Spojené státy americké první místo z mimoevropských zemí ve vývozu zboží z České republiky. Významnou pozici má dlouhodobě tato země i na dovozu zboží do ČR.

Obchod České republiky se Slovenskem

Ilustrační foto

Od roku 2005 se velikost vzájemné zahraniční výměny mezi Českou republikou a Slovenskem zvýšila více než dvojnásobně. Náš východní soused si stále udržuje postavení druhého největšího obchodního partnera.

Přírůstek, úbytek, deficit, přebytek

Ve statistickém světě můžeme potkat spoustu různě znějících pojmů, které však v podstatě znamenají totéž.

V obchodě Unie s Ruskem došlo k obratu

ilustrativní obrázek

Po Číně a Spojených státech amerických představuje Rusko největší trh pro Evropskou unii. Unie se zase podílí 50 % na celkovém ruském obchodě. Jak se vyvíjely jejich obchodní vztahy v posledních deseti letech a jak je ovlivnily sankce přijaté EU v souvislosti s ukrajinskou krizí?

Ekonomická provázanost ČR a Řecka

ilustrativní fotka

Aktuální situace Řecka navozuje otázku, v jakém vztahu jsou obě ekonomiky.

Musíme hledat alternativní trhy

Radek Špicar, M.Phil.

Jak hodnotí české firmy vývoj na zahraničních trzích, po přijetí sankcí Západu vůči Rusku, shrnuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Přitom vychází z výsledků nedávného průzkumu mezi členy Svazu.

Vývozu dominují osobní auta

ilustrativní obrázek

Na prvních příčkách seznamu zboží ve vývozu a dovozu České republiky najdeme elektrická zařízení, silniční vozidla, výpočetní techniku a minerální paliva. Které z nich nejvíce ovlivňují obchodní bilanci?

Globalizace komplikuje statistiku

ilustrativní obrázek

Od roku 2011 začal ČSÚ publikovat zahraniční obchod dvěma způsoby – kromě tradičního přeshraničního pojetí také národní pojetí, jehož cílem je lépe zachytit výkonnost české ekonomiky. Sledování zahraničního obchodu je totiž v globalizovaném světě stále komplikovanější.

Záměry Eurostatu s Intrastatem

Mgr. Karel Král

Statistika zahraničního obchodu se zbožím prošla v uplynulých letech velkými změnami. Se vstupem ČR do EU se podstatně změnil způsob vykazování i metodika a zpracování výsledků. Dosavadní přebírání vybraných informací z celní statistiky (výběr dat z Jednotných správních dokladů) je doplněn výkazy Intrastat, které jsou

Vyvážíme hlavně obilí a dovážíme maso

ilustrační foto

Česká republika dováží dlouhodobě víc potravin, než kolik jich vyváží. Letošní čtyři měsíce však ukázaly zlepšení díky exportům, hlavně do Německa. Stále ale platí, že vyvážíme především obilí a dovážíme hodně masa. Neměli bychom „přidávat víc práce“?

Na přijetí eura nejsme připraveni

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

Jeho rozhodnutí může významně ovlivnit českou ekonomiku. Řeč je o guvernérovi České národní banky Miroslavu Singerovi, muži, který se po oslabení koruny stal jedním z nejcitovanějších bankéřů v zemi.

Ve vývozu ICT zboží jsme třetí v Evropě

Ilustrační foto

Jednou z nejvýznamnějších komoditních skupin obchodovaných se zahraničím se postupně stalo ICT zboží, jehož se v roce 2012 vyvezlo z ČR za zhruba 450 mld. Kč. To byla více než jedna sedmina celého českého exportu. Česká republika se tak zařadila mezi největší vývozce ICT zboží nejen v Evropě, ale i ve světě.

Změna Rychlé informace o zahraničním obchodě

Ilustrační foto

V nové podobě vyjde Rychlá informace o zahraničním obchodě s údaji za leden 2014 na začátku března. Na rozdíl od předchozích „rychlíků“ bude kromě informace o vývoji přeshraniční statistiky více zdůrazňovat údaje v národním pojetí.