Jaké jsou dopady internacionalizace ekonomik

V období konjunktury je globalizace pozitivním faktorem. Přispívá ale i k rychlejším přenosům negativních trendů.

V období konjunktury je globalizace pozitivním faktorem. Přispívá ale i k rychlejším přenosům negativních trendů. Kontrakce, nebo naopak expanze, objemu obchodu již není jako dříve otázkou změn toků mezi zemí, která vyrábí určité zboží, a zemí, která jej spotřebovává. Během produkčního procesu zboží překračuje hranice několikrát. Jednotlivé součástky konečného výrobku jsou pak započítávány při každém překročení hranice. Propojení ekonomik formou globálního produkčního řetězce bylo jedním z důvodů hloubky současné recese (kromě nedostatku úvěrových prostředků k financování obchodních transakcí).
Globalizace hodnotových řetězců je podněcována řadou faktorů. Jedním z nich je snaha o zvýšení efektivnosti pod tlakem rostoucí konkurence na domácích a světových trzích. Jednou z možností jak tomu čelit, je využívat zdroje vstupů od produktivnějších výrobců, ať už domácích, nebo zahraničních. Dalším důležitým impulzem globalizace je vstup na nové trhy a získání strategických aktiv. Fragmentace produkčního procesu napříč různými zeměmi urychlila restrukturalizaci firem včetně využívání outsourcingu a offshoringu pro určité činnosti. Offshoringem přitom rozumíme transakce s meziprodukty prováděné přes hranice, tj. využívání zahraničních dodavatelů pro nákup materiálových vstupů a služeb, přičemž se může jednat i o majetkově provázané subjekty (zahraniční pobočky).
Rostoucí využívání zahraničních zdrojů vedlo také k přemístění aktivit do jiných zemí. Důsledkem toho bylo celkové nebo částečné uzavření výroby v domácí ekonomice a souběžně s tím došlo k rozšíření výroby v zahraničních pobočkách. Často se přitom jedná o přesunutí určitého výrobního procesu. Vyrobené produkty jsou pak opět vyváženy zpět do domácí země. Realokace však nemusí být vždy chápána takto striktně. Mnohdy zahrnuje různé formy internacionalizace, jako je otevření nových zahraničních poboček za účelem podpory účasti na místním trhu. Zatímco definice různých konceptů je snadná, jejich měření je mnohem složitější. Firmy obvykle nesdělují podrobnosti o svých rozhodnutích v oblasti outsourcingu nebo offshoringu.