Zefektivnění státní statistické služby

Cílem prioritního úkolu je vytvořit jediné místo pro sběr všech statistických výkazů, snížit administrativní zátěž respondentů a zvýšit dostupnost administrativních dat pro státní statistickou službu.

eský statistický úřad ve spolupráci s resortními pracovišti státní statistické služby bude v rámci své priority číslo jedna – zefektivnění státní statistické služby – plnit úkoly, které vyplývají z usnesení vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 634 k Záměru zefektivnění státní statistické služby.

Myšlenka integrace zjišťování

Na základě platné vyhlášky o programu statistických zjišťování se má v roce 2013 uskutečnit 87 resortních statistických zjišťování a dalších 110 zjišťování uskuteční ČSÚ. Na základě těchto čísel vznikla myšlenka, aby sběr dat pro všech 197 statistických zjišťování zajišťoval pouze Český statistický úřad. Stejně jako Ministerstvo financí ČR připravuje tzv. Jedno inkasní místo pro sběr všech dat pro daňové účely či Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje Jednotný informační systém práce a sociálních věcí pro sběr dat z pracovní oblasti.
Jak by se tato skutečnost projevila v praxi? ČSÚ by data sbíral a kontroloval a poté předal resortům k dalšímu využití. Vzhledem k tomu, že neméně důležitým smyslem úkolu je snížení administrativní zátěže respondentů, preferuje se sloučení resortních zjišťování se zjišťováními ČSÚ, která se týkají stejných témat. V uplynulých letech byl tento postup již vyzkoušen, a to např. ve statistice stavebnictví. Ještě než k integraci zjišťování dojde, bude nutné znovu zhodnotit, zda všechna požadovaná data je nezbytné sbírat a zpracovávat.
V průběhu posledního čtvrtletí 2012 byly provedeny první společné analýzy. Při posuzování resortních statistických zjišťování byly zohledňovány i zásady tvorby evropské statistiky dané Kodexem evropské statistiky. Jednou z nich je využívání individuálních dat pouze pro statistické účely. Vzhledem k pokračujícím úsporám v resortech se dá předpokládat, že se zvýší tlak na využívání již jednou získaných individuálních statistických dat pro nestatistické, resortní, např. kontrolní, účely. Tento postup je v přímém rozporu s uvedeným Kodexem evropské statistiky a z tohoto důvodu je nutné jinému využití dat předejít.

Z vládního dokumentu

První úkol, provedení úvodních analýz statistických zjišťování, se podařilo splnit i v omezeném čase.
Uskutečnila se jednání se všemi resorty, které se podílejí na výkonu státní statistické služby ČR.
V úvodní etapě byly identifikovány možnosti a varianty řešení. Preferována je taková integrace resortních statistických zjišťování do systému statistických zjišťování ČSÚ, která přinese požadované snížení administrativní zátěže zpravodajských jednotek a současné snížení celkových výdajů státního rozpočtu na zajištění státní statistické služby. Po dokončení integrace uvedeného systému bude provedeno jeho další posouzení, především ve vazbě na nově dostupné administrativní zdroje dat a budou navržena další opatření vedoucí k jeho zefektivnění.
U statistických zjišťování, která neslouží pouze ke statistickým účelům, se zvažuje jejich převedení pod příslušné resortní právní předpisy. Data z těchto zjišťování však budou moci být předávána pro výkon státní statistické služby jako administrativní data. Přitom bude záležet jen na rozhodnutí příslušných resortů, zda a jak budou tato zjišťování provádět.
V mnoha případech došlo ke shodě názorů a nalezení konsensuálních řešení. Na základě diskusí došlo ke konkrétní dohodě o zrušení dvou resortních statistických zjišťování, připravených na rok 2013, a k převodu jednoho zjišťování z resortu na ČSÚ. Předpokladem je dodržení zákonů České republiky a zajištění efektivity již dříve vynaložených rozpočtových prostředků i budoucích požadavků na výdaje na provoz a obnovu resortních informačních systémů. Těmto předpokladům odpovídá i rozložení úkolů v čase. V souladu s původním záměrem podstatná část řešení a realizace spadá do roku 2014.

Tři typy možností

Na základě jednání se ukazují tyto tři možnosti řešení:
1.    integrace resortních statistických zjišťování či jejich částí do zjišťování ČSÚ,
2.    ponechání zjišťování v působnosti resortního pracoviště, zejména tam, kde jsou identifikovány požadavky na specifickou odbornost či převodu brání technické a smluvní překážky,
3.    převedení resortních statistických zjišťování do oblasti výkonu veřejné správy, tj. zabezpečení sběru dat dle resortních právních předpisů.
Úkol se tedy nebude týkat pouze převodu statistických zjišťování do působnosti ČSÚ. Pokud bude efektivní převést zjišťování pod jiný právní předpis, navrhne se varianta třetí. V případě, že příslušný resortní předpis zatím neumožňuje sběr dat v požadovaném rozsahu, bude nutné navrhnout jeho novelu.

Společné analýzy

Usnesení vlády, ze kterého prioritní úkol vychází, uložilo všem členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů další úkol, a to projednat s ČSÚ způsob a možnosti využití administrativních dat pro statistické účely. Zde se otvírá velký prostor pro využívání již jednou shromážděných dat (a prostor pro další snižování administrativní zátěže respondentů). V průběhu roku 2013 budou všechny zdroje dat analyzovány. Na základě analýz budou vytipovány administrativní zdroje dat, které bude chtít státní statistická služba využívat. V případě, že se tyto zdroje nebudou moci využívat z právních důvodů, zahájí se příprava novel příslušných právních předpisů. Práce tak mohou přesáhnout až do roku 2014 a pravděpodobně i do roku 2015. Novely zákonů jsou totiž během na dlouhou trať.
Usnesení vlády nemluví pouze o již existujících administrativních zdrojích dat. Ukládá ministerstvům projednávat s ČSÚ i záměry návrhů nových nebo novelizovaných právních předpisů, na základě kterých vznikají nebo se mění administrativní zdroje dat. Tímto krokem může statistika účinněji ovlivnit legislativní proces a získávat data bez vlastních statistických zjišťování.

Integrace dosud zjišťovaných údajů

Poslední, neméně důležitou aktivitou tohoto úkolu, je analýza možností integrovat dosud zjišťované údaje, např. o zaměstnancích a mzdových prostředcích, do připravovaných informačních systémů státní správy, jimiž jsou Jedno inkasní místo, Integrovaný informační systém Státní pokladna a Jednotný informační systém práce a sociálních věcí.
První výsledky úkolu budou k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2013. Předpokládáme  zrušení vybraných resortních statistických zjišťování novelou vyhlášky č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013. Další konkrétní výsledky budou známé koncem roku 2013. V listopadu bude schválena vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014, která by měla další změny zachytit. V téže době se bude vládě předkládat souhrnná zpráva nejen o výsledcích analýz, ale zejména o změnách ve statistických zjišťováních a o rozsahu sběru dat, který místo resortů zabezpečí Český statistický úřad.
První odečet úkolu byl již proveden. Dne 12. prosince 2012 byla vládě České republiky předložena úvodní informace o stavu plnění úkolu.

Státní statistická služba

Je prováděna na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, nejen Českým statistickým úřadem, ale i devíti ministerstvy: dopravy, kultury, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj a ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Prováděcí vyhláška

Rozsah činností vyplývá zejména z prováděcí vyhlášky, kterou se každoročně stanoví přesný a podrobný program statistických zjišťování na následující rok. Umožňuje resortům sbírat data, na jejichž základě vytváří statistické informace. Pro tvorbu statistik využívají i jiné zdroje, tzv. administrativní zdroje dat.

Program statistických zjišťování v roce 2013

Podle poslední platné vyhlášky o programu statistických zjišťování se má v roce 2013 uskutečnit 87 resortních statistických zjišťování. Dalších 110 zjišťování uskuteční ČSÚ.