Přehled událostí z ČSÚ

ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti. Statistické údaje ČSÚ jsou cenným zdrojem informací. Marek Malý novým předsedou České statistické společnosti. Předseda slovenských statistiků v Praze. Zahraniční obchod se zemním plynem. Profesor Lubomír Cyhelský znovu oceněn. Výtvarná skupina Et cetera vystavuje v prostorách ČSÚ. ČSÚ spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Iva Ritschelová na jednáních v Lucemburku.

ČSÚ se dlouhodobě těší vysoké důvěře veřejnosti

Českému statistickému úřadu důvěřuje 60 % občanů. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění je to nejvíc v porovnání s jinými institucemi. Nepatrně větší důvěru mají občané pouze v obecní zastupitelstva a ve starosty, ovšem při zřetelně vyšším podílu explicitně nedůvěřujících. Úřad se těší vysoké, třípětinové důvěře dlouhodobě. Většina dotázaných považuje informace, které ČSÚ poskytuje, za důvěryhodné, přesné a politicky nestranné. V povědomí veřejnosti je jeho činnost spojena především se sčítáním lidu, domů a bytů, se zpracováváním výsledků voleb či s ekonomickými statistikami. Podle zprávy CVVM je ČSÚ třemi čtvrtinami občanů považován za odbornou instituci.

Statistické údaje ČSÚ jsou cenným zdrojem informací

Český statistický úřad byl v roce 2016 uveden jako zdroj informací v 29 tis. článků a reportáží v různých médiích. Z analýzy monitoringů médií vyplývá, že je to o 8 tis. publikačních výstupů více než v předchozím roce. Nejvíce výstupů o ČSÚ a jeho datech bylo v roce 2016 publikováno na internetu (60 %), téměř třetina (32 %) vyšla tiskem, 4 % odvysílaly televize a 4 % rádia. Konkrétní zástupci ČSÚ byli v médiích citováni v 2 481 výstupech, což je o 74 % více než v roce 2015. V roce 2016 zodpověděl ČSÚ více než 1 240 přímých dotazů novinářů. Ti se na Úřad nejčastěji obraceli prostřednictvím e-mailu. Na twitteru jsme zveřejnili 442 příspěvků. Účet @statistickyurad měl ke konci roku 8 820 sledujících, tj. o 2 tis. více než v roce 2015.

Marek Malý novým předsedou České statistické společnosti

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se v budově ČSÚ v Praze konala členská schůze České statistické společnosti spojená s volbou jejího předsedy a dalších členů výboru na funkční období 2017 až 2019. Účastníky přivítal ředitel sekce makroekonomických statistik Jaroslav Sixta. Připomenul dosavadní spolupráci Českého statistického úřadu a České statistické společnosti. Předsedou Společnosti byl zvolen dlouholetý člen výboru Marek Malý ze Státního zdravotnického ústavu, který tuto funkci bude zastávat místo Hany Řezankové z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, jež byla předsedkyní ČStS uplynulé čtyři roky. Předsedkyně ČSÚ Iva Ritsche­lová se 16. února setkala s novým vedením České statistické společnosti a za dosavadní vynikající spolupráci poděkovala nyní již bývalé předsedkyni Haně Řezankové, jíž v lednu skončil mandát.

 

Hana Řezanková, Iva Ritschelová a Marek Malý.

Hana Řezanková, Iva Ritschelová a Marek Malý.

Předseda slovenských statistiků v Praze

V polovině ledna navštívila ČSÚ slovenská delegace. Předsedkyně Iva Ritsche­lová přivítala nového šéfa Štatistického úradu Slovenskej republiky Alexandra Balleka. Pracovní program byl zahájen dopoledním jednáním. Debata se vedla o spolupráci obou úřadů nejen v kontextu konkrétních statistik, ale i legislativního prostředí. Kromě jiného spolu předsedové diskutovali o přípravě sčítání lidu v Česku a na Slovensku nebo o implementaci nařízení o evropské statistice.

Alexander Ballek na návštěvě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a jejích spolupracovníků.

Alexander Ballek na návštěvě předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové a jejích spolupracovníků.

Zahraniční obchod se zemním plynem

ČSÚ připravuje aktualizaci metodiky pro zachycení zahraničního obchodu se zemním plynem. Bude spočívat v používání dopočtu podle výsledků energetické statistiky. Model vychází z metodiky Eurostatu a reaguje na výzvy související s globalizací trhu. Umožní zachovat vysokou vypovídací hodnotu daných údajů. Ve čtvrtek 2. února Úřad prezentoval tuto aktualizaci zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a České národní banky. Dne 16. února ji představil externím uživatelům z řad analytiků. O připravované změně bude ČSÚ řádně a včas informovat. Detaily se také dočtete v příštím vydání Statistika&My.

Profesor Lubomír Cyhelský znovu oceněn

Rektorka Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) Bohuslava Šenkýřová udělila 21. února 2017 medaile za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělanosti třem vysokoškolským profesorům: Vladislavu Pavlátovi, Františku Zichovi a také Lubomíru Cyhelskému. Ten se za dobu své dnes již šedesátileté pedagogické praxe významně podílel na rozvoji státní statistické služby. V roce 1965 stál u zrodu dvouletého postgraduálního statistického studia pro pracovníky státní i resortní statistiky. Na katedře financí Fakulty ekonomických studií VŠFS přednášel Lubomír Cyhelský od roku 2006. Více na http://bit.ly/2m7eeiS.

Výtvarná skupina Et cetera vystavuje v prostorách ČSÚ

Ve středu 1. února 2017 se v budově Českého statistického úřadu v Praze uskutečnila vernisáž uměleckých děl výtvarné skupiny Et cetera. V úvodním slovu představila předsedkyně úřadu Iva Ritschelová autory děl: Teodora Buzu – autora obrazů, Tomáše Perglera – autora soch a Vlastimila Slabého – autora fotografií. Čestným hostem na vernisáži byl moldavský velvyslanec Vitalie Rusu a spisovatel Petr Pazdera Payne, který přednesl báseň. Prodejní výstava potrvá až do konce března 2017.

Výtvarná skupina Et cetera

ČSÚ spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně

Ve druhém únorovém týdnu letošního roku začal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně letní semestr a s ním už tradičně cyklus přednášek pro studenty Fakulty managementu a ekonomiky. V letošním 12. ročníku přichystaly pracovnice Oddělení informačních služeb ČSÚ ve Zlíně pro posluchače prvních a druhých ročníků dvě přednášky. V předmětu Metody statistických analýz se zaměřily na prezentaci hlavních činností a poslání ČSÚ s důrazem na vydávané publikace, nabízené časové řady a prezentaci aktuálních dat na webu. V Aplikované statistice pak představily databáze používané pracovníky informačních služeb ve Zlíně.

Iva Ritschelová na jednáních v Lucemburku

Na začátku února se předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová zúčastnila hned několika jednání v Lucemburku. Dne 8. února se setkala s velvyslancem České republiky v Lucemburku Petrem Kubernátem a členem Evropského účetního dvoru (ECA) za ČR Janem Gregorem. Předmětem diskuze byly kromě jiného dopady brexitu na Česko, a to včetně souvislostí v oblasti zahraničního obchodu. O den později se předsedkyně Iva Ri­tschelová zúčastnila jednání Výboru pro evropský statistický systém (ESSC), které vedla Mariana Kotzeva zastupující prezidenta Eurostatu. Bod týkající se statistiky energetiky byl z programu jednání nakonec stažen a byl vrácen do procedury projednání. Po skončení zasedání ESSC se předsedkyně ČSÚ zapojila do jednání se zástupci Evropské centrální banky a ECA. Tématem bylo ukončení členství Velké Británie v Evropské unii a možné dopady na Českou republiku.