Výběr statistických zajímavostí ze světa

Nizozemsko: Devět z deseti jsou šťastní. Eurostat: Brambory se pěstují i na Maltě. Kanada: Výše příjmů ovlivňuje sebevražedné myšlenky.

Nizozemsko: Devět z deseti jsou šťastní

Podíl obyvatel Nizozemska, kteří se považují za šťastné, zůstává od roku 2013 stabilní. V loňském roce označilo sebe sama za šťastné téměř devět z deseti obyvatel království. Za opravdu hluboce nešťastné se považovala pouze 3 % Nizozemců. Zbylých 9 % se nedokázalo rozhodnout, zdali jsou spíše šťastní, nebo nešťastní, uvádí ve své studii nizozemský statistický úřad.
Pocit štěstí je úzce svázán s pocitem zdraví. Mezi těmi, kteří svůj zdravotní stav označili za špatný až velmi špatný, se cítilo šťastných pouze 58 % osob a každý sedmý byl vyloženě nešťastný. Oproti tomu z těch, kteří neuváděli žádné zdravotní problémy a těšili se podle svého názoru výbornému zdraví, byl nešťastný jen jeden člověk ze sta.
Vnímání štěstí také ovlivňuje skutečnost, zda žijeme v manželském či partnerském svazku a jsme-li v tomto vztahu spokojení. Nejméně šťastných (75 %) bylo mezi ovdovělými. Z rozvedených bylo spokojeno s životem 82 % osob. Ženatí a vdané nebo ti, kteří žijí v registrovaném partnerství, uváděli v 92 % případů, že se cítí opravdu šťastní či alespoň poměrně šťastní. Vliv na jejich pocit spokojenosti se životem přitom nijak neovlivňovala skutečnost, žijí-li s nimi v domácnosti děti či nikoliv. Více ZDE.

Eurostat: Brambory se pěstují i na Maltě

V roce 2015 se v EU28 sklidilo celkem 53 mil. tun brambor. Ve srovnání s rokem 2000, kdy se urodilo 83 mil. tun, to znamenalo pokles o více než třetinu (–36 %). Téměř pětina brambor se sklidila na polích v Německu. Druhým největším pěstitelem této plodiny byla Francie s 13% podílem, následovalo Nizozemsko a Polsko (shodně 12 %). Více než desetinou přispěli farmáři z Velké Británie. Jinými slovy řečeno, každá třetí tuna brambor vypěstovaných v Unii v roce 2015 pocházela z těchto pěti států. V České republice se sklidilo 0,5 mil. tun, což představovalo ani ne 1% podíl na celkové produkci brambor v zemích EU28.
Brambory se v Unii pěstovaly na ploše o rozloze 1,6 mil. ha. Bezmála polovinu z této plochy nalezneme v některém z následujících tří států: Polsko (21 %), Německo (15 %) a Francie (11 %). Z celkové plochy orné půdy v EU28 bychom brambory našli pouze na 1,5 %. Relativně nejvíce brambor se pěstuje v Nizozemsku, kde jimi bylo osázeno 15 % orné půdy, v Belgii zabíraly brambory 9 % a na Maltě 8 % orné půdy. Více ZDE.

Kanada: Výše příjmů ovlivňuje sebevražedné myšlenky

Více než jeden z deseti (12,1 %) obyvatel Kanady starších 15 let v posledních 12 měsících uvažoval o sebevraždě. Mezi ženami se tyto myšlenky vyskytovaly častěji (13,6 %) než mezi muži (10,5 %). Z původních obyvatel Kanady se k úvahám o dobrovolném odchodu ze světa přiznal každý čtvrtý a téměř polovina z nich se o sebevraždu také skutečně pokusila. Mezi Kanaďany, kteří nebyli ani eskymáckého ani indiánského původu, přemýšlel o sebevraždě zhruba každý devátý, čtvrtina z nich měla za sebou neúspěšný pokus o sebevraždu. Četnost úvah o sebevraždě byla ovlivněna také příjmovou situací domácnosti – s narůstající úrovní příjmu se snižoval výskyt sebevražedných myšlenek. Více ZDE.