Kterým agenturám práce v České republice rostou tržby

Služeb pracovních agentur nejvíce využívají průmyslové podniky zejména v automobilovém průmyslu. Při přepočtu na kmenové zaměstnance nejvíce agenturních pracovníků zaměstnává filmový průmysl.

V roce 2015 podnikalo na území České republiky 1 440 společností, jež se zabývaly činnostmi souvisejícími se zaměstnáním. Jejich tržby dosáhly více než 36 mld. Kč. Pracovní uplatnění v nich našlo více než 82,5 tis. zaměstnanců.
Podíl pěti největších agentur práce na celkových tržbách činil 23,5 %, a na průměrném evidenčním stavu zaměstnanců dokonce 27,1 %. Oproti celkové průměrné mzdě v národním hospodářství, která v roce 2015 činila 25 400 Kč, dosahovala průměrná mzda v tomto odvětví 15 011 Kč (počítáno na fyzické osoby, tj. bez ohledu na délku pracovního úvazku).
Skupina činností souvisejících se zaměstnáním byla v posledních několika letech jedním z nejrychleji rostoucích odvětví služeb. Jedná se o podpůrnou činnost. Společnosti v tomto odvětví (CZ-NACE 78) nemají za cíl produkovat službu nebo výrobek určený konečnému spotřebiteli. Jejich cílem je zefektivnění podnikových procesů v jiných společnostech, a to pomocí vhodné alokace lidských zdrojů. Pracovní agentury poskytují jiným podnikům také služby administrativní povahy, které souvisejí se zaměstnáváním a personální agendou.

Průměrný počet osob přidělených agenturami práce v roce 2016

Průměrný počet osob přidělených agenturami práce v roce 2016

Nejvíce využívají služeb pracovních agentur průmyslové podniky, zejména v automobilovém průmyslu. Z celkových 85 193 pracovníků, kteří byli v roce 2016 přiděleni agenturami práce do jiných podniků, jich 65 935 našlo uplatnění ve zpracovatelském průmyslu, zejména pak ve výrobě motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29). Zde našlo pracovní uplatnění 22 731 zaměstnanců pracovních agentur. Na jednoho agenturního zaměstnance tak připadalo přibližně 7,3 kmenových.
Další průmyslové odvětví, které hojně využívá služeb personálních agentur pro zabezpečení pracovních sil, je například výroba strojů a zařízení jinde nezařazených (CZ-NACE 28). Zde našlo práci celkem 7 484 agenturních pracovníků. Ve výrobě pryžových a plastových výrobků (CZ-NACE 22) jich pak pracovalo 6 480.
Nejvíce agenturních zaměstnanců na jednoho zaměstnance kmenového pak v rámci celého hospodářství vykázaly činnosti v oblasti filmu, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (CZ-NACE 59). Zde na jednoho vlastního zaměstnance připadlo 2,3 pracovníků přidělených agenturou práce.

Hospodářská krize razantně snížila tržby pracovním agenturám

Činnost a hospodářské výsledky podniků zabývajících se zprostředkováním zaměstnání a souvisejícími činnostmi výrazně závisí na vývoji ostatních, zejména průmyslových odvětví. To se nejlépe ukázalo v krizovém roce 2008, kdy současně s poklesem průmyslové výroby došlo také k razantnímu poklesu tržeb pracovních agentur. Naopak s oživením ekonomiky začaly růst také tržby pracovních agentur. Za poslední čtyři roky bylo průměrné tempo růstu tržeb pracovních agentur v běžných cenách okolo 14,5 %. Činnosti související se zaměstnáním tak byly jedním z nejrychleji rostoucích odvětví služeb. V průběhu roku 2017 se však meziroční tempo růstu zpomalilo.

Činnosti související se zaměstnáním v letech 2007 až 2017
(meziroční indexy tržeb, v běžných cenách, očištěné o kalendářní vlivy)

Činnosti související se zaměstnáním v letech 2007 až 2017 (meziroční indexy tržeb, v běžných cenách, očištěné o kalendářní vlivy)

V roce 2017 tržby nerostly už tak výrazně

Zatímco v první polovině roku 2017 pokračoval ještě dvouciferný růst tržeb pracovních a personálních agentur, ve druhé polovině roku se růst výrazně zpomalil. V samotném čtvrtém čtvrtletí se tržby v běžných cenách meziročně zvýšily o 4,3 %. Pokud se však zaměříme na vývoj tržeb přepočtený do srovnatelné cenové hladiny, ve 4. čtvrtletí 2017 byl poprvé od roku 2010 zaznamenán jejich pokles (–1,6 %). Vývoj je důsledkem jednak zpřísněných legislativních podmínek pro fungování pracovních agentur, růstu mezd a také všeobecného nedostatku pracovních sil na trhu práce.
Za celý rok 2017 se tržby pracovních a personálních agentur zvýšily meziročně o 10,9 % v běžných cenách (o 10,1 % ve stálých cenách).

Činnosti související se zaměstnáním

Podniky, které se podle ekonomické klasifikace odvětví (CZ-NACE 78) řadí do odvětví Činnosti související se zaměstnáním, mají přesně vymezený obor podnikání. Zabývají se vytvářením přehledů volných pracovních míst, doporučováním nebo umísťováním uchazečů o zaměstnání, poskytováním pracovníků klientským firmám na časově omezené období za účelem nahrazení nebo posílení stavu zaměstnanců klienta. Další formou jejich činnosti je poskytování lidských zdrojů, mezi které patří zejména dlouhodobé přenechání pracovních sil zákazníkovi.

Porovnání České republiky se státy EU28

Pro srovnání situace v České republice s ostatními státy Evropské unie jsou k dispozici pouze údaje o vývoji tržeb v běžných cenách očištěných od kalendářních vlivů. Nejnovější čísla zatím informují o 3. čtvrtletí roku 2017. V České republice v činnostech souvisejících se zaměstnáním došlo sice k 8,7% růstu, avšak byl to nejnižší růst tržeb agentur práce za poslední čtyři roky. Pokud porovnáme vývoj tohoto odvětví v České republice s ostatními zeměmi Evropské unie (v době psaní článku nebyly k dispozici hodnoty za Irsko, Chorvatsko, Maltu, Nizozemsko a Portugalsko), zjistíme, že v rámci EU28 bylo tempo růstu oproti tuzemskému o 0,4 p. b. pomalejší. Odlišná situace byla u našich nejbližších sousedů, kde došlo k 2,1% poklesu. Slovensko tak bylo společně s Dánskem (–1,2 %) jediným státem Evropské unie, kde se v tomto období agenturám práce tržby meziročně snížily. Při pohledu na vývojové tendence z delšího časového horizontu zjistíme, že v evropské osmadvacítce došlo v průměru ke zrychlení růstu, neboť průměrné tempo za poslední čtyři roky dosáhlo přibližně 7,4 %.

Více informací na www.czso.cz

Obchod, pohostinství, ubytování

Služby