Monitorování udržitelného rozvoje

Bez kvalitního monitoringu bychom nevěděli, zda jdeme správnou cestou a jestli přijatá opatření přinášejí požadované výsledky.

Monitoring udržitelného rozvoje se zaobírá rozmanitými aspekty existence lidské společnosti. Pro zachycení tak různorodé množiny dat, která o udržitelnosti vypovídají, je proto nutná spolupráce mnoha odborníků z ministerstev, Úřadu vlády, akademické sféry a dalších institucí. Celou agendu udržitelného rozvoje zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. O efektivní koordinaci činností jednotlivých účastníků se stará Rada vlády pro udržitelný rozvoj, pod níž funguje Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje vedený Českým statistickým úřadem. ČSÚ je zároveň zcela zásadním dodavatelem dat.

Sběr dat přitom není jednorázovou záležitostí. Jak už samotný název napovídá, udržitelný rozvoj je nepřetržitý proces probíhající v čase. Informace, které se vyvíjejí a mění, je proto nutné aktualizovat a doplňovat, aby v co nejvyšší možné míře zachycovaly realitu. Na základě monitoringu pokroku v udržitelném rozvoji pak vznikají opatření a doporučení důležitá pro další vývoj naší společnosti. Monitoring zároveň napomáhá odhalovat oblasti, kde je potřeba aktivního zásahu nejvyšší.

Koordinace sběru dat

Koordinace sběru dat pro všechny indikátory globální strategie Agenda 2030 a národní strategie ČR 2030 je složitý proces. ČSÚ v roce 2023 sbíral data pro celkem 464 indikátorů. Do sběru dat bylo zapojeno 36 institucí a komunikace probíhala s 91 poskytovateli dat.

Pro efektivní a kvalitní práci na indikátorech udržitelného rozvoje vznikl již zmíněný Výbor pro indikátory udržitelného rozvoje (VPI), který řeší úkoly týkající se indikátorů spolu s Interní pracovní skupinou ČSÚ pro indikátory udržitelného rozvoje (IPS). Členové VPI a IPS jsou odborníci ze statistické sféry a hlavní poskytovatelé dat. Pravidelná setkání se konají jednou za čtvrtletí od roku 2016. Letos v červnu proběhlo již 28. jednání. Členové VPI a IPS mají veškeré informace o všech aktivitách udržitelného rozvoje, které jsou realizovány v rámci projektu PUDR (viz dále). ČSÚ také informuje o změnách v indikátorových sadách, o průběhu sběru dat a o jejich dalším zpracování. Všichni členové se mohou vyjádřit k výstupům, v nichž jsou indikátory využívány.

Dosažení stavu, kdy se obě sady stanou kompletním a komplexním nástrojem pro vyhodnocení strategií, bude ještě nějakou dobu trvat. Zejména to platí u Agendy 2030, pro kterou jsou některá data prozatím nedostupná a případné změny indikátorů se musí komunikovat na mezinárodní úrovni.

Projekt PUDR

Projekt Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0014042) probíhal od 1. července 2019 do 30. června 2023. Partnery projektu byly Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Česká informační agentura životního prostředí CENIA a Český statistický úřad. Projekt byl financován z operačního programu Zaměstnanost. Každý partner projektu měl svou nezastupitelnou roli. MŽP a MMR zajistily aktualizaci a evaluaci dokumentů udržitelného rozvoje České republiky, nastavily proces sledování rozvoje udržitelného rozvoje, vylepšily systém odhadu dopadů a zajištění koherence politik a také vytvářely aktivity pro větší informovanost veřejnosti o politikách udržitelného rozvoje. Český statistický úřad pro tyto aktivity koordinoval a dodával data a CENIA zajistila vizualizaci všech indikátorů na webu sdg-data.cz.

Další navazující projekt bude financován z Národního plánu obnovy, jehož rozšíření bylo Vládou ČR schváleno 14. června 2023. Cílem jsou 3 aktivity: revize strategických dokumentů z hlediska souladu s ČR 2030; zmapování a vyčíslení finančních nákladů na dosažení strategických cílů, které bude sloužit pro fiskální konsolidaci; inovace a monitoring SDGs. Český statistický úřad bude pokračovat ve stávajících aktivitách se zaměřením na inovace a vývoj indikátorů udržitelného rozvoje.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí