Mezinárodní srovnání inflace

Měřítkem změny cenové hladiny zboží a služeb nakupovaných domácnostmi je index spotřebitelských cen, který je zároveň jedním z nejužívanějších ukazatelů publikovaných Českým statistickým úřadem.

Index spotřebitelských cen (někdy označovaný jako „národní index“) měří změnu cenové hladiny zboží a služeb, které nakupuje průměrná rezidentská (česká) domácnost na území České republiky. Jedná se o nejlepší míru toho, jak jsou inflací zatíženy domácnosti v České republice.

Na trhu je k dispozici velké množství produktů, a proto se pro účely sestavování indexu sledují pouze ceny vybraných položek (tzv. cenových reprezentantů), které reprezentují cenový vývoj v příslušné skupině produktů. Každý cenový reprezentant má přiřazenu váhu ve spotřebním koši, která vyjadřuje podíl peněžních výdajů průměrné domácnosti na příslušnou skupinu produktů na celkových výdajích. Jelikož se spotřebitelské zvyklosti mění, jsou váhy pravidelně ve dvouletých intervalech aktualizovány. S postupující digitalizací se také mění metody sběru dat. Zatímco dříve většinu cen zjišťovaly v obchodech a provozovnách tazatelky, dnes jsou ceny zhruba třetiny spotřebitelského koše zjišťovány centrálně (například energie). Další přibližně třetina připadá na scanner data (elektronické záznamy přímo z pokladních systémů od vybraných obchodníků, zejména v segmentu potravin, drogerie a léků) a jen poslední třetina spotřebitelského koše je stále zjišťována tazatelkami. Zavedení scanner dat kvalitu indexu spotřebitelských cen zásadně zlepšilo. Dříve tazatelky zvládly zaznamenávat ceny „pouhých“ stovek produktů, díky automatickému přebírání dat z pokladních systémů se sledují ceny desítek tisíc produktů.

Index spotřebitelských cen je publikován měsíčně, přičemž nejužívanějšími jsou meziroční index (srovnává ceny v daném období s cenami ve stejném období předchozího roku), meziměsíční index (srovnává s předchozím měsícem) a klouzavý index (vyčísluje změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců).

Vývoj meziročních cenových indexů

Proč se indexy liší

Pro mezinárodní srovnání se využívá harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který publikuje Eurostat na základě dat získaných od členských států. Pro HICP se využívají stejné datové zdroje, avšak mezi HICP a indexem spotřebitelských cen existují metodické rozdíly, a tudíž i hodnoty obou indexů jsou odlišné. Nejvýznamnější odlišností je zahrnutí nákladů vlastníků nemovitostí (imputované nájemné) v národním indexu spotřebitelských cen. Jelikož v České republice bydlí většina obyvatel ve vlastním bytě či domě, činí váha nákladů vlastníků ve spotřebitelském koši významných 12,2 %. V mezinárodním HICP však nejsou náklady vlastníků zahrnuty, což je řadou uživatelů včetně Evropské centrální banky vnímáno jako zásadní nedostatek. Český statistický úřad na mezinárodních jednáních plně podporuje zahrnutí nákladů vlastníků do HICP alespoň na experimentální bázi, avšak ne všechny země EU jsou schopny měsíční data poskytovat. Vzhledem k významné váze způsobuje tato položka největší rozdíl mezi národním indexem spotřebitelských cen a HICP. Český statistický úřad rovněž publikuje index spotřebitelských cen bez nákladů vlastníků, který ilustruje vliv této položky.

Ostatní metodické rozdíly jsou již méně významné. Váhy HICP jsou aktualizovány ročně a reflektují výdaje všech domácností na území České republiky, tj. rezidentů i turistů, tudíž v HICP je vyšší podíl výdajů na ubytování a stravování.

Jak se indexy vyvíjely

Vývoj meziročních indexů od ledna 2021 je názorně ilustrován v grafu. Zatímco na počátku roku 2021 byly všechny meziroční indexy stabilní a velmi podobné, v druhé části roku došlo ke zrychlení růstu cenové hladiny, přičemž index spotřebitelských cen byl vyšší než HICP z důvodu růstu cen u nákladů vlastníků. Rozdíl ovlivnila i struktura spotřebního koše, jelikož pro HICP se v souladu s legislativou EU využívaly váhy roku 2020, v němž ekonomiku ovlivňovala opatření proti šíření nemoci covid-19. Následně se hodnoty indexů sblížily, a od konce loňského roku je index spotřebitelských cen nižší než HICP. Důvodem je pomalejší růst cen u nákladů vlastníků než cen ostatních produktů. Od počátku letošního roku hodnoty všech tří indexů klesají. V dlouhodobém srovnání se vyvíjejí velmi podobně, což dokládají údaje o nárůstu cenové hladiny od roku 2015 do června 2023 uvedené v tabulce.

Který index použít

Zveřejňování národního indexu spotřebitelských cen je běžnou praxí v řadě zemí EU, umožňuje totiž reagovat na potřeby domácích uživatelů. Nicméně zároveň uživatele staví před rozhodnutí, který index využít. Pro mezinárodní srovnání je vzhledem k harmonizaci vhodnější HICP, avšak pro ostatní účely by měl být použit index spotřebitelských cen, který je úplný včetně nákladů vlastníků a reflektuje pouze výdaje tuzemských domácností bez turistů.

Index (průměr roku 2015 = 100)

Článek si můžete přečíst v zářijovém čísle časopisu Statistika&My.