Visegrádská čtyřka

Vzájemná spolupráce zemí v regionu střední Evropy započala už ve středověku a stále aktuální je i dnes.

Visegrádská čtyřka (V4) je regionální uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Vznikla 15. února 1991 podepsáním deklarace blízké spolupráce (tehdy) tří středoevropských zemí na cestě k evropské integraci. K podpisu došlo v maďarském městě Visegrád, kde se již v roce 1335 sešli králové Maďarska, Polska a Česka a dojednali zde důležité smlouvy pro budoucí vývoj jejich zemí. Po rozdělení Československa v roce 1993 se členem V4 stalo i Slovensko.

Prvním cílem uskupení byla vzájemná pomoc a podpora při přechodu od totalitárního systému ke svobodné, pluralitní a demokratické společnosti. Po vstupu všech čtyř zemí do Evropské unie v květnu 2004 výrazně vzrostly zahraničně-politické aktivity skupiny V4, které se zaměřily zejména na prosazování spolupráce a stability v širším regionu střední Evropy. V rámci takzvaného Regionálního partnerství se uskutečňuje spolupráce s Rakouskem a Slovinskem, pro spolupráci s dalšími zeměmi střední a východní Evropy slouží program V4+.

Visegrádská spolupráce není institucionalizována, funguje na principu pravidelného setkávání představitelů skupiny na různých úrovních (od prezidentů a předsedů vlád až po expertní konzultace). Každý rok se na přelomu června a července koná oficiální setkání premiérů, během něhož se jedna z členských zemí ujímá předsednictví na dalších 12 měsíců. V současné době je předsedající zemí Česká republika.

Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je Mezinárodní visegrádský fond, který byl založen v roce 2000 s cílem napomáhat rozvoji kulturní spolupráce, vědecké výměně, výzkumu a spolupráci v oblasti školství, výměně mládeže a rozvoji přeshraniční spolupráce. Do fondu přispívají všechny země stejnou částkou a jsou z něho financovány zejména aktivity nevládních subjektů, což podporuje občanskou dimenzi visegrádské spolupráce. Ta probíhá především na úrovni ministerstev nebo ve formě společných expertních skupin, mezi které patří i sekce statistiky, jejímiž členy jsou statistické úřady jednotlivých zemí.

Statistická čtyřka jednala v Praze

V rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině uspořádal ČSÚ tradiční setkání předsedů statistických úřadů zemí V4. Účastníci jednání, které se uskutečnilo 19. září v Praze, se dohodli na možnosti přizvat k práci expertních skupin i zástupce dalších zemí mimo skupinu V4 a na vydání společné brožury s přehledem hlavních statistických údajů o členských zemích. Dále se hovořilo o znepokojujícím trendu, kdy ze strany EU přicházejí návrhy sektorové nestatistické legislativy, které však zakládají povinnosti národním statistickým úřadům, aniž by tyto mohly do přípravy zasahovat. Předsedové statistických úřadů V4 se dohodli, že diskuzi o tomto problému přenesou na jednání Výboru pro evropský statistický systém, které se uskuteční v říjnu. V průběhu schůzky také předsedové národních statistických úřadů podepsali memorandum, ve kterém stanovili termíny a témata tří workshopů na expertní úrovni pro období českého předsednictví.