Velká váha polymerů

Mezi klíčovými chemickými látkami a produkty se výrazně prosazují plastické hmoty.

Výrobou chemických látek a chemických produktů se nezabývá pouze samotný chemický průmysl, ale řada stěžejních produktů pochází také z odvětví farmaceutického, z průmyslu pryže a plastů či z výroby minerálních nekovů (též nazývané odvětvím stavebních hmot).

Více než 300 produktů

Chemický průmysl má mezi průmyslovými odvětvími druhé nejširší portfolio produktů, předčí ho pouze strojírenství. Ze šesti set produktů definovaných evropským výrobkovým seznamem PRODCOM jich v České republice vyrábíme hodně přes tři stovky. V hodnotě produkce obsazují v současnosti první příčky plasty v primárních formách (polyethylen – 16 mld. Kč, polypropylen – 13 mld. Kč v roce 2022) a syntetický kaučuk (11 mld. Kč). Produkce plastických hmot zaznamenala v posledních třech desetiletích výrazný vzestup. Z agregované hodnoty 421 tis. tun v roce 1993 vystoupala až na 1 524 tis. tun v roce 2022. Hranici milionu tun překročila v roce 2004. Pro srovnání: výroba mýdla a výrobků na jeho bázi ve stejném období klesala z hodnot blížících se 40 tis. tunám na méně než 20 tis. tun po roce 2015. Mírný nárůst v posledních letech můžeme spojit s opatřeními na potlačení covidové pandemie.

Nárůst produkce vybraných výrobků chemického průmyslu (1993 = 100 %)

Vysoká přidaná hodnota

Chemie patří mezi odvětví zpracovatelského průmyslu s nejvyšší přidanou hodnotou připadající na jednoho zaměstnance a také s jednou z nejvyšších průměrných mezd. Podobně je tomu i ve farmaceutickém průmyslu, pro který je navíc charakteristický nízký počet aktivních subjektů. Z celkových dvou set tisíc průmyslových jednotek u nás se jich ve farmaceutickém průmyslu nachází pouze kolem osmdesáti (o třetinu méně než začátkem tisíciletí). Výrobků farmaceutického průmyslu je sice pestrá kolekce, statistika je však sdružuje do relativně malého počtu položek skupinového charakteru. Nejvyšší hodnotu produkce najdeme v posledních dvaceti letech u skupiny „ostatní léky pro maloobchodní prodej“. Patří sem poměrně heterogenní skupina přípravků, jichž se v roce 2022 vyrobilo za více než 17 mld. Kč. Tradičně vysoko je i hodnota produkce vaty a gázy (7 mld. Kč v 2022).
V odvětví výroby pryže a plastů dominují výroba plastových částí pozemních vozidel (40 mld. Kč v roce 2022) a výroba pneumatik (50 mld. Kč), jejichž množství dlouhodobě překračuje 20 milionů kusů ročně.

V odvětví výroby ostatních minerálních nekovů se dlouhodobě drží na špici beton připravený k lití. V roce 2022 ho bylo vyrobeno 15 mil. tun za 16 mld. Kč. Jednu z nejvyšších hodnot vykazuje tradičně i portlandský cement (10 mld. Kč v roce 2022), jehož produkce se už řadu let pohybuje okolo 4 mil. tun ročně.

Chemický, farmaceutický průmysl i produkce minerálních nekovů mají dnes přibližně stejný podíl na hrubé přidané hodnotě průmyslu jako v roce 1993, byť v mezidobí zaznamenaly vzestupy i poklesy. Výrazně se však prosadilo odvětví pryže a plastů, které začínalo na necelých 2 %, počátkem nového tisíciletí předstihlo průmysl chemický a o několik let později i průmysl stavebních hmot. Jeho dnešní podíl na přidané hodnotě průmyslu dosahuje 6 %.

Příspěvky odvětví k hrubé přidané hodnotě průmyslu (%)

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.