Investice firem do výzkumu v oblasti zdraví u nás stagnují

Zejména zásluhou farmaceutického průmyslu se podnikový výzkum v oblasti zdraví ve střední Evropě rychle rozvíjí. Česko a Slovensko však stojí stranou.

Sledování údajů o výzkumu a vývoji (VaV) v konkrétních oblastech je komplikované, a to z toho důvodu, že výzkum a vývoj bývají často multidisciplinární. Nejinak je tomu v případě zdraví. Za příklad mohou posloužit četné ústavy Akademie věd, v nichž probíhá výzkum zasahující zároveň do přírodních a lékařských věd. Pro účely srovnání údajů o zdravotnickém výzkumu se proto omezíme jen na podnikovou sféru, konkrétně jsme zvolili čtyři odvětví, která s oblastí zdraví úzce souvisí. Přesto je třeba poznamenat, že i podniky s jednou ze čtyř níže uvedených hlavních ekonomických činností mohou vykonávat VaV také v jiných oblastech než zdraví.

Vybraná odvětví

Mezi čtyři zařazená odvětví patří v prvé řadě NACE 21 (výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků). Jen část podniků působících v tomto odvětví v Česku se však věnuje vlastnímu VaV. V souladu s mezinárodními standardy řadíme do výzkumu a vývoje i první tři fáze klinických studií. Druhým zahrnutým odvětvím je NACE 266 (výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů). V rámci tohoto odvětví u nás nalezneme podniky, jejichž pole působnosti je rozsáhlejší než jen to vymezené jako činnost hlavní. Příkladem může být firma UJP Praha, která se zabývá širokou škálou činností souvisejících se zpracováním a využitím uranu a dalších radioaktivních materiálů. Třetím odvětvím je NACE 325 (výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb), kam spadá velké spektrum nástrojů, pomůcek a potřeb včetně lékařského nábytku. Posledním zahrnutým odvětvím je NACE 86 (zdravotní péče), v němž se nacházejí zdravotnická zařízení. Ovšem jen velmi málo soukromých zdravotnických zařízení provádí výzkumnou činnost. Je nutné podotknout, že mnoho společností provádějících VaV v oblasti zdraví má ekonomickou činnost jinou než čtyři výše uvedené. Jde především o odvětví NACE 72 (výzkum a vývoj), které zahrnuje velice široké spektrum činností, mezi něž spadá výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií využívaných v lékařství a medicíně. S ohledem na rozmanitost aktivit společností v odvětví NACE 72 a nemožnost (především v rámci mezinárodních dat) blíže vyselektovat firmy zabývající se zdravotnickou oblastí bylo celé odvětví NACE 72 z analýzy vypuštěno.

Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích podnikatelského sektoru v Česku (mil. Kč)

Podniků provádějících VaV ubylo

Celkový počet podniků provádějících v Česku VaV sice kontinuálně roste, jen mezi lety 2015 a 2022 se jejich počet navýšil přibližně o 600, v případě oblasti zdraví ale tento trend neplatí. Zde se naopak počet podniků provádějících VaV ve stejném období snížil z 83 na 73 podniků. Výdaje na VaV podniků ve sledovaných čtyřech odvětvích vzrostly z 1,4 mld. Kč v roce 2010 na 2 mld. Kč v roce 2022. Nárůst o 40 % za 12 let však není nikterak výrazný. Pro srovnání: celkové výdaje na VaV v podnicích v Česku za zmíněné období vzrostly o 185 % z 30 na 85,6 mld. Kč.

Z jednotlivých odvětví přímo souvisejících se zdravím si z hlediska investic do VaV jednoznačně nejlépe stojí farmaceutický průmysl. Farmaceutické firmy v Česku vynaložily v roce 2022 na VaV celkem 1,5 mld. Kč, což je o 0,5 mld. Kč více než v roce 2010. Farmaceutickým výzkumem se v Česku dlouhodobě zabývá méně než 30 podniků. Přes polovinu výdajů na VaV v tomto odvětví připadá na tři nejvýznamnější firmy. Odvětví NACE 266 je z hlediska VaV v Česku nevýznamné. Totéž platí i o NACE 86, které má z hlediska VaV malý význam i ve většině států světa. Jinak je tomu ve veřejných zdravotnických zařízeních, v nichž se VaV provádí intenzivně. Ty ale nejsou součástí této analýzy.

Evropským lídrem je Německo

V desetiletém období 2011 až 2021 se výdaje na VaV zdravotnických firem v zemích střední Evropy výrazně navýšily, s výjimkou Česka a Slovenska. Je zřejmé, že finančně náročný zdravotnický výzkum provádějí především nadnárodní společnosti. Nepřekvapí, že jednoznačným lídrem středoevropského regionu je Německo, kde na zdravotnický výzkum dlouhodobě připadá okolo 10 % podnikových výdajů na VaV. Pro srovnání: v Česku jsou to méně než 3 %. V roce 2021 firmy ze sledovaných čtyř odvětví vynaložily na VaV v Německu celkem 8,1 mld. eur. Nejdůležitějším ze sledovaných odvětví je v Německu farmaceutický průmysl, který v roce 2021 vynaložil na VaV 5,5 mld. eur. U našeho západního souseda nalezneme mezi farmaceutickými firmami jak místní společnosti, jako Bayer nebo Boehringer Ingelheim, tak i mnoho zahraničních společností, jako Sanofi, Roche či GlaxoSmithKline. I v ostatních zdravotnických odvětvích je výzkum v Německu daleko před ostatními středoevropskými státy. V odvětví NACE 266 se v Německu v roce 2021 vynaložilo na VaV 1,2 mld. eur a v odvětví NACE 325 to bylo 1,4 mld. eur. Zmínit můžeme velké německé společnosti Siemens Healthineers, B. Braun a Dräger.

V Rakousku tvoří výdaje na VaV ve čtyřech sledovaných odvětvích okolo 7 % celkových podnikových výdajů na VaV. Tyto výdaje výrazně vzrostly z 256 mil. eur v roce 2011 na 599 mil. eur v roce 2021. Okolo 70 % z nich připadá na farmaceutický průmysl. Mezi domácí společnosti patří např. G. L. Pharma nebo Genericon Pharma. Výzkum v Rakousku provádí i mnoho velkých nadnárodních společností, jako Novartis, Boehringer Ingelheim nebo Takeda.

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru v odvětvích souvisejících se zdravím ve státech střední Evropy (mil. eur)

V Maďarsku zdravotnický VaV hraje prim

Mezi evropské lídry ve farmaceutickém výzkumu se řadí také Maďarsko. Zde aktivně působí mezinárodní společnost Teva v Debrecínu nebo maďarské společnosti Gedeon Richter v Budapešti a Goodwill Pharma v Szegedu. V roce 2021 zde podíl zdravotnického VaV tvořil dokonce 26 % výdajů na VaV celého podnikatelského sektoru, tedy nejvíce v celé Evropské unii. Více než 90 % výdajů na VaV v oblasti zdraví připadá v Maďarsku na farmaceutický průmysl, zbylá odvětví jsou nevýznamná.

Nezanedbatelnou úlohu má farmaceutický průmysl taktéž v Polsku. Za sledované desetiletí vzrostly v Polsku výdaje na VaV v odvětví NACE 21 téměř trojnásobně. Na VaV se zde v roce 2021 vynaložilo celkem 112 mil. eur, což je více než dvojnásobek oproti Česku. Během posledních deseti lety otevřelo v Polsku své pobočky mnoho nadnárodních farmaceutických gigantů.

Na Slovensku tvoří VaV ve sledovaných zdravotnických odvětvích pouhé 1 % tamních výdajů na VaV podnikatelského sektoru, jednoznačně nejméně mezi všemi středoevropskými státy. Celková částka vynaložená podniky z těchto čtyř odvětví na VaV v roce 2021 činila 6 mil. eur, tedy méně než desetinu částky vynaložené v Česku.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.