Jak využíváme zdravotní péči

Od roku 2010 došlo v Česku ke snížení průměrné ošetřovací doby v nemocnicích akutní péče, ale výrazně se zvýšil počet návštěv u ambulantních lékařů.

Lůžkovou zdravotní péči v roce 2022 poskytovalo v Česku 160 nemocnic akutní péče, které disponovaly 49 254 lůžky. Od roku 2010 se počet nemocnic zvýšil o pět, ale přitom došlo ke snížení počtu lůžek o více než 5 800. Nejvyšší počet lůžek připadal na 1 000 obyvatel v hlavním městě Praze (6,3), naopak nejmenší ve Středočeském kraji (2,8). Je zřejmé, že u těchto dvou krajů hraje roli spádovost do zdravotnických zařízení. Navíc v Praze je velká koncentrace vysoce specializované lůžkové péče. V průměru připadá v České republice 4,6 lůžka akutní péče na tisíc obyvatel.

Četnost hospitalizací souvisí s věkem

Počet hospitalizovaných v letech 2010 až 2016 přesahoval 1,4 milionu ročně, od roku 2017 klesal a pokles se zastavil v roce 2020, kdy byl zaznamenán historicky nejnižší počet hospitalizovaných, a sice 1,2 milionu. To souviselo s odkládáním plánovaných zákroků během covidové pandemie.

Nejčastější podle počtu hospitalizovaných na tisíc obyvatel daného věku jsou dlouhodobě hospitalizace u novorozenců po porodu a v prvních letech života dětí. U větších dětí a mladých osob počty klesají až do věku 25–29 let, kdy se podíl hospitalizovaných na 1 000 obyvatel opět zvyšuje, zejména v důsledku hospitalizací žen v těhotenství a při porodu. Po 35. roce života opět tento ukazatel klesá a znovu začíná nepřetržitě růst až po padesátce. Průměrný věk hospitalizovaných se mezi lety 2010 a 2022 zvýšil o tři roky na hodnotu 47,6 roku, což souviselo se stárnutím populace. Počet zemřelých v nemocnicích akutní péče se v období 2010 až 2019 pohyboval v průměru kolem 48 tisíc osob ročně, což se změnilo v covidových letech. V roce 2020 zemřelo v nemocnicích akutní péče více než 54 tisíc osob a o rok později to bylo dokonce o dalších 10,5 tisíce osob více. S ústupem pandemie v roce 2022 došlo k návratu k původním hodnotám.

Počet osob připadajících na jednoho zubního lékaře v roce 2022

Léčba je efektivnější

Ve sledovaném období let 2010–2022 zcela nepochybně došlo k zefektivnění poskytované péče. Průměrná ošetřovací doba se snížila z 6,6 dne v roce 2010 na 5,5 dne v roce 2022. Z dostupných dat je zřejmý posun v léčbě, kdy u některých skupin diagnóz už není tak často nutná hospitalizace, ale část léčby se přesunula do ambulantní péče. Týká se to zejména onemocnění diabetes mellitus, dále pak pacientů s primární hypertenzí a chronickou ischemickou chorobou srdeční. U nich došlo k největšímu poklesu počtu hospitalizovaných na 1 000 obyvatel a k výraznému zkrácení průměrné ošetřovací doby v nemocnici.

Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů a průměrné ošetřovací doby v nemocnicích akutní péče

Nejčastěji vyhledáváme ambulantní specialisty

Mimo lůžková zařízení je zdravotní péče poskytována i v zařízeních ambulantní péče. V roce 2022 bylo v České republice 5 727 ordinací praktických lékařů pro dospělé a 2 304 ordinací pro děti a dorost. Praktičtí zubní lékaři provozovali 5 943 samostatných ordinací, praktičtí gynekologové 1 722 ordinací. Lékaře specialisty bylo možno vyhledat v některé z 10 977 ordinací. U zubních lékařů panují největší rozdíly z hlediska regionů. Zatímco v hlavním městě Praze vycházelo v roce 2022 na jednoho ordinujícího zubního lékaře v průměru 823 obyvatel, v sousedním Středočeském kraji to bylo 2 373 obyvatel. V průměru v celé republice vychází na jednoho zubního lékaře 1 457 obyvatel.

Na každého obyvatele Česka připadalo v roce 2022 v průměru 16 návštěv či telefonických nebo e-mailových konzultací v zařízení ambulantní péče. Z toho přibližně 4 návštěvy se týkaly praktického lékaře (dohromady pro dospělé i děti a dorost). Ambulantního specialistu kontaktoval každý obyvatel Česka v průměru 6,3krát. Zhruba 1,5krát pak v průměru navštívil každý obyvatel zubního lékaře. K nejvyššímu nárůstu kontaktů došlo u praktických lékařů pro dospělé. Z 1,3 na jednoho obyvatele v roce 2010 se do roku 2022 počet kontaktů zvýšil na 3,1.

Návštěvy* v zařízeních ambulantní péče na 1 obyvatele


*včetně telefonických a e-mailových konzultací

Další lůžková zařízení

Pro úplnost je třeba dodat, že v Česku bylo v roce 2022 celkem 133 léčeben pro dlouhodobě nemocné. Jejich počet se od roku 2010 nijak výrazně nezměnil. Dále bylo možno v roce 2022 využít péči v některé z 89 lázeňských léčeben, v nichž počet lůžek pro komplexní lůžkovou péči od roku 2010 klesl o třetinu (o 8 000). Paliativní péči v roce 2022 poskytovalo 21 hospiců. Od roku 2010 jejich počet stoupl o osm zařízení a 157 lůžek.

Data pocházejí z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS), jehož správcem je ÚZIS ČR. Počet zařízení a lůžek se v rámci jednotlivých publikací ČSÚ může lehce měnit s ohledem na termín vydání. Data uváděná v článku korespondují s daty uváděnými ve statistické ročence ČR, ale mohou se mírně lišit od krajských ročenek.

Článek vyšel v únorovém vydání časopisu Statistika&My.