02 Středověk

13. století | Církevní matriky

Ve 13. století se v Evropě objevují první církevní matriky. Nejstarší dochovanou matrikou na našem území je matrika narozených města Jáchymov z roku 1531. Do matrik se zapisovaly svatby, křty a pohřby. Jazykem zápisu byla obvykle čeština nebo němčina podle jazykové oblasti fary nebo národnosti toho, kdo matriku vedl – tím mohl být nejen farář, ale třeba i kostelník nebo kantor. V roce 1760 pak vyšlo nařízení o povinném užívání latiny. Až do roku 1784 byly matriční zápisy ve větách, jejichž forma byla předepsána, přesto nebyla jednotná a lišila se podle pisatele.

U narozených se uváděl rok, měsíc a den křtu dítěte, jméno a příjmení křtícího, jméno dítěte, jméno a přízvisko či příjmení otce a jméno matky. Pak následovala jména a příjmení kmotrů a kmoter. Údaje o oddaných zahrnovaly především datum svatby, jména a příjmení snoubenců, rodičů, svědků, jméno oddávajícího a údaj o tom jak a kdy byly provedeny ohlášky. U zemřelých se zapisovalo datum pohřbu, jméno a příjmení zemřelého a jeho přibližný věk. Zápis obsahoval i poznámku, jak byl zemřelý knězem zaopatřen a jméno pohřbívajícího.

V roce 1781 se matriky staly veřejnými listinami, od roku 1784 museli duchovní předávat údaje z matrik státním úřadům. Od roku 1785 se zápisy v matrikách unifikovaly, protože se od větného zápisu přešlo k vyplňování předtištěných formulářů. V roce 1950 byly matriky převedeny na národní výbory. Dnes je spravují obecní či městské úřady a evidují se v nich svatby, narození a zemřelí.

Léta Páně 1688
1. ledna pokřtěno dítě ze Zbyslavi jménem Mařa. O. Mikuláš Hájek tkadlec. M. Voršila. K. Alžběta Horká z Loučic, S. Anna Horká ze Zbyslavi, Vít Tetřev z Lipovce.
Téhož dne pokřtěno dítě ze Semtěše Mařa. O. Pavel Křížek, M. Kateřina.
K. Anna dcera Václava Pokornýho ze Semtěše. S. Mandalyna Povolná šenkýřka ze Starkoče, Jiřík Jilka ze Semtěše.
4. ledna ze Zbyslavi pokřtěno dítě Matěj. O. Jan Horký, M. Anna. K. Jakub Šafránek bednář zbyslavský, S. Jakub Ptáček ze Starkoče, Alžběta Brožova z Zbyslavi.
11. ledna ze Zaříčan pokřtěno dítě Pavel. O. Pavel Švejda. M. Anna.
K. Matěj Jošt šafář ze Zaříčan, S. Havel Ruml ze Zaříčan, Mařa Beranka z Vrdu.
13. ledna ze Semtěše pokřtěno dítě Dorota. O. Mikuláš Vítek jinak Holbaba. M. Anna. K. Dorota Moravcova, S. Dorota Horalkova, Tomáš Hronek, všichni tři ze Semtěše.
Pozn.: O. – otec, M. – matka, K. – kmotr, kmotra, S. – svědek.

Příběh statistiky