Sté zasedání DGINS v Rize

Ve dnech 24.–26. září 2014 se v Rize uskutečnila celkem tři jednání zástupců evropských statistických úřadů. Konkrétně se jednalo o jubilejní 100. konferenci předsedů statistických úřadů (DGINS), mítink předsedů statistických úřadů EU a 22. zasedání Výboru pro evropský statistický systém (ESSC). Český statistický úřad zastupovali Iva Ritschelová, Jan Ernest a Hana Šlégrová.

První den jednání konference DGINS byl věnován diskuzi ke strategickému materiálu Vize 2020. Jeho  cílem je stanovení základních směrů rozvoje Evropského statistického systému v horizontu příštích let. Vzhledem k tomu, že se představy jednotlivých zemí o dalším rozvoji poměrně liší a konsenzus se rodí relativně obtížně, jednalo se již v pořadí o třetí schůzi na toto téma.
Eurostat přišel s novou myšlenkou vytvořit od 1. ledna 2015 expertní skupinu pro implementaci Vize 2020 (VIG). Přestože došlo k určitým kompromisům, není stále jednoznačná shoda na vztahu mezi VIG a stávající Partnership Group. Proto bylo rozhodnuto, že VIG bude pracovat dva roky a následně se uskuteční hodnocení výsledků jeho aktivit.
Druhým sporným bodem byla diskuze o prioritních projektech – tzv. ESS.VIP. Výsledkem projednávání je, že tři projekty (ICT, NAPS-S a PRIX) již nebudou zařazeny mezi prioritní. Naopak zůstanou projekty SIMSTAT, ESBRs a Validation a rozpracovány budou ADMIN a ESDEN. Diskuze o těchto projektech společně s návrhy dalších tří (DW, IMS a SERV) bude na programu ESSC v listopadu 2015.

Jak zlepšit kvalitu měření globalizované ekonomiky

Hlavním tématem 100. zasedání DGINS byla problematika zlepšení kvality měření globalizované ekonomiky. Ve své úvodní prezentaci rakouský předseda Konrad Pesendorfer v zásadě shrnul hlavní závěry z ESSnet Consistency. Jednak na praktických příkladech ilustroval nekonzistence v datech, mj. v případech, kdy statistiky umožňují zrcadlové srovnání, a zároveň načrtl teore­tický koncept pro hodnocení nekonzistence včetně definicí, typologií a důvodů.
V současné době se v rámci jednotného nařízení pro podnikovou statistiku FRIBS bude řešit primárně nekonzistence mezi jednotlivými doménami, kdy lze nesrovnalosti spatřovat jak na úrovni legislativy EU, tak i na implementační úrovni členských zemí. Hlavními okruhy, kde se potřeba koordinované akce zdá být nejurgentnější, jsou definice statistických jednotek (statistický podnik, ale i činnostní jednotka) a dále také konstrukce a využití podnikového registru.
Další příspěvky v rámci konference se rozdělily do tří spolu souvisejících okruhů – statistický podnik a profilování, propojování mikrodat jako nástroj pro rozšíření statistických výstupů a reakce podnikových statistik na globalizaci. Prezentované národní zkušenosti se setkaly s velkým zájmem účastníků, i proto vyvolaly celou řadu otázek. V každém případě bude pro další postup klíčový rozsah a časový horizont implementace příslušné evropské legislativy. Zároveň je třeba brát v úvahu, že dané aktivity budou spojeny s významnými kapacitními nároky na národní statistické úřady.

22. zasedání ESSC

Závěrečný den jednání byl věnován zasedání Výboru pro evropský statis­tický systém, kterého se vedle předsedů statistických úřadů zemí EU a představitelů Eurostatu zúčastnili zástupci EFTA, ECB, UNECE, ESAC a dále představitelé statistických úřadů kandidátských zemí.

Změny ve vedení Eurostatu

V úvodu byla podána informace o změnách na vedoucích postech v Eurostatu. Náměstkyní generálního ředitele Eurostatu se stala Mariana Kotzeva, která má na starosti Vize 2020, IT, metodologii a tzv. primární statistiku. Ke změnám došlo i na postech ředitelů. Barredo Capelot má nově na starosti vládní finance, Marcel Jortay sektorovou a regionální statistiku, Silke Stapel-Weber makroekonomickou statistiku, národní účty a ceny a Aliou Gaeye sociální statistiku. V rámci nové Evropské komise byl Eurostat začleněn do působnosti komisařky Marianne Thyssen, jejíž portfolio zahrnuje zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu.
Vedle čtyř komitologických postupů byla projednávána řada diskuzních bodů. Mezi jinými i závěry 100. zasedání DGINS, tzv. Rižské memorandum, závěrečná kompromisní verze Vize 2020 či např. mandát výboru pro přípravu evropského magisterského studijního programu. Na konci celé akce se uskutečnila krátká prezentace statistického úřadu Portugalska, který bude organizovat 101. zasedání DGINS. Mezi uvažovaná témata příští konference patří např. sociální indikátory (záměr vytvořit obdobu PEEI) či další revize národních účtů.