Custodian agentury a globální databáze

Kdo řídí tok dat o udržitelném rozvoji.

Stávající agentury OSN a další organizace, jinak také custodian agentury (CA), byly v roce 2015 podle své věcné náplně pověřeny odpovědností za metodické vedení a sběr dat k jednotlivým indikátorům Agendy 2030. Pravidelně sbírají data k jednotlivým indikátorům Agendy 2030 přímo od členských zemí OSN a následně je mezinárodně srovnávají. Celkem existuje nejméně 48 custodian agentur.

CA oslovují příslušné poskytovatele dat formou dotazníků, ve většině případů online, a žádají je např. o vyplnění dat, vyjádření k tématům, o registraci, připomínky, kontrolu dat nebo aktualizaci. CA dále poskytují státům poradenství a technickou podporu v oblasti monitorování Agendy 2030 formou konzultací, webinářů a konferencí.

Komunikace mezi státem a CA je klíčová pro efektivní monitorování pokroku v plnění cílů Agendy 2030, a tím i v konečném důsledku pro zachování udržitelného rozvoje.

Globální databáze

K monitorování pokroku v dosahování cílů udržitelného rozvoje definovaných v Agendě 2030 slouží globální databáze, v níž se shromažďují mezinárodně srovnatelná data pro celou sadu Agendy 2030 pro všechny členské země OSN. Data v globální databázi jsou rozdělena do několika kategorií:

  • Údaje o zemi (C): údaje vytvořené a šířené zemí (včetně údajů upravených zemí tak, aby splňovaly mezinárodní standardy);
  • Údaje o jednotlivých zemích upravené (CA): Byly vypracovány a poskytnuty danou zemí, ale upraveny mezinárodní agenturou pro mezinárodní srovnatelnost tak, aby byly v souladu s mezinárodně dohodnutými standardy, definicemi a klasifikacemi;
  • Odhad (E): odhad založený na národních údajích, jako jsou průzkumy nebo administrativní záznamy, nebo jiných zdrojích, ale na základě odhadu stejné proměnné, vytvořený mezinárodní agenturou, pokud nejsou k dispozici údaje za určité země za několik let, pokud existuje více zdrojů nebo pokud existují problémy s kvalitou údajů;
  • Modelováno (M): Modelováno agenturou na základě jiných proměnných, pokud k odhadované proměnné není k dispozici dostatek údajů;
  • Globální údaje z monitorování (G): Pravidelně vypracovávané určenou agenturou pro globální monitorování na základě údajů jednotlivých zemí. Na úrovni jednotlivých zemí neexistuje odpovídající číslo.

Při poskytování těchto dat hraje klíčovou roli statistický úřad. ČSÚ není přímo CA, ale poskytuje za Českou republiku všem CA potřebná data a informace, které si vyžádají. CA se v jednotlivých zemích většinou obracejí na konkrétní focal pointy (kontaktní osoby), které jsou pro tyto účely zřízeny. Údaje z globální databáze za jednotlivé země a období najdete na vlevo uvedeném odkazu. Aplikace umožňuje jejich převod i do formátu xls.

Více informací najdete zde.

Článek si můžete přečíst v letním dvojčísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Životní prostředí